Уредба о обавезној производњи и промету хлеба
(важи до 30.08.2022.)

„Службени гласник РС“, број 87/2022

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се обавезна производња и промет хлеба, максимална висина маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима који се баве производњом хлеба.

Члан 2.

Произвођачи хлеба обавезни су да произведу и ставе у промет хлеб од брашна „Т-500” у количини од најмање 30% дневне производње свих врста хлеба.

Хлеб од брашна „Т-500” из става 1. овог члана је векна најмање тежине 500 грама, са следећим основним састојцима: 370 грама брашна „Т-500”, со 7,4 грама, квасац 9,25 грама и адитив 1,48 грама (за векну тежине 500 грама).

Члан 3.

Максимална малопродајна цена хлеба из члана 2. став 2. ове уредбе је 53,50 динара, а максимална произвођачка цена је 45,88 динара.

Највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену хлеба из члана 2. став 2. ове уредбе, умањену за рабате и попусте, износи максимално 6%.

Члан 4.

Трговци на мало који продају хлеб обавезни су да у структури дневне набавке свих врста хлеба имају најмање 30% хлеба од брашна „Т-500”.

Трговци на мало који продају хлеб из члана 2. став 2. ове уредбе, могу да врате произвођачу хлеба до 5% (ремитенда) од набављене количине на дневном нивоу.

Рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб.

Члан 5.

Највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену свих врста хлеба у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина („Службени гласник РСˮ, бр. 68/16 и 56/18), изузев хлеба из члана 2. став 2 ове уредбе, умањену за рабате и попусте, износи максимално 40%.

Члан 6.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 2–5. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 7.

Надзор над применом ове уредбе спроводe министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, a примењује се од 9. августа 2022. године и важи 30 дана од дана почетка примене.

Поделите: