Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
(važi do 30.06.2024.)

„Službeni glasnik RS“, broj 47/2024

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500ˮ, maksimalna visina marži, remitenda, rokovi plaćanja i interventna prodaja brašna „T-500” privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500ˮ (u daljem tekstu: proizvođači hleba).

Član 2.

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna „T-500” iz stava 1. ovog člana je vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna „T-500”, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

Član 3.

Maksimalna maloprodajna cena hleba iz člana 2. stav 2. ove uredbe je 54,00 dinara, a maksimalna proizvođačka cena je 46,31 dinar.

Najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu hleba iz člana 2. stav 2. ove uredbe, umanjenu za rabate i popuste, iznosi maksimalno 6%.

Član 4.

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 30% hleba od brašna „T-500”.

Trgovci na malo koji prodaju hleb iz člana 2. stav 2. ove uredbe, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Član 5.

Republička direkcija za robne rezerve će proizvođačima hleba da izvrši interventnu prodaju 65.000 tona brašna „T-500”.

Član 6.

Isporuka brašna „T-500” iz člana 5. ove uredbe vršiće se proizvođačima hleba na osnovu spiskova sačinjenih od strane ministarstva nadležnog za poslove trgovine, po ceni od 22,00 dinara po kilogramu, bez poreza na dodatu vrednost.

Član 7.

Naplata potraživanja od proizvođača hleba za brašno iz člana 5. ove uredbe vršiće se avansnom uplatom na odgovarajući račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Član 8.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 2–4. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 9.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500ˮ („Službeni glasnik RSˮ, broj 104/23).

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ i važi šest meseci od dana stupanja na snagu.

Podelite: