Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(важи до 30.07.2021.)

Садржај

Службени гласник РС“, број 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015

Пречишћен текст прописа

 

I УВОДНА ОДРЕДБА

Садржина уредбе
Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови под којима државни службеници и намештеници остварују право на накнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом у државном органу, начин накнаде и висина накнаде трошкова, као и висина отпремнине.

II ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ НАКНАЂУЈУ

Члан 2.

Државном службенику и намештенику накнађују се:

1) трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада;

2) трошкови службеног путовања у земљи;

3) трошкови службеног путовања у иностранство;

4) трошкови селидбе у иностранство;

5) трошкови рада и боравка на терену;

6) трошкови привременог или трајног премештаја у друго место рада.

За потребе ове уредбе, а у вези с накнадом трошкова селидбе у иностранство и накнадом трошкова привременог или трајног премештаја у друго место рада, члановима породице државног службеника или намештеника сматрају се супружник, односно ванбрачни партнер и деца (брачна, ванбрачна, усвојена, пасторчад, штићеник и храњеник) који с државним службеником или намештеником заједно живе и троше средства.

III НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК НА РАД И ЗА ОДЛАЗАК С РАДА

Члан 3.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, односно међуградском саобраћају.

IV НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ

1. Појам и трајање службеног путовања у земљи

Члан 4.

Службено путовање у земљи, у смислу ове уредбе, јесте путовање на које се државни службеник или намештеник упућује да, по налогу руководиоца државног органа, односно другог овлашћеног лица (у даљем тексту: овлашћено лице), изврши службени посао ван места рада.

Службено путовање у земљи може да траје најдуже 15 дана непрекидно.

Ако потребе службеног посла захтевају или ако започети службени посао не може да се прекине, службено путовање, уз сагласност овлашћеног лица, може да траје и дуже од 15 дана, али највише 30 дана непрекидно.

2. Налог за службено путовање у земљи

Члан 5.

Овлашћено лице издаје државном службенику или намештенику налог за службено путовање у земљи пре него што он пође на службено путовање.

Налог за службено путовање у земљи садржи име и презиме државног службеника или намештеника који путује, место и циљ путовања, датум поласка на путовање и датум повратка с путовања, врсту смештаја, напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, износ дневнице и евентуално умањење дневнице, износ аконтације који може да се исплати, врсту превозног средства којим се путује, податке о томе ко сноси трошкове службеног путовања и начин обрачуна трошкова путовања.

3. Исплата аконтације

Члан 6.

На основу налога за службено путовање у земљи, државном службенику и намештенику може да се исплати аконтација у висини процењених трошкова.

Ако службено путовање не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу за службено путовање, државни службеник или намештеник дужан је да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог рока.

4. Трошкови службеног путовања у земљи

Сви трошкови који се накнађују
Члан 7.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у вези са службеним путовањем у земљи.

Трошкови исхране и градског превоза у месту у којем се врши службени посао накнађују се преко дневнице.

Трошкови смештаја на службеном путовању у земљи
Члан 8.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).

Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови смештаја.

Дневница и умањење дневнице за службено путовање у земљи
Члан 9.

Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 150 динара.

Одређивање дневнице према трајању службеног путовања у земљи
Члан 10.

Дневница за службено путовање у земљи рачуна се од часа поласка на службено путовање до часа повратка са службеног путовања.

Државном службенику и намештенику исплаћује се цела дневница за службено путовање у земљи које је трајало између 12 и 24 часа, а половина дневнице за службено путовање које је трајало између 8 и 12 часова.

Трошкови превоза на службеном путовању у земљи
Члан 11.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза од места рада до места где треба да се изврши службени посао и трошкови превоза за повратак до места рада, у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају.

Ако због хитности, односно потреба службеног посла државни службеник или намештеник не може користити ни превоз у јавном саобраћају ни службено возило, он, по писменом одобрењу овлашћеног лица (у коме су наведени разлози хитности, односно потреба службеног посла), може користити сопствени аутомобил.

Државном службенику или намештенику који, по писменом одобрењу овлашћеног лица, користи сопствени аутомобил исплаћује се накнада од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.

Остали трошкови службеног путовања у земљи
Члан 12.

Остали трошкови који су у вези са службеним послом на службеном путовању (резервација места у превозном средству, превоз пртљага, телефонски разговори и сл.) накнађују се у висини стварних трошкова, према приложеном рачуну.

5. Обрачун путних трошкова службеног путовања у земљи

Члан 13.

Трошкови службеног путовања у земљи накнађују се на основу обрачуна путних трошкова, уз који се прилажу одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.), а који се подноси у року од три дана од дана кад је службено путовање завршено.

6. Плаћање трошкова платном картицом

Члан 14.

Државном службенику и намештенику може да се омогући плаћање трошкова службеног путовања у земљи платном картицом, у складу с важећим прописима.

V НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО

1. Појам службеног путовања у иностранство

Члан 15.

Службено путовање у иностранство, у смислу ове уредбе, јесте службено путовање из Републике Србије у страну државу и обратно, службено путовање из једне у другу страну државу и службено путовање из једног у друго место у страној држави.

2. Налог за службено путовање у иностранство

Члан 16.

Овлашћено лице издаје државном службенику или намештенику налог за службено путовање у иностранство пре него што он пође на службено путовање.

Налог за службено путовање у иностранство садржи име и презиме државног службеника или намештеника који путује, назив државе и место у које се путује, циљ путовања, датум поласка на путовање и датум повратка с путовања, категорију хотела у којима је обезбеђен смештај, напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, врсту превозног средства којим се путује, износ аконтације који може да се исплати, податке о томе ко сноси трошкове службеног путовања и начин обрачуна трошкова путовања.

3. Исплата аконтације

Члан 17.

На основу налога за службено путовање у иностранство државном службенику и намештенику може да се исплати аконтација у висини процењених трошкова.

Ако службено путовање не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу за службено путовање, државни службеник или намештеник дужан је да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог рока.

4. Трошкови службеног путовања у иностранство

Сви трошкови који се накнађују
Члан 18.

Државном службенику и намештенику на службеном путовању у иностранство накнађују се трошкови смештаја, исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству, трошкови превоза ради извршења службеног посла, трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа, трошкови службене поште, таксе, телефона, телеграма и телефакса, трошкови изнајмљивања просторија и трошкови стенографских и дактилографских услуга.

Трошкови смештаја у иностранству
Члан 19.

Државном службенику и намештенику на службеном путовању у иностранство накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица). Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови смештаја.

Изузетно, ваздухопловном особљу накнађују се трошкови дневног одмора – у висини плаћеног хотелског рачуна – ако је њихово задржавање на аеродрому дуже од четири часа између два лета у току 24 часа.

Члановима делегације Републике Србије, преводиоцима и лицима која осигуравају делегацију на међународним сусретима и скуповима на којима организатор, односно домаћин одређује услове смештаја, накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак, па и онда кад су одсели у хотелу прве категорије (пет звездица) или више категорије.

Кад делегацију Републике Србије предводи: председник Републике; члан Владе; државни секретар или генерални секретар, члановима делегације, преводиоцима и лицима која осигуравају делегацију накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак кад су одсели у хотелу прве категорије (пет звездица) или више категорије – и ако организатор, односно домаћин није одредио услове смештаја.

Трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству (дневница)
Члан 20.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у иностранству.

Чл. 21. и 22.

(Брисано)

Почетак и престанак права на дневницу
Члан 23.

Дневница за службено путовање у иностранство одређује се од часа преласка државне границе Републике Србије – у поласку, до часа преласка државне границе Републике Србије – у повратку.

Ако се у иностранство путује авионом, дневница се одређује од часа поласка авиона с последњег аеродрома у Републици Србији до часа повратка на први аеродром у Републици Србији.

Ако се у иностранство путује бродом, дневница се одређује од часа поласка брода из последњег пристаништа у Републици Србији до часа повратка у прво пристаниште у Републици Србији.

Одређивање дневнице према трајању службеног путовања у иностранство
Члан 24.

Државном службенику и намештенику припада једна дневница на свака 24 часа проведена у иностранству, а ако је преостало време проведено у иностранству дуже од 12 часова – припада му још једна дневница, односно још половина дневнице ако је преостало време проведено у иностранству између осам и 12 часова.

Ако је време проведено у иностранству дуже од 12 часова а краће од 24 часа, државном службенику и намештенику припада једна дневница, а ако је у иностранству проведено између осам и 12 часова – пола дневнице. За свако задржавање у страној држави, односно пропутовање кроз страну државу, које траје дуже од 12 часова државном службенику и намештенику припада једна дневница која је утврђена за ту државу.

Члан 25.

(Брисано)

Трошкови превоза
Члан 26.

Ради покрића трошкова превоза на службеном путовању у иностранство државном службенику и намештенику исплаћује се накнада у висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда који се, према налогу за службено путовање, користе.

Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа
Члан 27.

Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са службеним путовањем у иностранство, ако их надлежни орган здравственог осигурања не призна, накнађују се државном службенику или намештенику у стварним износима, на основу приложеног рачуна.

Трошкови поштанских и других услуга
Члан 28.

Трошкови који на службеном путовању у иностранство настану у вези с превожењем, преношењем, уношењем и изношењем службене поште, коришћењем телефона, телеграма и телефакса, а који су неопходни за службене послове, као и други неопходни издаци (таксе и др.), накнађују се државном службенику или намештенику у стварним износима, на основу приложеног рачуна.

Трошкови изнајмљивања просторија
Члан 29.

Трошкови који, уз сагласност шефа делегације, настану на службеном путовању у иностранство у вези са изнајмљивањем просторије за састанке делегације, плаћањем стенографских и дактилографских услуга и изнајмљивањем персоналних рачунара за припремање службених извештаја или за потребе службене кореспонденције накнађују се у стварним износима, на основу одговарајућег рачуна.

5. Обрачун путних трошкова службеног путовања у иностранство

Члан 30.

Трошкови службеног путовања у иностранство накнађују се на основу обрачуна путних трошкова који се, у року од седам дана од дана кад је службено путовање завршено, подноси са писменим извештајем о службеном путовању који је оверио надлежни наредбодавац.

Уз обрачун путних трошкова прилажу се одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.).

Ако је у документу о настанку трошкова који се прилаже уз обрачун исказан износ у националној валути, за обрачун и признавање издатака уз документ се прилаже и писмени доказ о курсу националне валуте у односу на евро, а ако се писмени доказ о курсу националне валуте не приложи уз документ о обрачуну путних трошкова, издаци по том документу се не признају.

6. Плаћање трошкова платном картицом

Члан 31.

Државном службенику и намештенику може да се омогући плаћање трошкова службеног путовања у иностранство платном картицом, у складу са важећим прописима.

VI НАКНАДА ТРОШКОВА СЕЛИДБЕ У ИНОСТРАНСТВО

1. Трошкови селидбе у иностранство

Сви трошкови који се накнађују
Члан 32.

Државном службенику и намештенику накнађују се за селидбу у иностранство трошкови превоза, паковања, осигурања и смештаја ствари (покућства), трошкови његове исхране и превоза, као и исхране и превоза чланова његове породице, трошкови његовог смештаја и смештаја чланова његове породице, као и трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа.

Захтев за накнаду трошкова селидбе подноси се у року од 30 дана од дана пресељења.

Маса ствари које се селе
Члан 33.

Трошкови превоза, паковања, осигурања и смештаја накнађују се за масу ствари која износи:

1) за државног службеника и намештеника – до 1.100 кг, односно 7 м3;

2) за супружника – до 700 кг, односно до 4 м3;

3) за свако дете – до 300 кг, односно до 2 м3.

Трошкови се накнађују за укупну масу ствари до 2.500 кг, односно 15,5 м3, с тим што се у укупну масу урачунава и маса амбалаже.

Трошкови превоза ствари
Члан 34.

Државном службенику и намештенику исплаћује се за селидбу, ради покрића трошкова превоза ствари, накнада која одговара најекономичнијем превозу ствари, и то према тарифи превозника.

Ако се државни службеник или намештеник и чланови његове породице селе из Републике Србије у страну државу и обратно линијом на којој саобраћају и домаћи превозници, накнада трошкова превоза ствари исплаћује се према тарифи домаћег превозника.

Трошкови превоза ствари од стана до одговарајућег превозног средства којим се ствари превозе у иностранство исплаћују се у висини стварних трошкова на основу приложеног рачуна.

Трошкови паковања ствари
Члан 35.

Трошкови паковања ствари приликом селидбе из иностранства у Републику Србију или у другу страну државу накнађују се у паушалном износу:

1) ако се државни службеник или намештеник сели с члановима породице и превози ствари железницом или камионом – у валути државе из које се сели, у износу од 500 САД долара, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;

2) ако се државни службеник или намештеник сели с члановима породице и превози ствари бродом или авионом – у валути државе из које се сели, у износу од 400 САД долара, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију, обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;

3) ако се државни службеник или намештеник сели с члановима породице и превози ствари експресно железницом или истим превозним средством којим он путује (митгепеком) или сопственим аутомобилом – у валути државе из које се сели, у износу од 300 САД долара, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију, обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;

4) ако се државни службеник или намештеник сели без чланова породице, накнађује се 50% утврђене паушалне накнаде – у валути државе из које се сели, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију, обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова.

Трошкови паковања ствари приликом селидбе из Републике Србије у иностранство накнађују се под истим условима који су предвиђени за селидбу из иностранства у Републику Србију, у паушалном износу, обрачунатом у динарима, по курсу на дан обрачуна паушала.

Трошкови осигурања ствари
Члан 36.

Трошкови осигурања ствари код домаћих организација за осигурање ствари које се шаљу из Републике Србије у иностранство и обратно накнађују се до следећег износа:

1) ако се државни службеник или намештеник сели с члановима породице – до 5.000 САД долара, прерачунатих у динаре по текућем курсу важећем на дан селидбе;

2) ако се државни службеник или намештеник сели без чланова породице – до 2.500 САД долара, прерачунатих у динаре по текућем курсу важећем на дан селидбе.

Трошкови смештаја ствари
Члан 37.

Ако је државни службеник или намештеник због селидбе у иностранство дужан да испразни свој стан, трошкови смештаја ствари накнађују се у висини стварних трошкова, на основу приложеног рачуна.

Дневнице и трошкови превоза за време селидбе у иностранство
Члан 38.

Дневнице и трошкови превоза за време које државни службеник или намештеник приликом селидбе у иностранство проведе на путу накнађују се као да је посреди службено путовање у иностранство.

Члановима породице државног службеника или намештеника који се сели, који нису у радном односу, трошкови личног превоза, смештаја и исхране накнађују се до износа накнаде трошкова предвиђених одредбама ове уредбе за државног службеника или намештеника који се сели.

Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа
Члан 39.

Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са селидбом у иностранство, ако их надлежни орган здравственог осигурања не призна, накнађују се у стварним износима, на основу приложеног рачуна, државном службенику или намештенику и члановима његове породице који се с њим селе.

2. Исплата аконтације за трошкове селидбе у иностранство

Члан 40.

Државном службенику или намештенику може да се исплати аконтација за селидбу у иностранство, у висини процењених трошкова.

3. Обрачун трошкова селидбе у иностранство

Члан 41.

Трошкови селидбе у иностранство накнађују се на основу обрачуна трошкова који се после завршене селидбе подноси у року од 30 дана од дана пресељења.

Уз обрачун трошкова селидбе прилажу се: Јединствена царинска исправа, рачуни за превоз ствари, рачуни за шпедитерске услуге, рачуни за изношење ствари из стана и уношење у стан, као и рачуни за остале трошкове.

4. Накнада трошкова доласка на одмор у Републику Србију

Члан 42.

Трошкови превоза који су потребни да би државни службеник или намештеник дошао с члановима своје породице на одмор у Републику Србију после најмање 18 месеци рада у држави с тешким климатским условима, као и трошкови њиховог повратка, накнађују се у висини цене из путничке тарифе за превоз најекономичнијим превозним средством оне врсте и разреда који, према решењу о годишњем одмору, могу да се користе.

Државе с тешким климатским условима јесу: Република Ангола, Народна Република Бангладеш, Република Боливија, Мијанмарска Унија, Република Гана, Габонска Република, Република Гвајана, Република Гвинеја, Република Индија, Република Индонезија, Република Ирак, Савезна Демократска Република Етиопија, Јемен, Народна Република Кина, Република Конго, Држава Кувајт, Малезија, Савезна Република Нигерија, Република Никарагва, Исламска Република Пакистан, Република Сомалија, Република Судан, Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка, Уједињена Република Танзанија, Краљевина Тајланд, Социјалистичка Република Вијетнам, Република Намибија, Уједињени Арапски Емирати, Република Сенегал, Прелазна Исламска Држава Авганистан, Република Филипини и Република Панама.

VII НАКНАДА ТРОШКОВА РАДА И БОРАВКА НА ТЕРЕНУ

Појам рада на терену
Члан 43.

Рад на терену јесте рад који се по природи посла врши изван службених просторија, а на који се државни службеник или намештеник, по налогу овлашћеног лица, упућује да изврши службени посао.

Теренски додатак
Члан 44.

Државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

Ако за рад и боравак на терену нису обезбеђени бесплатни смештај и исхрана, теренски додатак увећава се за трошкове смештаја и исхране: за трошкове смештаја – највише до износа накнаде за трошкове смештаја на службеном путовању у земљи (члан 8. ове уредбе), а за трошкове исхране – највише за дневницу за службено путовање у земљи (члан 9. ове уредбе).

VIII НАКНАДА ТРОШКОВА ПРИВРЕМЕНОГ ИЛИ ТРАЈНОГ ПРЕМЕШТАЈА У ДРУГО МЕСТО РАДА

Врсте трошкова премештаја у друго место рада
Члан 45.

Државном службенику и намештенику накнађују се због привременог или трајног премештаја у друго место рада трошкови селидбе, трошкови посета породици и трошкови одвојеног живота од породице.

Трошкови селидбе
Члан 46.

Државном службенику или намештенику који је премештен у друго место рада, ван места његовог пребивалишта, накнађују се трошкови селидбе: трошкови превоза покућства – у висини која одговара најекономичнијем превозу ствари, према тарифи превозника и трошкови паковања покућства – у паушалном износу од 5.000,00 динара.

Захтев за накнаду трошкова селидбе подноси се у року од осам дана од дана пресељења.

Трошкови посета породици
Члан 47.

Државни службеник или намештеник који живи одвојено од своје породице има право и на накнаду трошкова превоза ради посете породици, и то највише за једно путовање месечно, у висини стварних трошкова превоза у међуградском саобраћају.

Право на накнаду трошкова за одвојени живот од породице
Члан 48.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови за одвојени живот од породице ако због тога што је привремено премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада живи одвојено од породице – док траје привремени премештај.

Државном службенику и намештенику који је трајно премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, а нема решено стамбено питање у новом месту рада, накнађују се трошкови за одвојени живот од породице најдуже годину дана од дана трајног премештаја.

Државни службеник или намештеник нема право на накнаду трошкова за одвојени живот од породице:

1) ако је на свој захтев премештен у друго место рада;

2) ако је премештен на основу интерног или јавног конкурса или ако му је место рада било познато у време кад је засновао радни однос у државном органу.

Висина накнаде трошкова за одвојени живот од породице
Члан 49.

Државном службенику и намештенику исплаћује се месечна накнада трошкова за одвојени живот од породице која износи 75% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

IX ОТПРЕМНИНА

Отпремнина државном службенику коме престане радни однос због протека два месеца откад је постао нераспоређен и намештенику за чијим радом престане потреба

Члан 50.

Државном службенику коме престане радни однос због протека два месеца откад је постао нераспоређен и намештенику коме је отказан уговор о раду јер не постоји ниједно радно место на које може бити премештен или распоређен, исплаћује се отпремнина за сваку навршену годину рада у радном односу код последњег послодавца у висини трећине његове плате.

Под платом сматра се просечна месечна плата запосленог која му је исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме је донесено решење којим је утврђено да је постао нераспоређен, односно решење о отказу радног односа.

Општим актом, решењем или уговором о раду не може се утврдити дужи период од периода који се узима у обзир за обрачун отпремнине, од периода утврђеног у ставу 1. овог члана.

Државни службеник, односно намештеник не може да оствари право на отпремнину из става 1. овог члана, за исти период за који му је већ исплаћена отпремнина код истог или другог послодавца.

Отпремнина државном службенику или намештенику који одлази у пензију
Члан 51.

Државном службенику или намештенику који одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Права остварена по ранијем пропису
Члан 52.

Државни службеници, постављена лица чија радна места постају положаји и намештеници настављају да остварују права која нису предвиђена овом уредбом, ако другим прописом није друкчије одређено, најдуже 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, под условима и на начин који је утврђен прописом на основу којег су остварили права која нису предвиђена овом уредбом.

Сходна примена ове уредбе
Члан 53.

До ступања на снагу прописа којима ће се уредити права по основу рада у органима локалне самоуправе, изабрана, постављена и именована лица и запослени у органима локалне самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени и право на отпремнину сходном применом одредаба ове уредбе.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника: „Сл. гласник РС“, бр. 84/2014

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника: „Сл. гласник РС“, бр. 84/2015

Члан 10.

У поступку за остваривање права из ове уредбе започетом пре ступања на снагу ове уредбе примениће се материјална решења садржана у овој уредби, осим ако је до ступања на снагу ове уредбе донето првостепено решење, у ком случају се у даљем поступку примењује материјално право садржано у пропису који је важио до ступања на снагу ове уредбе.

Државни службеник и намештеник коме је до ступања на снагу ове уредбе признато право на накнаду трошкова за одвојени живот од породице у складу са раније важећим прописом, то право остварује до истека периода на који му је то право признато, а најдуже годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 11.

До ступања на снагу прописа којима ће се уредити права по основу рада у органима локалне самоуправе, изабрана, постављена и именована лица и запослени у органима локалне самоуправе право на накнаду трошкова уређено овом уредбом остварују сходном применом одредаба ове уредбе.

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: