Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

„Službeni glasnik RS“, broj 55/2012 i 88/2017

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Član 2.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (u daljem tekstu: duvanske prerađevine) predstavlja odnos ukupne vrednosti svih duvanskih prerađevina koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Član 3.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Član 4.

Ukupna vrednost svih duvanskih prerađevina predstavlja zbir pojedinačnih vrednosti duvanskih prerađevina, koja se utvrđuje tako što se svaka marka duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koja je prijavljena Upravi za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u prethodnoj kalendarskoj godini množi sa količinom tih duvanskih prerađevina posebno puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Marke duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana moraju biti upisane u odgovarajući registar kod Uprave.

Ukupnom količinom duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, smatra se ukupna količina prodatih duvanskih prerađevina trgovini na veliko koju ostvare proizvođači, odnosno uvoznici u prethodnoj kalendarskoj godini u Republici Srbiji.

Izuzetno, ako proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ima sopstvenu trgovinu na veliko, tada se u ukupnu količinu duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, iz stava 3. ovog člana tog proizvođača, odnosno uvoznika uračunava i ukupna količina prodatih duvanskih prerađevina koju ostvari njegova trgovina na veliko trgovini na malo.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da utvrde ukupnu vrednost svih duvanskih prerađevina i ukupnu količinu puštenih u promet duvanskih prerađevina za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koje su prijavljene Upravi i objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“, u prethodnoj kalendarskoj godini i izveštaj sa tim podacima dostave Upravi u roku od 15 dana po isteku te kalendarske godine.

Uprava za svaku vrstu tih duvanskih prerađevina obrazuju cenovne kategorije koje obuhvataju sve duvanske prerađevine iste vrste koje imaju istu maloprodajnu cenu, nezavisno od toga što pripadaju različitim markama tih vrsta duvanskih prerađevina, radi utvrđivanja ukupne vrednosti svih duvanskih prerađevina i ukupne količine duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini u Republici Srbiji.

Član 5.

Obrađene podatke iz člana 4. ove uredbe Uprava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo), radi utvrđivanja predloga iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize.

Ministarstvo utvrđuje predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz člana 10. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz stava 2. ovog člana ministarstvo predlaže Vladi.

Član 6.

Vlada, na predlog ministarstva, jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, utvrđuje iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina u prethodnoj kalendarskoj godini iz člana 5. stav 2. ove uredbe, a iznose minimalne akcize iz člana 5. stav 2. ove uredbe utvrđuje dva puta godišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana, za sve vrste duvanskih prerađevina, utvrđen do 15. februara tekuće godine, primenjivaće se do početka primene novog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđen do 15. februara naredne godine, a iznosi minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana, utvrđeni do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine, primenjivaće se do početka primene novih iznosa minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđenih do 31. jula tekuće godine, odnosno do 15. februara naredne godine.

Član 7.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz člana 6. ove uredbe primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 8.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ako ne dostavi u propisanom roku izveštaj sa traženim podacima (član 4. stav 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS“, br. 49/05, 116/06, 22/09 i 41/09).

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina: „Sl. glasnik RS“, br. 88/2017

Član 6.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa ovom uredbom, izvršiće se do 15. februara 2018. godine, na osnovu podataka Uprave za duvan o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Podelite: