Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

„Službeni glasnik RS“, broj 97/2015 i 5/2017

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom bliže se utvrđuju uslovi, način i postupak monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva.

Član 2.

Ova uredba se odnosi na derivate nafte i biogoriva koji se stavljaju u promet odnosno isporučuju na tržište Republike Srbije ili koji se koriste za sopstvene potrebe na teritoriji Republike Srbije.

Ova uredba ne odnosi se na derivate nafte koji se kupuju za obrazovanje obaveznih i robnih rezervi.

Član 3.

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva (u daljem tekstu: monitoring kvaliteta) je skup aktivnosti koje se odnose na kontinuirano ocenjivanje kvaliteta derivata nafte i biogoriva unutar celog distributivnog lanca, putem uzimanja i ispitivanja utvrđenog broja uzoraka, statističke obrade rezultata ispitivanja i izveštavanja o sprovedenom monitoringu;

2) godišnji program monitoringa je program koji se donosi za tekuću kalendarsku godinu i kojim se utvrđuje: predmet i mesto sprovođenja monitoringa, broj uzoraka koji se ispituje, parametri kvaliteta koji se ispituju, planiranje uzimanja uzoraka, način uzimanja i obeležavanja uzoraka, način rukovanja uzorcima, način izveštavanja o sprovedenom monitoringu, period sprovođenja monitoringa i drugi elementi važni za monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva;

3) utvrđeno odstupanje parametara kvaliteta y smislu ove uredbe je odstupanje najmanje jednog parametra kvaliteta derivata nafte i biogoriva od graničnih vrednosti parametara kvaliteta iz člana 15. stav 4. ove uredbe, utvrđeno y skladu sa članom 15. st. 2. i 3. ove uredbe;

4) sopstvene potrebe za derivatima nafte su potrebe ili aktivnosti koje u bilo kom koraku njihove realizacije nisu namenjene prodaji derivata nafte ili vršenju usluga trećim licima, već za sopstvenu potrošnju.

Član 4.

Derivati nafte i biogoriva koji se stavljaju u promet odnosno isporučuju na tržište, moraju biti predmet monitoringa kvaliteta, u skladu sa zakonom, ovom uredbom i Pravilnikom o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva (u daljem tekstu: Godišnji program monitoringa).

Derivati nafte i biogoriva iz stava 1. ovog člana moraju ispunjavati uslove utvrđene propisima kojima se uređuje kvalitet derivata nafte i biogoriva, bez odstupanja parametara kvaliteta u smislu člana 3. tačka 3) ove uredbe.

Član 5.

Ministar nadležan za poslove energetike donosi Godišnji program monitoringa najkasnije do 31. marta tekuće godine.

U periodu od 1. januara tekuće godine do donošenja Godišnjeg programa monitoringa iz stava 1. ovog člana primenjuje se Godišnji program monitoringa koji je donet za prethodnu kalendarsku godinu.

Član 6.

Monitoring kvaliteta može da sprovodi domaće ili strano pravno lice pod uslovom da:

1) je registrovano kod nadležnog organa;

2) mu nije pravosnažnom sudskom odlukom izrečena kazna za privredni prestup ili prekršaj i zaštitna mera – zabrana pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću ili zaštitna mera – zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredni prestupi i zakonom kojim se uređuju prekršaji za delatnost koja je predmet javnog tendera, a koja je na snazi u vreme objavljivanja javnog poziva;

3) je izmirilo dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine;

4) raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom;

5) raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom koji podrazumeva posedovanje odgovarajućih sertifikata;

6) ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa najmanje jednom laboratorijom akreditovanom u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025 i/ili u svom sastavu ima laboratoriju akreditovanu u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025;

7) poseduje odgovarajući informacioni sistem za praćenje i razmenu podataka;

8) raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom.

Član 7.

Izbor lica iz člana 6. ove uredbe vrši se u postupku javnog tendera.

Postupak javnog tendera pokreće se odlukom o raspisivanju javnog tendera koju donosi ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Postupak javnog tendera sprovodi tenderska komisija, koju obrazuje ministar nadležan za poslove energetike, a koju čine predstavnici ministarstva nadležnog za poslove energetike, ministarstva nadležnog za poslove trgovine i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Postupak javnog tendera obuhvata izradu tenderske dokumentacije, izradu i objavljivanje javnog poziva za podnošenje ponuda za sprovođenje monitoringa kvaliteta, podnošenje i prijem ponuda i otvaranje i ocenu ponuda.

Stručne poslove u vezi sa pripremom i sprovođenjem javnog tendera obavlja ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Odluku o izboru lica koje sprovodi monitoring kvaliteta, na predlog komisije iz stava 3. ovog člana, donosi ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Rok za sprovođenje monitoringa kvaliteta je pet godina sa mogućnošću produženja, ali ne duže od 20 godina.

Član 8.

Tenderska dokumentacija iz člana 7. stav 4. ove uredbe sadrži:

1) javni poziv;

2) rok u kome se sprovodi monitoring kvaliteta;

3) odgovarajuće podatke o stanju na domaćem tržištu derivata nafte;

4) odgovarajuće podatke o predmetu monitoringa kvaliteta, broju uzoraka koji se analizira u toku godine, parametre koji se ispituju za potrebe monitoringa kvaliteta i druge elemente važne za sistem monitoringa kvaliteta;

5) obrazac ponude;

6) obrazac strukture cene sprovođenja monitoringa kvaliteta koja je izražena u dinarima i evrima;

7) elemente za vrednovanje ponude;

8) podatke o sredstvu finansijskog obezbeđenja kojim učesnik na javnom tenderu obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javnog tendera i kojim garantuje ispunjenje svojih obaveza iz ove uredbe;

9) uslove za učešće na javnom tenderu, kao i dokaze o ispunjenosti uslova koji se podnose uz prijavu za učešće na javnom tenderu u skladu sa ovom uredbom;

10) obrazac izjave da učesnik na javnom tenderu prihvata uslove iz javnog poziva i tenderske dokumentacije.

Član 9.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, najmanje u jednom dnevnom listu i u jednom međunarodnom glasilu.

O objavljivanju javnog poziva iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Član 10.

Lice koje je izabrano da sprovodi monitoring kvaliteta dužno je da:

1) najkasnije 90 dana od dana izbora na javnom tenderu započne sa sprovođenjem monitoringa kvaliteta;

2) najkasnije u roku od 60 dana od dana izbora na javnom tenderu osnuje privredno društvo za obavljanje poslova monitoringa kvaliteta, u skladu sa propisima Republike Srbije, ukoliko je izabrano lice strano pravno lice.

Član 11.

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta mora biti akreditovano prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020 tipa A, za uzimanje uzoraka prema zahtevima standarda SRPS EN 14275, SRPS EN ISO 3170, SRPS EN ISO 3171 i SRPS EN ISO 4257.

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta y svom sastavu mora imati laboratoriju akreditovanu y skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i/ili imati zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa najmanje jednom laboratorijom akreditovanom y skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025. Obim akreditacije laboratorije odgovara zahtevima propisa kojima ce definišu tehnički i drugi zahtevi za derivate nafte i biogoriva.

Član 12.

Uzimanje uzoraka derivata nafte iz pumpnih automata na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava za potrebe monitoringa kvaliteta, vrši se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 14275 i SRPS EN ISO 4257.

Uzimanje uzoraka derivata nafte i biogoriva u objektima za proizvodnju derivata nafte, proizvodnju biogoriva, objektima za trgovinu naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, objektima za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva, uključujući i skladištenje za sopstvene potrebe i sredstvima za transport nafte, derivata nafte i biogoriva, za potrebe monitoringa kvaliteta, vrši se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 3170, SRPS EN ISO 3171 i SRPS EN ISO 4257.

Član 13.

Energetski subjekti koji imaju licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte i/ili energetske delatnosti trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom kada vrše uvoz (u daljem tekstu: energetski subjekti) dužni su da snose troškove sprovođenja monitoringa kvaliteta po ceni koju objavljuje lice koje sprovodi monitoring kvaliteta u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Promena cene sprovođenja monitoringa kvaliteta vrši se kada se promeni srednji kurs za evro Narodne banke Srbije za ±3% u odnosu na cenu izraženu u evrima iz člana 8. tačka 6) ove uredbe, ako je od poslednje promene cene prošlo više od 30 dana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, promena cene sprovođenja monitoringa kvaliteta može se izvršiti na predlog radnog tela obrazovanog u skladu sa propisom kojim se uređuje obeležavanje (markiranje) derivata nafte.

O promeni cene iz st. 2. i 3. ovog člana lice koje sprovodi monitoring kvaliteta dužno je da obavesti ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike može zahtevati izmenu cene sprovođenja monitoringa ako nije utvrđena u skladu sa ovom uredbom.

Monitoring kvaliteta može se sprovoditi samo po cenama iz stava 1. ovog člana.

Član 14.

Energetski subjekti uplatu iz člana 13. stav 1. ove uredbe vrše licu koje sprovodi monitoring kvaliteta derivata nafte istovremeno sa plaćanjem usluge markiranja derivata nafte koje se vrši u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte, i to po jedinici markiranog bezolovnog motornog benzina, gasnog ulja EVRO DIZEL i dizel goriva GASNO ULJE 0,1.

Član 14a.

Energetski subjekt koji otpočinje obavljanje energetske delatnosti trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužan je da podatke y vezi sa energetskim objektima koji ce koriste za obavljanje energetske delatnosti dostavi ministarstvu nadležnom za poslove trgovine na Obrascu O-l – Prijava trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, y roku od sedam dana od početka obavljanja energetske delatnosti.

Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužan je, y slučaju promena y vezi sa energetskim objektima koji ce koriste za obavljanje energetske delatnosti, da dostavi nove podatke ministarstvu nadležnom za poslove trgovine y roku od 15 dana od dana nastupanja promene, na obrascu iz stava 1. ovog člana.

Član 15.

Uzorke derivata nafte i biogoriva ispituje laboratorija iz člana 11. stav 2. ove uredbe, y skladu sa parametrima kvaliteta utvrđenim Godišnjim programom monitoringa i na osnovu izvršenog ispitivanja izdaje izveštaj o ispitivanju y roku od najviše četiri radna dana od datuma uzimanja uzorka.

Telo akreditovano y skladu sa članom 11. stav 1. ove uredbe, izdaje izveštaj o kontrolisanju na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana kojim ce utvrđuje da li postoji odstupanje parametara kvaliteta uzoraka derivata nafte i biogoriva.

Telo iz stava 2. ovog člana prilikom utvrđivanja odstupanja parametara kvaliteta uzoraka derivata nafte i biogoriva mora koristiti postupke opisane y SRPS EN ISO 4259, osim y slučaju sprovođenja monitoringa kvaliteta kod energetskih subjekata licenciranih za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom.

Granične vrednosti parametara kvaliteta iz stava 1. ovog člana i metode ispitivanja, utvrđene su propisima kojima ce uređuju tehnički i drugi zahtevi za tečna goriva naftnog porekla, tečni naftni gas i biogoriva.

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta, dužno je da y roku od najviše 24 sata od saznanja o uočenom odstupanju parametara kvaliteta od graničnih vrednosti iz stava 4. ovog člana, o tome obavesti ministarstvo nadležno za poslove energetike i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Uz obaveštenje iz stava 5. ovog člana dostavlja ce i izveštaj o ispitivanju parametara kvaliteta derivata nafte i biogoriva, koji je izdala laboratorija iz člana 11. stav 2. ove uredbe.

Član 16.

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta dostavlja sumarni izveštaj o sprovedenom monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva ministarstvu nadležnom za poslove energetike do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na način i u formi definisanoj u Godišnjem programu monitoringa.

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta dužno je da pored izveštaja iz stava 1. ovog člana ministarstvu nadležnom za poslove energetike dostavlja mesečni izveštaj o sprovedenom monitoringu kvaliteta i to: do 10. u mesecu za prethodni mesec, kao i druge izveštaje na zahtev ministarstva nadležnog za poslove energetike.

Mesečni izveštaj o sprovedenom monitoringu kvaliteta iz stava 2. ovog člana naročito sadrži podatke o broju ispitanih uzoraka, mestu sprovođenja monitoringa kvaliteta, broju utvrđenih odstupanja parametara kvaliteta i druge elemente važne za monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva.

Član 17.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike izrađuje završni godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu kvaliteta na osnovu izveštaja iz člana 16. ove uredbe.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se međunarodnim organizacijama u skladu sa međunarodnim obavezama koje je preuzela Republika Srbija do 30. juna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Član 18.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrše ministarstvo nadležno za poslove energetike i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržišnih inspektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike i u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

Tržišni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) uzima uzorak na osnovu odabira lokacija sa spiska lokaciji sa kojih se uzimaju uzorci za potrebe monitoringa kvaliteta, u skladu sa Godišnjim programom monitoringa;

2) obeležava uzorke derivata nafte u skladu sa Godišnjim programom monitoringa i na način da se obezbedi zaštita podataka o poreklu derivata nafte i biogoriva.

Član 19.

Tržišni inspektor je ovlašćen da u vršenju nadzora:

1) rešenjem privremeno zabrani stavljanje u promet na tržište Republike Srbije derivata nafte i biogoriva za koje je utvrđeno odstupanje parametara kvaliteta, kao i da sprovede dodatne mere i osigura da se ograničenje ili zabrana poštuje plombiranjem rezervoara i točionih aparata koji su povezani sa rezervoarom;

2) rešenjem odredi povlačenje ili opozivanje derivata nafte i biogoriva za koje je utvrđeno odstupanje parametara kvaliteta;

3) na pisani zahtev energetskog subjekta zaključkom odredi postupanje sa derivatom nafte i biogorivom za koje je utvrđeno odstupanje parametara kvaliteta uz poštovanje načela srazmernosti;

4) na pisani zahtev energetskog subjekta, koji je podnet u roku od najviše 15 dana od dana prijema obaveštenja tržišne inspekcije o utvrđenom odstupanju parametara kvaliteta, odredi ispitivanje arbitražnog uzorka koji se nalazi kod tržišnog inspektora;

5) rešenjem privremeno zabrani obavljanje energetske delatnosti na energetskom objektu, y slučaju da nisu dostavljeni podaci na obrascu iz člana 14a ove uredbe.

Član 20.

Ispitivanje arbitražnog uzorka iz člana 19. tačka 4) ove uredbe sprovodi laboratorija akreditovana y skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025, koja nije učestvovala y postupku izdavanja Deklaracije odnosno Potvrde o usaglašenosti, niti y utvrđivanju odstupanja parametara kvaliteta y skladu sa članom 15. ove uredbe i čiji obim akreditacije odgovara zahtevima propisa kojima ce definišu tehnički i drugi zahtevi za derivate nafte i biogoriva.

Prilikom tumačenja rezultata ispitivanja arbitražnog uzorka, moraju ce uzeti y obzir postupci opisani y SRPS EN ISO 4259, osim za uzorke energetskih subjekata licenciranih za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom.

Troškove nastale postupanjem sa derivatom nafte i biogorivom za koje je utvrđeno odstupanje parametara kvaliteta, kao i troškove analize iz člana 19. tačka 4) ove uredbe, snosi energetski subjekt.

Član 21.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup energetski subjekt – pravno lice, ako ne izvrši uplatu troškova u skladu sa članom 13. stav 1. ili članom 14. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup energetski subjekt – pravno lice, ako u promet stavi, odnosno isporuči na tržište derivate nafte i biogoriva za koje je utvrđeno odstupanje parametara kvaliteta, suprotno članu 4. stav 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup lice koje sprovodi monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva, ukoliko monitoring ne sprovodi u skladu sa čl. 10, 11. i 12, članom 13. st. 2, 4. i 6, članom 15. st. 1–3, 5. i 6. i članom 16. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se odgovorno lice u energetskom subjektu – pravnom licu za privredni prestup iz st. 1. i 2. ovog člana.

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se odgovorno lice u energetskom subjektu – licu koje sprovodi monitoring za privredni prestup iz stava 3. ovog člana.

Za privredni prestup iz st. 1. i 2. ovog člana, pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da se bavi određenom privrednom delatnošću u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 22.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće ce za prekršaj energetski subjekt – pravno lice, ako ne dostavi podatke y skladu sa članom 14a ove uredbe.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće ce odgovorno lice y energetskom subjektu – pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće ce za prekršaj energetski subjekt – preduzetnik, ako ne dostavi podatke y skladu sa članom 14a ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj energetski subjekt – preduzetnik, ako ne izvrši uplatu troškova u skladu sa članom 13. stav 1. ili članom 14. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj energetski subjekt – preduzetnik koji je stavio u promet derivat nafte i biogorivo za koji je utvrđeno odstupanje parametara kvaliteta, suprotno članu 4. stav 2. ove uredbe.

Za prekršaje iz ovog člana energetskom subjektu – pravnom licu i energetskom subjektu – preduzetniku može ce izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti y trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 23.

Lice koje do dana početka primene ove uredbe ima zaključen ugovor kojim je uređeno obezbeđenje monitoringa kvaliteta derivata nafte na zahtev, nastavlja da pruža ovu uslugu do isteka roka važenja ugovora ili do raskida ugovora.

Član 24.

Godišnji program monitoringa za 2015. godinu doneće se najkasnije u roku od 15 dana od dana početka primene ove uredbe.

Član 25.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. decembra 2015. godine, osim u delu koji se odnosi na biogoriva koji se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoviva: „Sl. glasnik RS“, br. 5/2017

Član 9.

Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužan je da podatke iz člana 4. ove uredbe dostavi y roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja y „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: