Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
(važi do 15.04.2022.)

„Službeni glasnik RS“, broj 33/2022

 

Član 1.

Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Član 2.

Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19 izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti COVID-19, odnosno kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, upućuju se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Zakon), u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od sedam dana, a izolacija se prekida bez testiranja.

Ukoliko lice iz stava 4. ovog člana ima primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju upućuje se u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, a koje stanje imunodeficijencije utvrđuje lekar primarne zdravstvene zaštite.

Kontrolu pridržavanja mere kućne izolacije iz st. 4. i 5. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.

Član 3.

Testiranje stanovništva na prisustvo virusa SARS-CoV-2 vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, kao i u svim laboratorijama u javnoj svojini koje obavljaju poslove u oblasti zdravlja životinja, bezbednosti hrane, kontrole kvaliteta i bezbednosti mleka i ispitivanja zabranjenih, nedozvoljenih, štetnih i nepoželjnih supstanci u hrani i hrani za životinje, zdravlja bilja, semena i sadnog materijala i banke biljnih gena, a koje su pripremljene za laboratorijsko ispitivanje u smislu člana 21. Zakona.

Detekcija SARS-CoV-2 antigena (Ag) u uzorcima nazofaringealnog brisa vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama u javnoj i privatnoj svojini, prema uslovima i u skladu sa instrukcijom zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

O rezultatima testiranja i detekcije ustanove i laboratorije iz st. 1. i 2. ovog člana dužne su da svakodnevno izveštavaju nadležni zavod za javno zdravlje, na način utvrđen instrukcijom iz stava 2. ovog člana.

Za potrebe izveštavanja iz stava 3. ovog člana može biti kreirano i korišćeno specijalizovano softversko rešenje za teritoriju Republike Srbije.

Član 4.

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, stranim državljanima koji dolaze u Republiku Srbiju dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju. Putnici treba da se testiraju pre putovanja, ne prilikom dolaska u Republiku Srbiju. U Republiku Srbiju ne mogu ući ukoliko nisu testirani i ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova i moraju se vratiti u zemlju iz koje dolaze. Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, pri ulasku u Republiku Srbiju, a koji ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, određuje se mera karantina u kućnim uslovima u trajanju od sedam dana.

Mera iz stava 2. ovog člana prestaje da važi ako lice kome je određena u periodu trajanja mere dobije negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji.

Način primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju i lica koja su izuzeta od tog ograničenja određuju se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja.

Kontrolu posedovanja negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 iz stava 1. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje i organ državne uprave nadležan za sanitarnu inspekciju.

Licima koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država umesto negativnog RT-PCR testa priznaje se, pod istim uslovima, negativan Antigen FIA Rapid test.

Član 5.

Izuzetno od ograničenja iz člana 4. ove uredbe, lice koje poseduje potvrdu o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti COVID-19 koju je izdala javna zdravstvena ustanova Republike Srbije može ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa.

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, a koji su imali potvrđenu infekciju SARS-CoV-2, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju bez posedovanja negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili potvrde o potpunoj vakcinaciji iz stava 1. ovog člana, ukoliko poseduju pozitivan REAL TIME PCR test na SARS-CoV-2 ili test za detekciju antigena SARS-CoV-2, a od kojeg prvog testa nije prošlo manje od 14 dana i ne više od šest meseci od dana izdavanja.

Pozitivan REAL TIME PCR test na SARS-CoV-2 ili test za detekciju antigena SARS-CoV-2 iz stava 2. ovog člana dokazuje se potvrdom o preležanoj bolesti koju izdaje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Član 6.

Lice koje poseduje potvrdu o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti COVID-19 koju je izdao nadležni organ ili ustanova države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19 ili postoji faktički reciprocitet o prihvatanju sertifikata  o vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: prihvaćeni sertifikat o vakcinaciji) može ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa.

Maloletno lice, starosti do 18 godina, može ući u Republiku Srbiju, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, i bez prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji, ako u Republiku Srbiju ulazi u pratnji lica koje poseduje taj sertifikat.

Organ državne uprave u čijem delokrugu su pitanja koja su predmet sporazuma iz stava 1. ovog člana, odnosno čiji rukovodilac je ovlašćen i potpisao taj sporazum, bez odlaganja, obaveštava organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja i organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, odnosno kontrolu prelaska granice o tom sporazumu i uslovima za ulazak u Republiku Srbiju sadržanim u njemu.

Način primene izuzeća iz stava 1. ovog člana određuje se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja.

Kontrolu posedovanja prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Član 7.

Lice koje poseduje pozitivan REAL TIME PCR test na SARS-CoV-2 ili test za detekciju antigena SARS-CoV-2 i od koga nije prošlo manje od 14 dana, ni više od šest meseci i koji je izdao nadležni organ ili ustanova države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o prihvatanju ovog pozitivnog testa ili sa kojom postoji faktički reciprocitet o prihvatanju ovog pozitivnog testa (u daljem tekstu: potvrda o preležanoj bolesti) može ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa ili prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji.

Maloletno lice, starosti do 18 godina, može ući u Republiku Srbiju, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, i bez potvrde o preležanoj bolesti, ako u Republiku Srbiju ulazi u pratnji lica koje ispunjava uslove za ulazak u Republiku Srbiju.

Organ državne uprave u čijem delokrugu su pitanja koja su predmet sporazuma iz stava 1. ovog člana, odnosno čiji rukovodilac je ovlašćen i potpisao taj sporazum, bez odlaganja, obaveštava organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja i organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, odnosno kontrolu prelaska granice o tom sporazumu i uslovima za ulazak u Republiku Srbiju sadržanim u njemu.

Način primene izuzeća iz stava 1. ovog člana određuje se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja.

Kontrolu posedovanja potvrde o preležanoj bolesti vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Član 8.

Odluku o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti država koje pravno ili faktički, priznaju sertifikate o vakcinaciji i potvrde o preležanoj bolesti izdate u Republici Srbiji (faktički reciprocitet) donosi Vlada.

Podatke o listi država iz stava 1. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove bez odlaganja dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove turizma koje, na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, priprema predlog akta za Vladu.

Član 9.

Kada postoji opravdana sumnja da može doći do unošenja zarazne bolesti COVID-19, bez obzira na činjenicu posedovanja negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 (novi sojevi virusa i sl.), posedovanja sertifikata o vakcinaciji ili posedovanja potvrde o preležanoj bolesti, državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji dolaze iz zemalja sa posebnim rizikom može se naložiti i odrediti mera karantina u kućnim uslovima u trajanju najviše do 14 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u laboratoriji zdravstvene ustanove Republike Srbije.

Način primene mere iz stava 1. ovog člana određuju se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, na predlog zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Listu zemalja sa posebnim rizikom objavljuje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Kontrolu primene mere iz stava 1. ovog člana vrše zajednički ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zavodi/instituti za javno zdravlje.

Član 10.

Lice koje poseduje EU digitalni sertifikat izdat od strane nadležnih organa država koje su u sistemu EU Digital COVID Certificate, uvedenim aktom (EU) 2021/953 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. juna 2021. godine o okvirima za izdavanje, verifikaciju i priznavanje interoperabilnih potvrda o vakcinaciji protiv COVID-19, testovima i preležanoj bolesti (EU Digital COVID Certificate) radi olakšavanja slobodnog kretanja tokom trajanja COVID-19 pandemije (Službeni glasnik EU br L 211/1 od 15. juna 2021. godine), može ući u Republiku Srbiju bez posedovanja potvrda ili testova iz čl. 5, 6. i 7. ove uredbe.

Član 11.

Domaćim državljanima i stranim državljanima koji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, a koji su potpuno vakcinisani protiv bolesti COVID-19 u inostranstvu ili su jednu ili više doza vakcine primili u inostranstvu, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije izdaje Digitalni zeleni sertifikat/EU Digitalni COVID sertifikat, na njihov zahtev, na osnovu svoje službene evidencije i/ili na osnovu uverenja ili druge isprave o izvršenoj potpunoj imunizaciji imunološkim lekom za primenu u humanoj medicini za koje je nadležni organ Republike Srbije potvrdio da su ispunjeni svi zahtevi za stavljanje leka u promet i da lek može biti u upotrebi u Republici Srbiji, kao i imunološkim lekom koji se nalazi na listi Evropske agencije za lekove odobrenih vakcina u Evropskoj uniji i listi odobrenih vakcina za hitnu upotrebu Svetske zdravstvene organizacije, koju je izdao nadležni inostrani organ ili ustanova u inostranstvu.

Stranim državljanima koji su potpuno vakcinisani protiv bolesti COVID-19 u inostranstvu ili su jednu ili više doza vakcine primili u inostranstvu, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije izdaje Digitalni zeleni sertifikat sa rokom važenja od 30 dana, na njihov zahtev, na osnovu uverenja ili druge isprave o izvršenoj imunizaciji iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Na ulazu u Republiku Srbiju, na vidnim mestima na graničnim prelazima radi upoznavanja svih lica koja prelaze državnu granicu, postavlja se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a prilikom pasoške kontrole mogu biti uručivana i druga pisana obaveštenja u formi zdravstvenog upozorenja.

Član 13.

Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za smeštaj starih lica, kao i lica koja ulaze i borave u tim ustanovama, osim korisnika u ustanovama za smeštaj starih lica, obavezno nose zaštitne maske.

Kontrolu primene mere iz stava 1. ovog člana vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice kome je utvrđena obaveza i koje boravi u ustanovi, a ne nosi masku (član 13).

Član 15.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 i 10/22).

Propisi kojima se uređuje ulazak u Republiku Srbiju doneti na osnovu uredbe iz stava 1. ovog člana ostaju da važe.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: