Уредба о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
(важи до 27.04.2018.)

„Службени гласник РС“, број 111/2013

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се извршавање Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12 и 108/13 – у даљем тексту: Закон) на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: АПКМ) за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244.

Члан 2.

На промет добара и услуга који обвезници ПДВ врше са територије Републике Србије ван територије АПКМ (у даљем тексту: Република ван АПКМ) на територију АПКМ, као и на промет који се врши са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, примењује се Закон, прописи донети на основу Закона и ова уредба.

Изузетно од става 1. овог члана, местом промета телекомуникационих услуга сматра се место у којем пружалац услуга обавља своју делатност.

Члан 3.

На промет добара који обвезници ПДВ врше са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, ПДВ се не обрачунава и не плаћа, а обвезници ПДВ имају право на одбитак претходног пореза у складу са Законом, под условом да су добра отпремљена на територију АПКМ.

Доказима да су добра отпремљена на територију АПКМ сматрају се јединствена исправа издата у складу са важећим прописима која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, односно оверена копија јединствене исправе, као и извод из пословног рачуна обвезника ПДВ да је за промет добара извршен пренос новчаних средстава са пословног рачуна примаоца добара на пословни рачун обвезника ПДВ – испоручиоца добара.

Пореско ослобођење из става 1. овог члана примењује се и ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета из става 1. овог члана, обвезник ПДВ може да оствари пореско ослобођење ако поседује уговор којим је предвиђено авансно плаћање пре извршеног отпремања добара на територију АПКМ и рачун о авансном плаћању издат у складу са Законом.

Члан 4.

На промет добара која се допремају са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са Законом.

Члан 5.

Отпремање, односно допремање добара из чл. 3. и 4. ове уредбе врши се у складу са важећим прописима.

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени гласник РС“, бр. 15/05 и 68/11), као и прописи донети на основу наведене уредбе.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: