Стопа ПДВ по којој се обрачунава и плаћа промет и увоз медицинских средстава „Dali Priming Solution“ и „Intralock“

(Мишљење Министарства финансија, бр. 110-00-00226/2016-04 од 17.11.2016. год.)

Медицинска средстава „Dali Priming Solution“ и „Intralock“ не сматрају се материјалом за дијализу у складу са чланом 23. став 2. тачка 5. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон) и чланом 5. Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 108/04, 130/04-исправка, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13 и 86/15, у даљем тексту: Правилник). Наиме, према допису Агенције за лекове и медицинска средства Србије број: 110-00-00010-2016-5-003 од 9.11.2016. године „наведена медицинска средства се не могу сврстати у групу медицинских средстава под заједничким називом – раствори за хемодијализу, јер та група обухвата алкалне и киселе растворе за хемодијализу, који служе за вантелесно уклањање уремијских токсина из крви“

Према томе, на промет и увоз медицинских средстава „Dali Priming Solution“ и „Intralock“, ПДВ се обрачунава по општој стопи ПДВ од 20% и плаћа у складу са Законом.

***

Одредбом члана 23. став 1. Закона прописано је да општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара износи 20%.

Одредбом става 2. тачка 5) истог члана Закона прописано је да се по посебној стопи ПДВ од 10% опорезује промет и увоз материјала за дијализу.

Одредбама члана 5. став 1. Правилника прописано је да се материјалом за дијализу, у смислу члана 23. став 2. тачка 5) Закона, сматрају:

1)    апарати за дијализу;

2)    дијализатори;

3)    АУ линија за дијализу;

4)    раствори за дијализу;

5)    игле за дијализу;

6)    систем за инфузију;

7)    средства за дезинфекцију апарата, материјала, коже и руку;

8)    филтери за високо пречишћену воду и други филтери неопходни за рад дијализне машине;

9)    формалдехид;

10)    таблетирана со (№0);

11)    кесе са раствором за перитонеумску дијализу;

12)    линије за повезивање са празном кесом;

13)    међукатетер;

14)    клеме (штипаљка);

15)    реинфузиона линија и течност;

16)    систем за кружно испирање дијализатора;

17)    стерилне заштитне капице за искључење са перитонеумске дијализе

Посебна стопа од 10% примењује се и код увоза добара из чл. 2-9. Правилника, ако су та добра у истоветном називу разврстана, односно обухваћена прописом којим се уређује царинска тарифа (члан 10. Правилника).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: