Шта се урачунава у укупну вредност рекламног материјала и других поклона мање вредности која се утврђује применом процента од 0,25% на укупан промет пореског обвезника у пореском периоду?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00791/2016-04 од 2.11.2016. год.)

Када обвезник ПДВ, у циљу тржишног позиционирања и постизања пословних резултата, бесплатно даје рекламни материјал и друге поклоне мање вредности различитим лицима у Републици Србији, при чему је вредност датих добара једнака или мања од вредности утврђене применом процента од 0,25% на укупан промет пореског обвезника у том пореском периоду (укупним прометом за сврху утврђивања вредности рекламног материјала и поклона мање вредности сматра се промет добара и услуга са или без права на одбитак претходног пореза, извршен на територији Републике Србије и у иностранству, у који се не урачунава промет опреме и објеката за вршење делатности, укључујући и улагања у објекте за вршење делатности, без ПДВ, независно од тога да ли је реч о промету са или без накнаде), ПДВ се не обрачунава и не плаћа. Наиме, у овом случају, а у складу са чланом 6. став 1. тачка 4) Закона, сматра се да промет предметних добара није извршен. Међутим, када обвезник ПДВ извози, односно шаље или отпрема у иностранство рекламни материјал и друге поклоне мање вредности ино-дистрибутеру који ће их у иностранству бесплатно давати различитим лицима, не примењује се члан 6. став 1. тачка 4) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон), већ се примењује члан 24. став 1. тачка 2) Закона, према којем се ПДВ не плаћа на промет добара која обвезник ПДВ или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство. Такође, када ино-дистрибутер у иностранству бесплатно даје рекламни материјал и друге поклоне мање вредности различитим лицима (добра која му је отпремио, односно послао обвезник ПДВ или која је самостално набавио у иностранству), у циљу тржишног позиционирања и постизања пословних резултата обвезника ПДВ, не примењује се члан 6. став 1. тачка 4) Закона, с обзиром на то да је, пре свега, реч о промету добара који се врши у иностранству у складу са чланом 11. став 1. тачка 3) Закона, а који није предмет опорезивања ПДВ. Према томе, у вредност рекламног материјала и других добара мање вредности која се утврђује применом процента од 0,25% на укупан промет пореског обвезника у пореском периоду, не урачунава се вредност добара на чији се промет не примењује члан 6. став 1. тачка 4) Закона.

***

Одредбом члана 3. Закона прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет добара, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 4. став 1. Закона, је пренос права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено.

Према одредбама члана 4. став 4. тачка 2) и став 5. Закона, са прометом добара уз накнаду изједначава се сваки други промет добара без накнаде, под условом да се ПДВ обрачунат у претходној фази промета на та добра или њихове саставне делове може одбити у потпуности или сразмерно, независно од тога да ли је остварено право на одбитак претходног пореза.

Сагласно одредби члана 6. став 1. тачка 4) Закона, сматра се да промет добара и услуга, у смислу овог закона, није извршен код давања рекламног материјала и других поклона мање вредности, ако се дају повремено различитим лицима.

У складу са одредбом члана 11. став 1. тачка 1) Закона, место промета добара је место у којем се добро налази у тренутку слања или превоза до примаоца или, по његовом налогу, до трећег лица, ако добро шаље или превози испоручилац, прималац или треће лице, по његовом налогу.

Место промета добара је место у којем се добро налази у тренутку испоруке, ако се добро испоручује без отпреме односно превоза (члан 11. став 1. тачка 3) Закона).

ПДВ се не плаћа на промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство (члан 24. став 1. тачка 2) Закона).

Према одредби члана 8. став 1. Правилника о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности („Сл. гласник РС“, бр. 118/12, у даљем тексту: Правилник), рекламним материјалом, у смислу члана 6. став 1. тачка 4) Закона, сматрају се добра на којима је одштампан или утиснут логотип пореског обвезника, односно визуелно испољавање бренда који је у вези са делатношћу пореског обвезника, а која тај порески обвезник бесплатно даје различитим лицима.

Рекламним материјалом из става 1. овог члана сматрају се оловке, роковници, календари, нотеси, привесци, качкети, мајице, комбинезони, кецеље, ранчеви, торбе, упаљачи, отварачи за флаше, подметачи, послужавници, чаше, шоље, бокали, пепељаре, кесе и друга добра чија је појединачна тржишна вредност мања од 2.000 динара, без ПДВ (члан 8. став 2. Правилника).

Према одредби члана 9. Правилника, поклоном мање вредности, у смислу члана 6. став 1. тачка 4) Закона, сматра се добро појединачне тржишне вредности мање од 2.000 динара, без ПДВ, осим добра које се сматра рекламним материјалом у складу са чланом 8. овог правилника, које обвезник даје повремено различитим лицима (пословним партнерима, потенцијалним пословним партнерима, представницима пословних партнера и др.), а да за то не постоји правна обавеза.

Одредбама члана 10. Правилника прописано је да укупна вредност рекламног материјала и других поклона мање вредности из чл. 8. и 9. овог правилника у пореском периоду не може бити већа од 0,25% укупног промета пореског обвезника у том пореском периоду, при чему се укупним прометом сматра промет добара и услуга са или без права на одбитак претходног пореза, извршен на територији Републике Србије и у иностранству, у који се не урачунава промет опреме и објеката за вршење делатности, без ПДВ.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: