Шта се сматра укупним приходом обвезника везано за утврђивање износа расхода наведених у члану 15. Закона о порезу на добит правних лица који се признају у пореском билансу обвезника

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-99/2017-04 од 10.5.2017. год.)

Сагласно одредби члана 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 … 112/15, у даљем тексту Закон), као расход у пореском билансу обвезника признају се издаци у збирном износу највише до 5% од укупног прихода за:

1)    здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту животне средине, као и давања учињена установама социјалне заштите основаним у складу са законом који уређује социјалну заштиту;

2)    хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације, који су учињени Републици, аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе.

Према члану 15. став 3. Закона, издаци за улагања у области културе, укључујући и кинематографску делатност, признају се као расход у износу највише до 5% од укупног прихода.

Сходно одредбама ст. 4, 6. и 7. истог члана Закона, чланарине коморама, савезима и удружењима признају се као расход у пореском билансу највише до 0,1% укупног прихода; издаци за рекламу и пропаганду признају се као расход у износу до 10% од укупног прихода, док се издаци за репрезентацију признају као расход у износу до 0,5% од укупног прихода.

Имајући у виду да се порески признат расход по наведеним основама утврђује у процентуалном износу од укупног прихода обвезника, мишљења смо да се под укупним приходом обвезника сматра укупан приход који је обвезник исказао (у пореском периоду) у својим пословним књигама, независно од начина на који су предметни приходи исказани у билансу успеха сачињеном за исти период за који се саставља и подноси порески биланс. С тим у вези, сматрамо да предметни приход чине сви износи исказани на рачунима класе 6 (Приходи), укључујући и приходе исказане на рачунима групе 62 (Приходи од активирања учинака и робе) и 63 (Промена вредности залиха учинака), независно од тога што износи прихода са наведених рачуна нису исказани у билансу успеха на одговарајућим (АОП) позицијама на којима се исказују приходи, већ се по основу прихода исказаних на предметним рачунима врши корекција пословних расхода исказаних (на одговарајућој АОП позицији) у билансу успеха.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: