Средство обезбеђења у електронској фактури

Министарство финансија је на сајту еФактура објавило обавештење у вези са издавањем електронске фактуре у случају када је уговором предвиђено средство обезбеђења које је потребно исказати у електронској фактури.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

„У случају када је уговором предвиђено средство обезбеђења (нпр. ретенција / задржани депозит / гарантни депозит) које је потребно исказати у електронској фактури, издавалац електронске фактуре исказује износ заједно са износом средства обезбеђења, док детаљну спецификацију трошкова шаље у документу који прилаже електронској фактури.

Када је порески дужник издавалац електронске фактуре, на издатој електронској фактури биће обрачунат ПДВ на основицу коју чини износ за плаћање у складу са уговором заједно са износом средства обезбеђења.

Када је порески дужник прималац електронске фактуре, он обрачунава ПДВ на основицу која је исказана на примљеној електронској фактури (износ за плаћање заједно са износом средства обезбеђења) и уноси износ ПДВ у одговарајуће поље у систем електронских фактура.

На примеру привремене ситуације у износу од 100 динара на основу уговора о грађењу којим је предвиђено да дужник плаћа 90 одсто износа прихваћене вредности привремене ситуације, а задржава 10 одсто износа до рока / услова предвиђеног уговором, издавалац електронске фактуре исказује електронском фактуром износ од 100 динара (са одговарајућом ПДВ стопом, уколико је он порески дужник, односно уз ознаку пореске категорије АЕ, уколико је прималац порески дужник), док у прилогу доставља привремену ситуацију са спецификацијом извршених радова и трошкова, где се средство обезбеђења исказује у складу са уговором. Издавалац електронске фактуре у рубрици напомена, наводи средство обезбеђења и његов износ у складу са уговором.

Прималац електронске фактуре измирује износ у складу са уговором, а средство обезбеђења исплаћује након што наступи услов или истекне рок предвиђен уговором.“

Поделите: