Sistem elektronskih faktura – zašto ista pravila ne važe za sve obveznike?

Izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju koje su objavljene 12. decembra 2022. godine a primenjuju se od 1. januara 2023. godine predviđeno je da se „na Narodnu banku Srbije shodno primenjuju odredbe zakona koje se primenjuju na subjekta javnog sektora“.

To znači da je od 1. januara 2023. godine Narodna banka Srbije bila u obavezi da se pridržava svih odredbi propisa o elektronskom fakturisanju koji važe za subjekte javnog sektora. Jedna od osnovnih i najvažnijih obaveza je primanje i čuvanje elektronskih faktura izdatih kroz Sistem elektronskih faktura (SEF).

Ovih dana smo dobili informaciju da Narodna banka Srbije ne prima elektronske fakture, već od dobavljača zahteva dostavljanje „običnih“ faktura.

Pitali smo se da li je to moguće? Da li se možda radi o nekom nesporazumu? Da takva institucija ne može da se organizuje na adekvatan način da prima elektronske fakture?

Obratili smo se Narodnoj banci mejlom sledeće sadržine:

„Da li Narodna banka Srbije prima elektronske fakture, imajući u vidu član 2. stav 3. Zakona o elektronskom fakturisanju?“

Dobili smo sledeći odgovor:

„Imajući u vidu izmene Zakona o elektronskom fakturisanju objavljene u „Službenom glasniku RS“ broj 138 od 12. decembra 2022. godine, kojima je po prvi put utvrđena obaveza Narodne banke Srbije u pogledu primene ovog zakona shodno odredbama koje se primenjuju na subjekte javnog sektora, obaveštavamo vas da je Narodna banka Srbije započela aktivnosti na organizovanju i prilagođavanju svojih poslovnih procesa i sistema sa radom u Sistemu elektronskih faktura, te da će ovaj proces iziskivati protok određenog vremenskog perioda. S tim u vezi, Narodna banka Srbije trenutno nije u mogućnosti da prima i dostavlja elektronske fakture preko Sistema elektronskih faktura.

U periodu do sticanja uslova za elektronsku razmenu faktura sa Narodnom bankom Srbije, molimo dobavljače Narodne banke Srbije da fakture dostavljaju na imejl-adresu finansije@nbs.rs, odnosno Narodna banka Srbije će svojim kupcima fakture dostavljati putem pošte. Naknadno ćemo vas obavestiti o početku rada Narodne banke Srbije u Sistemu elektronskih faktura.“

Bilo kakav dalji komentar bio bi suvišan.

Veliki broj malih pravnih lica i preduzetnika koji nisu obveznici PDV slučajno su se iz neznanja registrovali na SEF da pogledaju o čemu se radi, ne znajući da će biti u obavezi da primaju i izdaje elektronske fakture. Mnogi od njih su za tu obavezu saznali u prvim danima januara i nisu imali nijedan dan da se pripreme već su istog dana bili u obavezi da počnu da rade u SEF.

Zašto za njih ne važi pravilo da se radi o procesu koji iziskuje protok određenog vremenskog perioda?

Zakon je zakon i trebalo bi da važi za sve. Nažalost to nije slučaj. Subjekti javnog sektora su jedno, a subjekti privatnog sektora i dobrovoljni korisnici SEF nešto sasvim drugo. Setimo se samo koliko je subjekata javnog sektora kasnilo sa obavezom izdavanja elektronskih faktura od 1. maja 2022. godine.

Razlog za takav odnos subjekata javnog sektora prema obavezama iz propisa o elektronskom fakturisanju, uključujući i pomenuti odnos Narodne banke Srbije prema tim obavezama, verovatno leži u činjenici da za subjekte javnog sektora ne postoje kaznene odredbe za nepoštovanje propisa (osim za javna preduzeća).

A za subjekte privatnog sektora, ako ne poštuju odredbe propisa o elektronskom fakturisanju, važe sledeće novčane kazne:

  • Za pravna lica – od 200.000 do 2.000.000 dinara
  • Za preduzetnike  – od 50.000 do 500.000 dinara
  • Za odgovorno lice pravnog lica – od 50.000 do 150.000 dinara

Naravno, navedene kazne važe i za one male privrednike koje smo prethodno pomenuli, od kojih mnogi nisu imali ni jedan dan da se pripreme. Za razliku od Narodne banke Srbije.

Na kraju napominjemo dobavljačima Narodne banke Srbije koji su korisnici SEF da im obavezno izdaju elektronske fakture (Narodna banka je registrovana na SEF), bez obzira što će ih slati i na mejl. U suprotnom ih čeka novčana kazna za prekršaj.

Podelite: