Регистар заложног права – у трећем кварталу 2021. године ће бити омогућен дигитални начин рада и онлајн регистрација

Агенција за привредне регистре је објавила обавештење у вези са Регистром заложног права.

АПР је успоставила Огласну таблу Регистра залоге од 31. јула 2020. године, којом је омогућен приступ обавештењима о започетим поступцима намирења и актуелним вансудским продајама заложених предмета. На Огласној табли су доступна обавештења објављена почев од 7. маја 2019. године.

Изменама прописа који уређују рад Регистра залоге током 2019. године успостављен је јединствен правни оквир за сва средства обезбеђења и створени услови за прелазак на потпуно дигитални начин рада и онлајн регистрацију, која ће бити омогућена у трећем кварталу 2021. године.

Законом о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, проширена је надлежност Регистра залоге прописивањем регистрације још два средства обезбеђења – заложног права са предајом заложене ствари у државину и уговора о продаји са задржавањем права својине до исплате цене у потпуности. Регистрација ових нових средстава обезбеђења биће омогућена у Агенцији за привредне регистре од 1. јануара 2021. године.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре је пре 15. година, први пут у земљи, успоставила Регистар заложног права на покретним стварима и правима, који је почео са радом 15. августа 2005. године.

У јединственој, централној, електронској бази података тренутно је уписано 181.912 активних заложних права, а укупна вредност потраживања која су обезбеђена износи 84.785.202.507,00 евра.

Постојање Регистра заложног права, у којем је све већи број конституисаних залога, представља економску корист за све актере у привреди и на тржишту Републике Србије, будући да заложни поверилац регистрацијом заложних права стиче обезбеђење за своја потраживања, уз несумњиви психолошки ефекат, с обзиром да се поверилац осећа сигурније, а дужник, односно залогодавац, осећа већу одговорност према обавезама које преузима уговором.

Од почетка године, регистровано је 6.405 заложних права, на основу којих су обезбеђена потраживања у вредности од 6.961.492.938,00 евра.

Уговорну залогу, чији је основ уговор закључен у складу са законом, чини 97% регистрованих заложних права. Судска заложна права настала у поступку извршења, у складу са законом који регулише поступак извршења и обезбеђења, чини 2% заложних права, а законска залога, настала у пореском поступку, чини 1,50% регистрованих залога.

Међу заложним повериоцима, најзаступљеније су банке, које чине 60% поверилаца, остала привредна друштва чине 13%, Пореска управа чини 2%, физичка лица чине 1,40%, а предузетници 0,11% поверилаца.

Физичка лица су у 47% случајева регистрована као залогодавци, привредна друштва у 43%, док се предузетници појављују као залогодавци у 9% случајева.

Привредна друштва су дужници у 46% случајева, физичка лица чине 43%, а предузетници чине 10% дужника.

Заложно право стиче се уписом у Регистар залоге, а право првенства повериоца, који је регистровао своје заложно право, одређује се према времену пријема регистрационе пријаве за упис заложног права у Агенцији за привредне регистре. У Регистар се уписују све промене података о регистрованом заложном праву, забележбе о започетом поступку намирења, забележбе спора, као и забележбе података о другим чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а које су у вези са регистрованом залогом. Сви ови подаци доступни су јавности на интернет страници Агенције.

Од 31. јула ове године, на сајту АПР успостављена је Огласна табла Регистра залоге и на једном месту омогућен приступ обавештењима о започетим поступцима намирења и актуелним вансудским продајама заложених предмета. На Огласној табли су доступна обавештења објављена почев од 7. маја 2019. године.

Током 2019. године измењени су прописи који уређују рад Регистра залоге, чиме је успостављен јединствен правни оквир за сва средства обезбеђења и створени услови за прелазак на потпуно дигитални начин рада и онлајн регистрацију, која ће бити омогућена у трећем кварталу 2021. године.

Законом о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, проширена је надлежност Регистра залоге прописивањем регистрације још два средства обезбеђења- заложног права са предајом заложене ствари у државину и уговора о продаји са задржавањем права својине до исплате цене у потпуности. Регистрација ових нових средстава обезбеђења биће омогућена у Агенцији за привредне регистре од 1. јануара 2021. године.

Наведене активности предвиђене су Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања Doing Business за период 2020-2023. године, у складу са мерама које имају за циљ унапређење правног и институционалног оквира у вези транспарентности информација о средствима обезбеђења.“

Поделите: