Raspisan Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu autobuskih prevoznika

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na osnovu Zaključka Vlade 05 broj: 401-1279/2021-1 od 11. februara 2021. godine raspisalo Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu autobuskih prevoznika zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Sredstva se dodeljuju u šest jednakih mesečnih rata u visini od po 600 evra po svakom registrovanom autobusu za koga prevoznik poseduje izvod licence.

Prevoznik gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate subvencije, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa prevoznikom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate subvencije.

Zahtevi za korišćenje subvencija sa prilozima podnose se preporučenom pošiljkom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa naznakom ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU AUTOBUSKIH PREVOZNIKA, na adresu: Nemanjina 22-26, 11000Beograd. Podnosici zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran popunjeni potpisan obrazac zahteva na sledeću e-mail adresu: drumski.putnicki@mgsi.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa ponedeljkom 22. martom 2021. godine.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za dodelu subvencija za podršku radu autobuskih prevoznika možete pogledati ovde:

Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu autobuskih prevoznika

Podelite: