Пуштена у рад апликација за састављање и достављање финансијских извештаја за 2022. годину

Агенција за привредне регистре је од данас, 31. јануара 2023. године, омогућила обвезницима рад у апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације за 2022. годину.

Најзначајније новине у састављању и достављању финансијских извештаја за 2022. годину  су:

  • пружаоци рачуноводствених услуга којима је обвезник уговором поверио услуге састављања финансијских извештаја морају да буду уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга. Уколико је као лице одговорно за састављање финансијског извештаја, обвезник обележио “пружаоца рачуноводствене услуге” , а то правно лице или предузетник није уписано у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција такав финансијски извештај неће обрадити и јавно објавити,
  • могућност потписивања захтева и документације са више квалификованих електронских потписа, у случајевима када је законски заступник ограничен супотписом,
  • обавеза потписивања захтева и документације, путем бесплатне апликације Агенције за потписивање електронских докумената (NexU APR апликација) или апликације које обезбеђују потпис у клауду.

АПР позива обвезнике да пре састављања и достављања захтева, обавезно провере ажурност података у Евиденцији обвезника, а предузетнике који су у 2022. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства да се пријаве у ту евиденцију.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре је од данас, 31. јануара 2023. године, омогућила обвезницима рад у апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације за 2022. годину, која је доступна на порталу Агенције са еУслугама, којем се приступа преко Система за централизовано пријављивање корисника, у оквиру Посебног информационог система Агенције (ПИС Агенције).

На интернет страници Агенције су ажурирани текстови за све врсте захтева путем којих се могу доставити финансијски извештаји, односно прописана документација, корисничка упутства за састављање и достављање конкретне врстe захтева, као и техничка упутства за коришћење Апликацијe за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације, потписивање захтева квалификоваим електронским потписом или сертификатом у клауду и упутство за плаћање накнаде. Истовремено, доступне су и информације у вези законских рокова за њихово достављање, накнада за обраду и објављивање захтева, обимa финансијског извештаја и правилима њихове рачунско-логичке контроле, начина разврставања правних лица и предузетника, односно економских целина, примени рачуноводствене регулативе и начину утврђивања обавезе ревизије и достављања прописане документације и сл.

Најзначајније новине у састављању и достављању финансијских извештаја за 2022. годину су:

  • пружаоци рачуноводствених услуга којима је обвезник уговором поверио услуге састављања финансијских извештаја морају да буду уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга. Уколико је као лице одговорно за састављање финансијског извештаја, обвезник обележио “пружаоца рачуноводствене услуге” , а то правно лице или предузетник није уписано у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција такав финансијски извештај неће обрадити и јавно објавити,
  • могућност потписивања захтева и документације са више квалификованих електронских потписа, у случајевима када је законски заступник ограничен супотписом,
  • обавеза потписивања захтева и документације, путем бесплатне апликације Агенције за потписивање електронских докумената (NexU APR апликација) или апликације које обезбеђују потпис у клауду.

Нови корисници који до сада нису имали налоге на систему Агенције, треба да региструју своје корисничке налоге на Порталу за електронску идентификацију (eID.gov.rs). По регистрацији, пријављују се на портал АПР-а путем налога са Портала eID.gov.rs. Постојећи корисници могу да користе старе налоге креиране у систему Агенције најкасније до 1. јуна 2023. године. Након тога, приступ апликацији за састављање и достављање извештаја односно документације биће доступно искључиво са налогом регистрованим на Порталу eID.gov.rs

Позивамо обвезнике да пре састављања и достављања захтева, обавезно провере ажурност података у Евиденцији обвезника, а предузетнике који су у 2022. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства да се пријаве у ту евиденцију. Предузетници који се већ налазе у Евиденцији обвезника не треба поново да се пријављују.

За сву потребну помоћ, правним лицима и предузетницима су на располагању  следеће мејл адресе:

  • obveznicifi@apr.gov.rs-за решавање рекламација у вези са ажурношћу података у Евиденцији обвезника;
  • sd@apr.gov.rs– за решавање техничких питања у вези са приступом ПИС Агенције, потписивањем захтева или документације;
  • finizvestaji@apr.gov.rs-за појашњењем свих других изазова са којима се обвезници сусрећу приликом подношења различитих врста захтева.“

Поделите: