Признавање расхода у пореском билансу обвезника по основу давања у новцу Националном удружењу родитеља и деце оболеле од рака (NURDOR)

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00777/2016-04 од 29.9.2016. год)

Сагласно одредби члана 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 91/15-аутентично тумачење и 112/15, у даљем тексту: Закон), као расход у пореском билансу обвезника признају се издаци у збирном износу највише до 5% од укупног прихода за: 1) здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту животне средине, као и давања учињена установама, односно пружаоцима услуга социјалне заштите основаним у складу са законом који уређује социјалну заштиту; 2) хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације, који су учињени Републици, аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе.

Ставом 2. истог члана Закона прописано је да се издаци из става 1. тачка 1) овог члана признају као расход само ако су извршени лицима регистрованим, односно основаним за те намене у складу са посебним прописима, која наведена давања искључиво користе за обављање делатности из става 1. тачка 1) овог члана.

У складу са наведеним законским одредбама, расход који у својим пословним књигама искаже обвезник по основу давања у новцу, односно у опреми, производима, учињених NURDOR-у (као организацији која је регистрована за хуманитарну делатност) за финансирање хуманитарних пројеката (нпр. изградња новог дечијег хемато-онколошког одељења — анекса Клинике за дечије интерне болести у Булевару Зорана Ћинђића 48, Ниш), признаје се у пореском билансу обвезника највише до 5% од укупног прихода (збирно са осталим издацима из члана 15. став 1. Закона).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: