Предлог измена и допуна Закона о привредним друштвима у скупштинској процедури

Влада Србије је утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима. Очекује се да ће предлог закона бити на дневном реду седнице Скупштине Србије крајем новембра 2019. године.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Детаљније о овом пропису писаћемо након његовог усвајања.

У наставку преносимо делове образложења Предлога закона:

Тим за информационе технологије и предузетништво у Јединици за имплементацију стратешких  пројеката  (Delivery  Unit) Кабинета председника Владе покренуо је иницијативу за измену Закона о привредним друштвима, са циљем проналажења модела награђивања запослених, менаџмента и трећих лица (инвеститора, консултаната исл.) у друштву с ограниченом одговорношћу.

С тим у вези, Предлогом закона предложено је увођење новог финансијског инструмента-право  на стицање удела који издаје друштво с ограниченом одговорношћу и резервисаног сопственог удела, као новог правног института, за потребе издавања овог финансијског инструмента.

Реч је о непреносивом финансијском инструменту који издаје друштво с ограниченом  одговорношћу, а који сагласном имаоцу даје право на стицање удела одређеног дана (дан доспећа) по одређеној цени.

За потребе издавања овог финансијског инструмента друштво с ограниченом одговорношћу образује резервисани сопствени удео, као удео који друштво бестеретно стиче од члана друштва.

Такође, Предлогом закона предложено је да запослени у друштву с ограниченом одговорношћу  и акционарском друштву учествују у расподели добити, као и да се проценат сопствених акције које акционарско друштво може расподелити запосленима и члановима управе повећа са 3% на 5%.

***********

Закон о привредним друштвима („Службени  гласник  РС”, број 36/11, 99/11, 83/14 -др.  закон, 5/15, 44/18 и 95/18), као закон од нарочитог значаја за развој привреде Републике Србије и стварања повољног пословног окружења за оснивање и пословање привредних субјеката, неопходно је изменити и допунити са циљем даљег унапређења пословног амбијента.

Наиме, у развијеним тржишним економијама као што су економије Сједињених Америчких Држава и држава Европске уније, пракса је да се запослени у привредном друштву стимулишу да  што боље обављају своје послове тако што им се даје могућност да постану чланови тог привредног друштва. Ово се нарочито односи на посебан вид стимулације-давање опција да стекну учешће у капиталу привредног друштва, по повлашћеној цени. На овај начин запослени се стимулишу да што боље обављају послове и тиме повећају вредност капитала привредног друштва. Наиме, када у будућности дође до продаје привредног друштва у коме су запослени, они могу да остваре значајан профит продајом (по тржишној цени) учешћа у капиталу које су стекли путем опције.

Овај начин стимулације се нарочито показао као делотворан у индустрији информационих  технологија, имајући у виду да та привредна друштва располажу ограниченим средствима у почетној фази пословања, па самим тим нису у могућности да квалитетном кадру дају велике плате. С друге стране, ова друштва имају велики потенцијал брзог раста, а с тим у вези и могућност да чланови овог друштва остваре прилично велики профити у случају продаје власничког удела који је стечен за релативно мали новац у почетној фази пословања.

Имајући у виду значајан раст индустрије информационих технологија у Републици Србији, све већи удео који заузима у бруто друштвеном производу, извозу и генерално у привреди, постоји општи интерес да се донесу мере које подстичу даљи раст привредних делатности, а нарочито ове индустрије.

Такође, привредна друштва, а нарочито привредна друштва из индустрије информационих технологија ангажују и различите консултанте (менторе, пословне консултанте и слично), а који  нису увек запослени у друштву. Врло често ови консултанти раде бесплатно или за симболичну накнаду, а опет под обећањем да ће добити део удела у привредном друштву и остварити профит када се друштво буде продавало.

Осим тога, држављани Републике Србије -потенцијални оснивачи друштва с ограниченом одговорношћу често оснивају привредна друштва у иностранству како би могли да користе  различите могућности за стимулацију запослених.

Имајући у виду наведено, чињеницу да акционарска друштва имају могућност да стимулишу запослене, инвеститоре, консултанте и сл. да по повлашћеној цени стекну акције друштва давањем „опција на акције”, као и чињеницу да су друштва с ограниченом одговорношћу највише  заступљена у структури привреде Републике Србије, Предлогом закона омогућава се да и друштва  с ограниченом одговорношћу стимулишу своје запослене, инвеститоре, консултанте и сл. издавањем финансијског инструмента-право на стицање  удела, који имаоцима овог финансијског инструмента даје право да стекну удео у друштву одређеног дана (дан  доспећа) по  повлашћеној цени. За потребе издавања овог финансијског инструмента друштво с ограниченом одговорношћу образује резервисани сопствени удео, као удео који друштво бестеретно стиче од  члана друштва, уз напомену да и једночлано друштво с ограниченом одговорношћу може стећи резервисани сопствени удео.

Такође, Предлогом закона предложено је да запослени у друштву с ограниченом одговорношћу  и акционарском друштву учествују у расподели добити, као и да се проценат сопствених акције које акционарско друштво може расподелити запосленима и члановима управе повећа са 3% на 5%.

***********

Резервисани сопствени удео који друштво стиче за потребе издавања овог финансијског инструмента региструје се у Регистру привредних субјеката.

Поделите: