Право на коришћење пореског подстицаја у складу са одредбама члана 50а Закона о порезу на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-850/2016-04 од 20.10.2016. год.)

У складу са одредбом члана 50а став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 … 112/15, у даљем тексту: Заком), порески обвезник који уложи у своја основна средства, односно у чија основна средства друго лице уложи више од једне милијарде динара, који та средства користи за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачком акту обвезника, односно наведених у другом акту обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља и у периоду улагања додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица у периоду од десет година сразмерно том улагању.

Новозапосленим лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се лица која је обвезник запослио у периоду стицања услова за пореско ослобођење, тако да у моменту испуњења услова за коришћење наведеног пореског ослобођења обвезника који има најмање 100 додатно запослених, а који су и непосредно радно ангажовани код обвезника, у односу на број запослених који је имао у периоду када је почео да стиче право на ово пореско ослобођење (члан 50а став 5. Закона).

Новозапосленим лицима у смислу става 1. овог члана не сматрају се лица која су била запослена у, посредно или непосредно, повезаном лицу у смислу члана 59. овог закона (члан 50а став 6. Закона).

У складу са чланом 50в став 1. Закона, ако обвезник из члана 50а овог закона смањи број запослених који су и непосредно радно ангажовани код обвезника, испод броја укупно запослених на неодређено време у односу на број запослених који је имао у пореском периоду у коме је испунио услове за пореско ослобођење из члана 50а став 1. овог закона, тако да је просечан број запослених, утврђен на последњи дан периода за који се подноси пореска пријава, мањи од броја запослених које је обвезник имао у пореском периоду у којем је испунио услове за порески подстицај из члана 50а овог закона, губи право на пореско ослобођење за цео период коришћења пореског ослобођења и дужан је да даном подношења пореске пријаве за наредни порески период у тој пореској пријави обрачуна, као и да плати порез који би платио да није користио овај подстицај, валоризован од дана подношења пореске пријаве за порески период у којем је остварено право на пореско ослобођење до дана подношења пореске пријаве за наредни порески период, индексом потрошачких цена према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Сходно члану 50з Закона, надлежна организациона јединица Пореске управе утврђује испуњеност услова за коришћење пореског подстицаја из члана 50а овог закона.

Додатним запошљавањем радника у смислу Закона сматра се запошљавање нових радника на неодређено време у периоду улагања (период од дана када је започето улагање, до завршетка улагања). Према томе, радник са којим је послодавац по истеку уговора о раду на одређено време закључио нови уговор о раду на неодређено време може се сматрати новозапосленим у складу са чланом 50а став 1. Закона.

У конкретном случају, обвезник је у периоду пре отпочињања улагања у основна средства имао 100 запослених на одређено време, при чему је након започињања улагања запослио 70 лица на неодређено време и 30 лица на одређено време.

Имајући у виду да је обвезник пре периода улагања имао 100 укупно запослених (у конкретном случају, на одређено време), а да је у периоду улагања запослио 70 лица на неодређено време, дужан је да у периоду улагања запосли још 30 лица на неодређено време, независно од тога да ли ће (на неодређено време) запослити лица са којима је уговор о раду на одређено време закључио пре периода улагања или за време периода улагања, тако да у пореском периоду у којем испуни услове за предметни порески подстицај има укупно 200 запослених. Такође, обвезник је дужан да у току коришћења пореског подстицаја има најмање 200 запослених (од тога не мање од 100 запослених на неодређено време).

Министарство финансија напомиње да право на порески подстицај из члана 50а Закона обвезник користи након испуњења услова из члана 50а Закона од прве године у којој је остварио опорезиву добит, при чему надлежни орган Пореске управе у поступку пореске контроле, у складу са одредбом члана 50з Закона и одредбама закона којима се уређују порески поступак и пореска администрација, утврђује испуњеност услова за коришћење предметног пореског подстицаја.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: