Pravilnik o vrsti robe za koju se ističe jedinična cena i načinu isticanja

„Službeni glasnik RS“, broj 39/2021

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrsta robe za koju se ističe jedinična cena i način isticanja.

Član 2.

Jedinična cena ističe se za sledeće proizvode:

1) hranu i hranu za životinje;

2) alkoholna i bezalkoholna pića i sokove;

3) vodu;

4) deterdžente;

5) boje i lakove, izuzev slikarskih boja;

6) ulje, maziva i druge tečnosti za motore i motorna vozila;

7) destilovanu vodu;

8) proizvode za pranje, čišćenje i negu lica i tela;

9) proizvode za pranje i negu kose;

10) proizvode za pranje, čišćenje i negu zuba i usne šupljine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, isticanje jedinične cene nije potrebno za:

1) proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti;

2) voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

Za robu kod koje se navodi težina oceđene mase, jedinična cena odnosi se na navedenu težinu oceđene mase.

Član 3.

Jedinična cena, odnosno prodajna cena po jedinici mere obračunava se i ističe u jednakim jedinicama mere koje se uobičajeno koriste u prometu za određenu vrstu robe.

Za robu iste vrste na jednom prodajnom mestu jedinična cena iskazuje se u jednakim jedinicama mere.

Član 4.

Jedinična cena se ističe na jasan, lako uočljiv i čitljiv način sa naznakom jedinice mere u kojoj je iskazana (din/jedinica mere).

Član 5.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 116/14).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: