Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 114/2012

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 36а став 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра наплатом потраживања.

Члан 2.

Наплатом потраживања, у смислу члана 36а став 1. Закона, за извршени промет добара и услуга, сматра се:

1) пријем готовине, у случају када се потраживање наплаћује у готовом новцу;

2) пријем новчаних средства на текући рачун, у случају када се потраживање наплаћује уплатом на текући рачун;

3) пријем чека, у случају када се потраживање наплаћује путем чека;

4) издавањем потврде (слипа) о извршеном плаћању, у случају када се потраживање наплаћује путем картице;

5) подношењем менице на исплату, односно пренос (индосирање) менице, у случају када се потраживање наплаћује путем менице;

6) закључивање уговора о пребијању (компензацији);

7) закључивање уговора о уступању потраживања (цесији) у својству уступиоца потраживања, односно уговора о продаји потраживања;

8) прихватањем упута у својству примаоца упута датог упутиоцу, у случају када се потраживање наплаћује на основу уговора о упућивању (асигнацији) закљученог између упутиоца и упућеника, односно између упутиоца, упућеника и примаоца упута;

9) пристанком на уговор о преузимању дуга закљученог између дужника – лица коме је извршен промет добара или услуга и преузимаоца дуга;

10) стицањем права располагања на добрима, односно примањем услуга, у случају када се потраживање наплаћује у добрима и услугама;

11) пријем новчаних средстава од комисионара, односно консигнатера, у случају када се потраживање наплаћује од ових лица;

12) пријем новчаних средстава од лица које наплаћује потраживање у име и за рачун обвезника ПДВ – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга.

Наплата потраживања пријемом чека у смислу става 1. тачка 3) овог члана сматра се извршеном даном који је на чеку назначен као датум издавања чека.

Када је уговор о упућивању (асигнацији) из става 1. тачка 8) овог члана закључен између упутиоца и упућеника, прихватање упута даје се посебним документом.

Уговори, пристанак на уговор о преузимању дуга и прихватање упута из ст. 1. и 3. овог члана, морају бити у писаној форми, односно у форми електронског документа издатог у складу са прописима којима се уређује електронски документ.

Члан 3.

Ако је делимично наплаћено потраживање за више промета за које је издат један рачун, сматра се да је за сваки од тих промета делимично наплаћено потраживање сразмерно учешћу накнаде за сваки појединачни промет у укупној накнади за све промете за које је рачун издат.

Ако је наплаћено потраживање за више промета за које је издато више рачуна, а наплаћени износ потраживања је мањи од збира износа потраживања по тим рачунима, сматра се да је наплата потраживања извршена по редоследу по којем су промети извршени, а ако је истог дана извршено више промета – по редоследу издавања рачуна за те промете.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

Поделите: