Правилник о техничкој опремљености простора туристичке агенције

„Службени гласник РС“, број 35/2022

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови у погледу уређења и опремања простора, односно места пословања, туристичке агенције у коме се обавља туристичка делатност. 

Члан 2.

Туристичка агенција обавља туристичку делатност у посебно организованом пословном простору, уређеном и опремљеном за пружање тих услуга (у даљем тексту: пословни простор).

Пословним простором не сматрају се просторије које истовремено служе и за становање.

Aко се у пословном простору обавља друга делатност туристичка агенција услуге пружа у издвојеном делу простора, под условима прописаном овим правилником.

Члан 3.

Пословни простор садржи:

1) продајно место, са пултом или гарнитуром за седење;

2) опрему за излагање програма путовања;

3) полице или ормане за документацију;

4) челичну касу или челичну кутију са бравом.

Пословни простор са више од два продајна места опрема се додатном гарнитуром за седење. 

Члан 4.

У пословном простору обезбеђују се интернет веза и уређаји, и то: телефон, рачунар, штампач и скенер. 

Члан 5.

Ако се у пословном простору обављају мењачки послови видно се истиче обавештење о томе на српском језику и најмање на једном страном језику.

Члан 6.

Ако туристичка агенција продаје услуге искључиво електронским путем, не мора да испуњава услове у погледу уређења и опремања простора, односно места пословања, прописане овим правилником, у складу са законом.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима у погледу простора и опреме које мора да испуњава туристичка агенција која непосредно пружа услуге путнику („Службени гласник РС”, број 78/09).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: