Pravilnik o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika

„Službeni glasnik RS“, broj 16/2016

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržina knjige putnih listova, izgled i sadržina obrasca putnog lista, kao i način popunjavanja putnog lista za domaći vanlinijski prevoz putnika autobusima u drumskom saobraćaju.

Član 2.

Na prednjoj strani korica knjige putnih listova nalaze se:

1) oznaka Republike Srbije;

2) naziv organa koji izdaje knjigu putnih listova;

3) broj knjige putnih listova;

4) poslovno ime prevoznika;

5) mesto i datum izdavanja knjige;

6) pečat nadležnog organa;

7) potpis ovlašćenog lica.

Na poleđini korica knjige putnih listova nalaze se važne napomene u vezi sa obavljanjem domaćeg vanlinijskog prevoza putnika.

Izgled korica knjige putnih listova dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Knjigu putnih listova čini 50 ukoričenih primeraka putnih listova u duplikatima, koji su označeni rednim brojevima od 1 do 50 i čiji je original samokopirajući sa perforacijom, a drugi primerak je kopija.

Korice knjige putnih listova su bele boje.

Član 4.

Obrazac putnog lista sadrži:

1) oznaku Republike Srbije;

2) broj knjige putnih listova;

3) broj putnog lista;

4) poslovno ime prevoznika;

5) ime i prezime vozača autobusa;

6) registarsku oznaku autobusa;

7) broj i datum zaključenja ugovora o prevozu;

8) relaciju prevoza;

9) oznaku da li je spisak putnika sačinjen na posebnom papiru;

10) ime i prezime putnika;

11) datum popunjavanja putnog lista;

12) pečat i potpis ovlašćenog lica prevoznika;

13) opis nepredviđenih promena.

Obrazac putnog lista je na papiru A4 formata bele boje.

Izgled obrasca putnog lista dat je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Putni list se popunjava čitko, tačno i zaključuje se i overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika, pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.

Putni list se popunjava ručno, neizbrisivim štampanim slovima.

Ako se prevozi grupa koja ima više od 30 putnika, prevoznik može da sačini spisak putnika na posebnom papiru, koji spaja sa originalom putnog lista i overava pečatom tako da overa zahvata i putni list i spisak putnika.

Spisak putnika iz stava 3. ovog člana zaključuje se i overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.

Ako je spisak putnika sačinjen na posebnom papiru, polje „spisak putnika” u putnom listu se ne popunjava.

Podaci uneti u putni list se ne precrtavaju i ne ispravljaju, a eventualne nepredviđene promene tih podataka unose se u polje „nepredviđene promene”.

Član 6.

U autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti popunjen putni list, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Prevoznik je dužan da putni list čuva dve godine od dana obavljenog prevoza, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Iskorišćena knjiga sa kopijama popunjenih putnih listova dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, a ako je spisak putnika sačinjen na posebnom papiru, potrebno je dostaviti i kopiju spiska putnika spojenu sa odgovarajućom kopijom putnog lista.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1 – Knjiga putnih listova za domaći vanlinijski prevoz putnika autobusima u drumskom saobraćaju

pravilnik o putnim listovima - knjiga putnih listova

 

VAŽNE NAPOMENE

1. Vanlinijski prevoz obavlja se na osnovu putnog lista i pismenog ugovora zaključenog između prevoznika i korisnika prevoza, odnosno privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koji posreduje u zaključivanju ugovora o prevozu kojim se utvrđuju naročito prevozni put sa utvrđenim polazištem i odredištem, vreme početka obavljanja prevoza, mesto ukrcavanja i iskrcavanja putnika i cena prevoza. Ugovor mora biti sačinjen čitko i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu. Ugovor koji je prevoznik zaključio sa fizičkim licem koje nije preduzetnik mora biti overen kod organa nadležnog za overu.

2. Knjiga putnih listova je neprenosiva.

3. Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u vanlinijskom prevozu vrši se samo na mestima koja su utvrđena ugovorom, na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje i moguće bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje.

4. Ukrcavanje i iskrcavanje putnika ne može se vršiti na autobuskim stajalištima.

5. Za svaki domaći vanlinijski prevoz prevoznik pre početka putovanja mora popuniti putni list u duplikatu.

6. Putni list mora biti popunjen čitko, tačno i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.

7. Sva polja u putnom listu popunjavaju se ručno, neizbrisivim štampanim slovima. Ako se prevozi grupa koja ima više od 30 putnika, prevoznik može da sačini spisak putnika na posebnom papiru koji spaja sa originalom putnog lista i overava pečatom tako da overa zahvata i putni list i spisak putnika. Spisak putnika zaključuje se i overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu. Ako je spisak putnika sačinjen na posebnom papiru polje „spisak putnika’’ u putnom listu se ne popunjava.

8. Podaci uneti u putni list se ne precrtavaju i ne ispravljaju, a eventualne nepredviđene promene tih podataka unose se u polje „nepredviđene promene’“.

9. U autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti popunjen putni list.

10. Na spisku putnika ne može se nalaziti više putnika nego što ima raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnoj dozvoli autobusa.

11. Iskorišćena knjiga sa kopijama popunjenih putnih listova dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, a ako je spisak putnika sačinjen na posebnom papiru potrebno je dostaviti i kopiju spiska putnika spojenu sa odgovarajućom kopijom putnog lista.

12. Prevoznik je dužan da putni list čuva dve godine od dana obavljenog prevoza.

Prilog 2 – Putni list

pravilnik o putnim listovima - putni list

 

Podelite: