Правилник о путном листу за домаћи ванлинијски превоз путника

„Службени гласник РС“, број 16/2016

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се изглед и садржина књиге путних листова, изглед и садржина обрасца путног листа, као и начин попуњавања путног листа за домаћи ванлинијски превоз путника аутобусима у друмском саобраћају.

Члан 2.

На предњој страни корица књиге путних листова налазе се:

1) ознака Републике Србије;

2) назив органа који издаје књигу путних листова;

3) број књиге путних листова;

4) пословно име превозника;

5) место и датум издавања књиге;

6) печат надлежног органа;

7) потпис овлашћеног лица.

На полеђини корица књиге путних листова налазе се важне напомене у вези са обављањем домаћег ванлинијског превоза путника.

Изглед корица књиге путних листова дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Књигу путних листова чини 50 укоричених примерака путних листова у дупликатима, који су означени редним бројевима од 1 до 50 и чији је оригинал самокопирајући са перфорацијом, а други примерак је копија.

Корице књиге путних листова су беле боје.

Члан 4.

Образац путног листа садржи:

1) ознаку Републике Србије;

2) број књиге путних листова;

3) број путног листа;

4) пословно име превозника;

5) име и презиме возача аутобуса;

6) регистарску ознаку аутобуса;

7) број и датум закључења уговора о превозу;

8) релацију превоза;

9) ознаку да ли је списак путника сачињен на посебном папиру;

10) име и презиме путника;

11) датум попуњавања путног листа;

12) печат и потпис овлашћеног лица превозника;

13) опис непредвиђених промена.

Образац путног листа је на папиру А4 формата беле боје.

Изглед обрасца путног листа дат је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Путни лист се попуњава читко, тачно и закључује се и оверава печатом и потписом овлашћеног лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту.

Путни лист се попуњава ручно, неизбрисивим штампаним словима.

Ако се превози група која има више од 30 путника, превозник може да сачини списак путника на посебном папиру, који спаја са оригиналом путног листа и оверава печатом тако да овера захвата и путни лист и списак путника.

Списак путника из става 3. овог члана закључује се и оверава печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту.

Ако је списак путника сачињен на посебном папиру, поље „списак путника” у путном листу се не попуњава.

Подаци унети у путни лист се не прецртавају и не исправљају, а евентуалне непредвиђене промене тих података уносе се у поље „непредвиђене промене”.

Члан 6.

У аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз мора се налазити попуњен путни лист, у складу са законом.

Члан 7.

Превозник је дужан да путни лист чува две године од дана обављеног превоза, у складу са законом.

Члан 8.

Искоришћена књига са копијама попуњених путних листова доставља се министарству надлежном за послове саобраћаја, а ако је списак путника сачињен на посебном папиру, потребно је доставити и копију списка путника спојену са одговарајућом копијом путног листа.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог 1 – Књига путних листова за домаћи ванлинијски превоз путника аутобусима у друмском саобраћају

pravilnik o putnim listovima - knjiga putnih listova

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

1. Ванлинијски превоз обавља се на основу путног листа и писменог уговора закљученог између превозника и корисника превоза, односно привредног друштва, другог правног лица или предузетника који посредује у закључивању уговора о превозу којим се утврђују нарочито превозни пут са утврђеним полазиштем и одредиштем, време почетка обављања превоза, место укрцавања и искрцавања путника и цена превоза. Уговор мора бити сачињен читко и закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту. Уговор који је превозник закључио са физичким лицем које није предузетник мора бити оверен код органа надлежног за оверу.

2. Књига путних листова је непреносива.

3. Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само на местима која су утврђена уговором, на којима је дозвољено заустављање и паркирање и могуће безбедно укрцавање и искрцавање.

4. Укрцавање и искрцавање путника не може се вршити на аутобуским стајалиштима.

5. За сваки домаћи ванлинијски превоз превозник пре почетка путовања мора попунити путни лист у дупликату.

6. Путни лист мора бити попуњен читко, тачно и закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту.

7. Сва поља у путном листу попуњавају се ручно, неизбрисивим штампаним словима. Ако се превози група која има више од 30 путника, превозник може да сачини списак путника на посебном папиру који спаја са оригиналом путног листа и оверава печатом тако да овера захвата и путни лист и списак путника. Списак путника закључује се и оверава печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту. Ако је списак путника сачињен на посебном папиру поље „списак путника’’ у путном листу се не попуњава.

8. Подаци унети у путни лист се не прецртавају и не исправљају, а евентуалне непредвиђене промене тих података уносе се у поље „непредвиђене промене’“.

9. У аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз мора се налазити попуњен путни лист.

10. На списку путника не може се налазити више путника него што има расположивих места уписаних у саобраћајној дозволи аутобуса.

11. Искоришћена књига са копијама попуњених путних листова доставља се министарству надлежном за послове саобраћаја, а ако је списак путника сачињен на посебном папиру потребно је доставити и копију списка путника спојену са одговарајућом копијом путног листа.

12. Превозник је дужан да путни лист чува две године од дана обављеног превоза.

Прилог 2 – Путни лист

pravilnik o putnim listovima - putni list

 

Поделите: