Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
(важи до 31.12.2017.)

Службени гласник РС“, број 108/2013 и 118/2013

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци пореских пријава за утврђивање:

1) пореза на имовину;

2) пореза на наслеђе и поклон;

3) пореза на пренос апсолутних права.

Члан 2.

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину подноси се на Обрасцу ППИ-1 – Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину (у даљем тексту: Образац ППИ-1) или на Обрасцу ППИ-2 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (у даљем тексту: Образац ППИ-2), који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Саставни део Обрасца ППИ-1 су:

1) Образац Прилог-1 (у даљем тексту: Прилог-1);

2) Образац Прилог-2 – Непокретности које су ослобођене плаћања пореза (у даљем тексту: Прилог-2).

Члан 3.

Пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 подноси обвезник пореза на имовину (у даљем тексту: обвезник) који води пословне књиге, из члана 4. став 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС и 47/13 – у даљем тексту: Закон), и то:

1) правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;

2) огранак и други организациони део страног правног лица који обавља привредну делатност у Републици Србији и који пословне књиге води у складу са прописима Републике Србије;

3) физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана (у даљем тексту: предузетник) који води пословне књиге – за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама (у даљем тексту: имовина у пословним књигама), осим предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;

4) друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника – за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама.

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се тако да се једном пореском пријавом обухвате све непокретности на територији исте јединице локалне самоуправе за које је обвезник једно лице.

Члан 4.

У Образац ППИ-1 подаци се уносе на следећи начин:

1) испод назива обрасца Образац ППИ-1 подносилац пријаве са леве стране уноси назив јединице локалне самоуправе и њене организационе јединице којој подноси пореску пријаву, са десне стране у одговарајућој кућици означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13 и 108/13 – у даљем тексту: ЗПППА), а у назив обрасца уноси број календарске године за коју се утврђује порез (у даљем тексту: пореска година) и за коју подноси пореску пријаву.

Измењена пореска пријава, у односу на податке у поднетој пореској пријави, садржи промењене податке и податке који остају исти.

2) У Део 1. Подаци о пореском обвезнику – уносе се:

(1) под Бројем 1.1. Пословно име, односно име и презиме – уноси се пословно име или име и презиме обвезника;

(2) под Бројем 1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) – уноси се ПИБ или ЈМБГ у зависности од врсте обвезника;

(3) под Бројем 1.3. Матични број – уноси се матични број обвезника добијен од Агенције за привредне регистре, односно другог прописаног регистра – за обвезнике којима се издаје матични број;

(4) под Бројем 1.4. Претежна делатност – уносе се шифра и назив претежне делатности обвезника, према податку из евиденције органа надлежног за послове статистике;

(5) под Бројем 1.5. Датум уписа у регистар – уноси се датум уписа у регистар;

(6) под Бројем 1.6. Подаци о седишту/пребивалишту – боравишту – уносе се подаци о адреси обвезника: општина, место, назив улице, број и слово (ако постоји словна ознака уз број), спрат, број посебног дела објекта (стана, локала и сл.) и слово – ако постоји словна ознака уз број, број телефона и е-маил-податак о електронској адреси обвезника.

3) У Део 2. Пријављујем: – уноси се податак о томе да ли се пријављује утврђени порез за пореску годину или се пријављује измена пријављеног утврђеног пореза за пореску годину, тако што се заокружује или Број 2.1. или Број 2.2.

Број 2.1. Утврђени порез за 20__ годину – заокружује се код првог утврђивања пореза за пореску годину и уноси се број те пореске године.

Број 2.2. ___ измену утврђеног пореза за 20__ годину, због промене – заокружује се само ако у току пореске године дође до промене која је од утицаја на висину утврђеног пореза и уноси се број измене утврђеног и пријављеног пореза (тако што се код прве измене уноси број један, код друге измене број два и тако редом) и број пореске године за коју је утврђен порез чији износ се мења. У истој колони у кућицу уноси се један од бројева од један до пет, који одговара врсти промене због које се мења утврђени и пријављени порез за пореску годину, и то:

– 1 – настанак пореске обавезе у току пореске године;

– 2 – престанак пореске обавезе у току пореске године;

– 3 – почетак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, у току пореске године;

– 4 – престанак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, у току пореске године (укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности);

– 5 – уступање непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење, другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци (непрекидно или са прекидима) траје дуже од 183 дана.

У истој колони после врсте промене уноси се дан настанка те промене.

Једном пореском пријавом пријављује се једна или више истоврсних промена до којих је дошло на исти дан, на територији исте јединице локалне самоуправе.

4) Када се први пут подноси пореска пријава за пореску годину у Део 3. Утврђени порез за 20__ годину – уноси се број пореске године за коју је утврђен порез и износ утврђеног пореза за ту годину, као збир утврђеног пореза за ту годину за све непокретности обвезника са Броја 8. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

(1) Под Бројем 3.1. Износ пореза за прво тромесечје – уноси се износ утврђеног пореза за прво тромесечје пореске године, за све непокретности обвезника са Броја 8.1. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(2) под Бројем 3.2. Износ пореза за друго тромесечје – уноси се износ утврђеног пореза за друго тромесечје пореске године, за све непокретности обвезника са Броја 8.2. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(3) под Бројем 3.3. Износ пореза за треће тромесечје – уноси се износ утврђеног пореза за треће тромесечје пореске године, за све непокретности обвезника са Броја 8.3. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(4) под Бројем 3.4. Износ пореза за четврто тромесечје – уноси се износ утврђеног пореза за четврто тромесечје пореске године, за све непокретности обвезника са Броја 8.4. из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

Када се пријављује промена утврђеног пореза у Део 3. уноси се износ последњег утврђеног пријављеног пореза за пореску годину.

5) У Део 4. Износ увећања – умањења утврђеног пореза са Броја 3. након промене са Броја 2.2. – уносе се подаци само када у току пореске године дође до измене утврђеног и пријављеног пореза због промене са Броја 2.2, тако што се уноси износ увећања – умањења утврђеног пореза након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за пореску годину. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„.

(1) Под Бројем 4.1. Износ увећања – умањења утврђеног пореза за прво тромесечје – уноси се износ увећања – умањења утврђеног пореза за прво тромесечје пореске године након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за то тромесечје, тако што се уноси збир Бр. 9.1. из Прилога-1, који су саставни део пријаве којом се пријављује промена. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„;

(2) под Бројем 4.2. Износ увећања – умањења утврђеног пореза за друго тромесечје – уноси се износ увећања – умањења утврђеног пореза за друго тромесечје пореске године након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за то тромесечје, тако што се уноси збир Бр. 9.2. из Прилога-1, који су саставни део пријаве којом се пријављује промена. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„;

(3) под Бројем 4.3. Износ увећања – умањења утврђеног пореза за треће тромесечје – уноси се износ увећања – умањења утврђеног пореза за треће тромесечје пореске године након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за то тромесечје, тако што се уноси збир броја 9.3. из Прилога-1, који су саставни део пријаве којом се пријављује промена. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„;

(4) под Бројем 4.4. Износ увећања – умањења утврђеног пореза за четврто тромесечје – уноси се износ увећања – умањења утврђеног пореза за четврто тромесечје пореске године након промене у односу на износ последњег утврђеног и пријављеног пореза за то тромесечје, тако што се уноси збир Броја 9.4. из Прилога-1, који су саставни део пријаве којом се пријављује промена. Када због промене долази до увећања утврђеног пријављеног пореза, у кућицу испред износа пореза уноси се знак: „+“, а када долази до умањења – уноси се знак: „-„.

6) У Део 5. ___ Утврђени порез за 20__ годину након промене са Броја 2.2. – уносе се подаци само када у току пореске године дође до измене утврђеног и пријављеног пореза због промене са Броја 2.2, тако што се уноси износ утврђеног пореза за пореску годину након промене, као збир утврђеног пореза за ту годину за све непокретности обвезника из Прилога-1 (непокретности на којима није било промена утврђеног пореза и непокретности на којима је било промена због којих је измењен износ утврђеног пореза), које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

(1) Под Бројем 5.1. Износ пореза за прво тромесечје – уноси се податак о утврђеном порезу за прво тромесечје пореске године након промене, за све непокретности обвезника из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(2) под Бројем 5.2. Износ пореза за друго тромесечје – уноси се податак о утврђеном порезу за друго тромесечје пореске године након промене, за све непокретности обвезника из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(3) под Бројем 5.3. Износ пореза за треће тромесечје – уноси се податак о утврђеном порезу за треће тромесечје пореске године након промене, за све непокретности обвезника из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе;

(4) под Бројем 5.4. Износ пореза за четврто тромесечје – уноси се податак о утврђеном порезу за четврто тромесечје пореске године након промене, за све непокретности обвезника из Прилога-1, које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

7) У Део 6. Попис прилога на обрасцима Прилог-1 и Прилог-2 – под Бројем 6.1. уписује се број прилога на Обрасцу Прилог-1, а под Бројем 6.2. уписује се број прилога на Обрасцу Прилог-2, које је подносилац пријаве поднео уз пореску пријаву.

8) У Део 7. Попис приложених доказа – уноси се списак приложених докумената које је подносилац пријаве поднео, а који су од значаја за утврђивање пореза на имовину.

9) У Део 8. Напомена подносиоца пријаве – уноси се, ако је потребна, напомена подносиоца пореске пријаве везана за подношење пореске пријаве.

Подносилац пријаве на крају пријаве означава једну од кућица која одговара својству у коме подноси пријаву, свој ПИБ и ЈМБГ, пословно име, односно име и презиме, као и пребивалиште, односно седиште, уноси место и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.

Члан 5.

Прилог-1 садржи податке о утврђивању пореза за непокретност за коју нема основа за пореско ослобођење, тако да број Прилога-1 који се подноси уз једну пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 одговара броју непокретности (неизграђеног земљишта, односно земљишта са објектом – објектима или њиховим посебним деловима који чине грађевинску целину – у даљем тексту: објекат, истог обвезника који се на том или испод тог земљишта налазе, односно за објекат који се налази на земљишту или испод земљишта за које је обвезник друго лице) на које се порез плаћа, а које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе.

Саставни део Прилога-1 је Образац Подприлог уз Прилог-1 (у даљем тексту: Подприлог), који се попуњава на засебном примерку за неизграђено земљиште за које се утврђује порез у Прилогу-1, односно на засебном примерку за сваки објекат и за припадајуће земљиште на коме се, односно испод кога се налази тај објекат за које се утврђује порез у Прилогу-1 (тако да број Подприлога одговара броју објеката који се налазе на истом земљишту увећан за један).

Када су све непокретности обвезника ослобођене плаћања пореза, обвезник уз пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 не подноси Прилог-1 (нити Подприлози као саставни део Прилога-1).

Члан 6.

У Прилог-1 подаци се уносе на следећи начин:

1) подносилац пријаве на левој страни Прилога-1 уноси редни број Прилога-1, тако што први примерак тог обрасца (у коме су унети подаци за неизграђено земљиште, односно за објекат и припадајуће земљиште, односно за објекат када се порез на земљиште не плаћа) означава бројем један, а на сваком наредном примерку тог обрасца уноси наредни број.

Подносилац пријаве уноси одговарајуће податке о месту непокретности за коју се у Прилогу – 1 утврђује порез (место, катастарска општина, број катастарске парцеле, зона у којој се налази, назив улице, број и слово – ако постоји словна ознака уз број, спрат, број и слово посебног дела објекта – ако постоји словна ознака уз број).

2) Под Бројем 1. Пореска стопа – уноси се стопа по којој је утврђен порез на имовину.

3) Под Бројем 2. Утврђена пореска основица – уноси се износ утврђене пореске основице за све непокретности из Подприлога (сабирањем Броја Ђ.9. из свих Подприлога) који су саставни део Прилога-1 у који се уносе подаци.

Када на земљишту чија вредност је укључена у пореску основицу под Бројем 2. у току пореске године настане пореска обавеза за објекат или дође до друге промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава под бројем три или пет (почетак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, односно уступање непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци траје дуже од 183 дана), или дође до истоветне промене за земљиште, под Бројем 2. Прилога – 1 који се подноси утврђује се пореска основица само за ту непокретност.

Када у току пореске године дође до промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава под бројем два или четири (престанак пореске обавезе у току пореске године, односно престанак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности), не уносе се подаци под Бројем 2.

4) Под Бројем 3. Обрачунат порез – уноси се износ обрачунатог пореза за све непокретности из Подприлога који су саставни део Прилога-1 у који се уносе подаци, тако што се утврђена пореска основица са Броја 2. дели бројем дана у пореској години и множи бројем дана за који се пореска обавеза за пореску годину утврђује самоопорезивањем и пореском стопом са Броја 1.

У случају из тачке 3) став 2. овог члана, под Бројем 3. обрачунава се порез само за непокретност на којој је настала пореска обавеза или је дошло до промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава под бројем три или пет.

Када у току пореске године дође до промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава под бројем два или четири, не уносе се подаци под Бројем 3.

5) Под Бројем 4. Површина земљишта под објектом, односно делом објекта на који се порез плаћа (осим земљишта под складишним и стоваришним објектом и земљишта из члана 7. став 7. Закона) – уноси се површина земљишта под објектом, односно делом објекта на који се порез на имовину плаћа, у коју се не убраја површина под складишним и стоваришним објектом, као и под објектом из члана 7. став 4. Закона обвезника који вредност тих објеката и вредност земљишта на коме се налазе не исказује посебно у својим пословним књигама (збир површина унетих под V. из свих Подприлога који су саставни део Прилога-1 у који се уносе подаци).

Када су на истом објекту више лица порески обвезници, односно када у оквиру објекта постоје посебне целине за које су више лица порески обвезници, при чему су та лица обвезници и за земљиште на коме се објекат налази, под Бројем 4. уноси се сразмерни део површине земљишта под објектом на који се порез плаћа, који одговара сразмери површине објекта за коју је обвезник конкретно лице у односу на укупну површину објекта.

Када се на земљишту налази искључиво складишни и/или стоваришни објекат, као и објекат из члана 7. став 4. Закона обвезника који вредност тих објеката и вредност земљишта на коме се налазе не исказује посебно у својим пословним књигама, не попуњава се Број 4.

6) Под Бројем 5. Умањење пореза за површину земљишта са Броја 4. – уноси се износ за који се умањује пореска обавеза због остваривања права на пореско ослобођење за површину земљишта под објектом, односно делом објекта на који се порез плаћа (са Броја 4.), тако што се вредност земљишта са Броја Ђ.9. Подприлога дели са корисном површином земљишта са Броја Ђ.2.1. Подприлога и множи површином земљишта са Броја 4. Прилога-1, потом дели са бројем дана у пореској години и множи бројем дана за који се у пореској години за земљиште за које се уносе подаци утврђује порез и потом множи пореском стопом са Броја 1. Прилога-1.

Када се на земљишту налази искључиво складишни и/или стоваришни објекат, као и објекат из члана 7. став 4. Закона обвезника који вредност тих објеката и вредност земљишта на коме се налазе не исказује посебно у својим пословним књигама, не попуњава се Број 5.

7) Под Бројем 6. Умањење пореза за пореско ослобођење на делу непокретности, осим умањења са Броја 5. – под Бројем 6.1. уноси се умањење пореза за део непокретности за који се остварује пореско ослобођење, осим умањења са Броја 5, а под Бројем 6.2. уносе се подаци о површини за коју се остварује право на умањење пореза и о законском основу за умањење (члан, став и тачка Закона).

8) Под Бројем 7. Укупно умањење пореза – уноси се укупно умањење пореза за непокретност из Прилога-1 (збир умањења са Бр. 5. и 6.).

9) Под Бројем 8. Утврђени порез за 20__ годину – уноси се износ утврђеног пореза за пореску годину (као разлика обрачунатог пореза са Броја 3. и износа укупно умањеног пореза са Броја 7.).

Под Бр. 8.1. до 8.4. уноси се износ пореза за прво, друго, треће и четврто тромесечје, тако што се износ утврђеног пореза за пореску годину са Броја 8. дели бројем дана за који се пореска обавеза утврђује и множи бројем дана за који се за свако тромесечје утврђује порез.

Када се пријављује промена утврђеног пореза за пореску годину, за непокретности из Прилога-1 под Бројем 8. уноси се износ последњег утврђеног пријављеног пореза из одговарајућег редног броја Прилога-1 за пореску годину, а под Бр. 8.1. до 8.4. уноси се последњи износ пореза за прво, друго, треће и четврто тромесечје.

10) Под Бројем 9. Увећање, односно умањење утврђеног пореза за 20__ год. за непокретност из Подприлога због промене – попуњава се само када се пријављује промена са Броја 2.2. Обрасца ППИ-1, тако што се уноси износ увећања, односно умањења утврђеног пореза за пореску годину за непокретност из Подприлога због промене, а у кућицу испред износа уноси се знак: „+“ – када се због промене утврђен већи износ од износа претходно утврђеног пореза, односно знак: „-“ – када је због промене утврђен мањи износ од износа претходно утврђеног пореза.

У случају промене у току пореске године из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава бројем један, три или пет (настанак пореске обавезе, односно почетак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, односно уступање непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци траје дуже од 183 дана), под Бројем 9. уноси се знак: „+“ и разлика обрачунатог пореза са Броја 3. и износа умањеног пореза са Броја 7, за непокретност из Подприлога на којој је дошло до промене.

У случају промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава бројем два или четири (престанак пореске обавезе у току пореске године, односно престанак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности), на свим непокретностима за које је у једном Прилогу-1 обрачуната пореска основица, под Бројем 9. уноси се знак: „-“ и износ који се добија тако што се утврђени порез са броја 8. Прилога-1 подели бројем дана за који је пореска обавеза утврђена и помножи бројем дана од промене до истека пореске године са Броја D.3. Подприлога и пореском стопом са Броја 1. Прилога-1.

У случају промене из члана 4. тачка 3) овог правилника која се означава бројем два или четири (престанак пореске обавезе у току пореске године, односно престанак евидентирања непокретности у пословним књигама предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности не плаћа на паушално утврђен приход, укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности), на некој од непокретности из Подприлога за коју у Прилогу-1 није умањен обрачунати порез због остваривања права на пореско ослобођење на њеном делу, под Бројем 9. уноси се знак: „-“ и износ који се добија тако што се вредност непокретности на којој је дошло до промене са Броја Ђ.9. Подприлога подели бројем дана у пореској години и помножи бројем дана од промене до истека пореске године са Броја D.3. Подприлога и пореском стопом са Броја 1. Прилога-1.

Ако је за део непокретности на којој је дошло до промене из става 4. ове тачке, умањен обрачунати порез због остваривања права на пореско ослобођење, под Бројем 9. уноси се знак: „-“ и износ који се добија тако што се износ обрачунат у складу са ставом 4. ове тачке умањи у сразмери са износом пореског ослобођења за ту непокретност у односу на припадајући порез за ту непокретност.

Ако је по утврђивању пореза за објекат (за који обрачунати порез није умањен због остваривања права на пореско ослобођење на делу објекта) дошло до промене из става 3. ове тачке на посебном делу тог објекта, односно ако је по утврђивању пореза за неизграђено земљиште (за које обрачунати порез није умањен због остваривања права на пореско ослобођење на делу земљишта) дошло до промене из става 3. ове тачке на делу тог земљишта, под Бројем 9. уноси се знак: „-“ и износ који се добија тако што се вредност објекта, односно земљишта на чијем делу је дошло до промене, са Броја Ђ.9. Подприлога подели са корисном површином објекта, односно корисном површином земљишта (израженом у метрима квадратним), потом помножи корисном површином посебног дела објекта, односно земљишта на коме је дошло до промене (израженом у метрима квадратним), а потом подели бројем дана у пореској години и помножи бројем дана од промене до истека пореске године са Броја D.3. Подприлога и пореском стопом са Броја 1. Прилога-1.

Ако је за део непокретности на којој је дошло до промене из става 6. ове тачке, умањен обрачунати порез због остваривања права на пореско ослобођење, под Бројем 9. уноси се знак: „-“ и износ који се добија тако што се износ обрачунат у складу са ставом 6. ове тачке умањи у сразмери са износом пореског ослобођења за ту непокретност у односу на припадајући порез за ту непокретност.

У случају истовремене промене из става 3. ове тачке на делу земљишта и објекту који се на том земљишту налази, при чему је за површину земљишта под објектом остварено право на пореско ослобођење, под Бројем 9. уноси се знак: „-“ и износ који се добија тако што се вредност земљишта на чијем делу је дошло до промене са Броја Ђ.9. Подприлога подели са корисном површином тог земљишта (израженом у метрима квадратним) и помножи разликом корисне површине дела тог земљишта на коме је дошло до промене и површине тог земљишта за коју је остварено право на пореско ослобођење (изражене у метрима квадратним), након чега се добијена вредност сабере са вредношћу објекта на којем је дошло до промене и потом збир тих вредности подели бројем дана у пореској години и помножи бројем дана од промене до истека пореске године са Броја D.3. Подприлога и пореском стопом са Броја 1. Прилога-1.

Ако је за део објекта на коме је дошло до промене из става 8. ове тачке, умањен обрачунати порез због остваривања права на пореско ослобођење, под Бројем 9. уноси се знак: „-“ и износ који се добија тако што се вредност земљишта на чијем делу је дошло до промене са Броја Ђ.9. Подприлога подели са корисном површином тог земљишта (израженом у метрима квадратним) и помножи разликом корисне површине дела тог земљишта на коме је дошло до промене и површине тог земљишта за коју је остварено право на пореско ослобођење (изражене у метрима квадратним), након чега се добијена вредност сабере са износом за објекат добијен на истоветан начин (тако што се вредност објекта на којем је дошло до промене подели са корисном површином тог објекта израженом у метрима квадратним и помножи разликом корисне површине дела тог објекта на коме је дошло до промене и површине тог објекта за коју је остварено право на пореско ослобођење) и потом збир тих вредности подели бројем дана у пореској години и помножи бројем дана од промене до истека пореске године са Броја D.3. Подприлога и пореском стопом са Броја 1. Прилога-1.

Под Бр. 9.1. до 9.4. уноси се износ увећања, односно умањења утврђеног пореза за прво, друго, треће и четврто тромесечје, на непокретности из Подприлога након промене, тако што се износ увећања, односно умањења утврђеног пореза за пореску годину са Броја 9. за тромесечје у коме је дошло до промене дели бројем дана од промене до истека пореске године и множи бројем дана од промене до истека тог тромесечја, а за наредна тромесечја – дели бројем дана од промене до истека пореске године и множи бројем дана у сваком од тих тромесечја.

11) Под Бројем 10. Утврђени порез за 20__ год. након промене која се пријављује – уноси се износ утврђеног пореза за пореску годину након промене (као збир претходно утврђеног пореза за све непокретности из Подприлога за које је утврђен порез у Прилогу-1 коригован за увећање – умањење пореза након промене).

Под Бр. 10.1. до 10.4. уноси се износ утврђеног пореза за прво, друго, треће и четврто тромесечје пореске године након промене која се пријављује, тако што се износ пореза за тромесечје пореске године (под Бр. 8.1. до Бр. 8.4.) у коме је дошло до промене и за тромесечја која следе том тромесечју, увећава, односно умањује због промене (за износ под Бр. 9.1. до Бр. 9.4.).

Члан 7.

У Подприлог уз Прилог-1 подаци се уносе на следећи начин:

1) подносилац пријаве на десној страни уноси редни број Прилога-1 чији је Подприлог саставни део, а потом уноси редни број Подприлога тако што први примерак тог обрасца (у коме су унети подаци за земљиште или за објекат) означава бројем један, наредни примерак тог обрасца у коме су унети подаци за објекат који се налази на истом земљишту означава бројем два, наредни примерак тог обрасца у коме су унети подаци за објекат који се налази на истом земљишту означава бројем три и тако редом, док у Подприлоге који су саставни део истог Прилога-1 не унесе податке о земљишту и објектима за које се пореска основица утврђује као вредност објекта увећана за вредност припадајућег земљишта.

Када се порез утврђује за неизграђено земљиште, односно за један објекат који се налази на земљишту истог обвезника на које се порез на имовину не плаћа, Прилог-1 има један Подприлог.

Када се порез утврђује за објекат са земљиштем, број Подприлога одговара броју објеката увећаном за један (Подприлог у који се уносе подаци за земљиште на коме се налазе ти објекти).

2) У Делу А. Предмет опорезивања – уноси се број од један до осам, који одговара врсти права, коришћењу или државини пореског обвезника на непокретности за коју се уносе подаци у Подприлогу, и то:

– 1 – за право својине, односно за право својине на земљишту површине преко 10 ари;

– 2 – за право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

– 3 – за право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

– 4 – за право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

– 5 – за коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

– 6 – за државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

– 7 – за државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

– 8 – за државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

3) У Делу Б. Врста непокретности – уноси се број од један до седам, за одговарајуће земљиште, односно за одговарајући објекат, за који се уносе подаци у Подприлогу, и то:

– 1 – за грађевинско земљиште;

– 2 – за пољопривредно земљиште;

– 3 – за шумско земљиште;

– 4 – за стан;

– 5 – за кућу за становање;

– 6 – за пословну зграду и други (надземни и подземни) грађевински објекат који служи за обављање делатности;

– 7 – за гаражу, односно за гаражно место.

Изузетно, када се порез утврђује за непокретности из члана 7. ст. 4. и 8. Закона, врста непокретности уноси се и у колони, словима.

4) У Делу V. Површина земљишта под објектом на који се порез плаћа – уноси се податак само када се Подприлог попуњава за објекат (осим складишног и стоваришног објекта, као и објекта из члана 7. став 7. Закона) на који се порез на имовину плаћа, тако што се уноси површина земљишта под тим објектом.

У истој колони уносе се подаци о зони у којој се налази земљиште, односно објекат за који се уносе подаци.

5) У Делу Г. Дан настанка пореске обавезе – уноси се дан када је настала пореска обавеза за земљиште, односно за објекат за који се у Подприлог уносе подаци.

6) У Делу D. Период за који се порез за 20__ годину утврђује самоопорезивањем, у колони D.1. Дан од којег се утврђује порез за 20__ годину – уноси се дан од којег се утврђује порез за пореску годину за непокретност за коју се у Подприлогу уносе подаци.

У истој колони (после уношења дана од којег се утврђује порез за пореску годину) у поље Основ уноси се један од бројева од један до три, и то:

– 1 – када је пореска обавеза настала пре 1. јануара пореске године или када је дан од када се утврђује порез – дан настанка пореске обавезе у току године;

– 2 – када је дан од којег се утврђује порез – дан евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника – предузетника;

– 3 – када је дан од којег се утврђује порез – 184-и дан од дана уступања непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење, другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци (непрекидно или са прекидима) траје дуже од 183 дана.

У колони D.2. Дан до којег се утврђује порез за 20__ годину – уноси се дан до којег се утврђује порез за пореску годину за непокретност за коју се у Подприлогу уносе подаци.

У истој колони (после уношења дана до којег се утврђује порез за пореску годину) у поље Основ уноси се број један или два, и то:

– 1 – када је дан до којег се утврђује порез – дан престанка пореске обавезе у току пореске године а пре утврђивања пореза;

– 2 – када је дан до којег се утврђује порез – дан престанка евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника – предузетника у току пореске године (укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности), а пре утврђивања пореза.

У колони D.3. Број дана за који се пореска обавеза за 20__ годину утврђује самоопорезивањем, односно број дана од промене до истека пореске године – код утврђивања пореза уноси се број дана за који се пореска обавеза за пореску годину утврђује самоопорезивањем, а код измене утврђеног пореза због промене – уноси се број дана од промене до истека пореске године у којој је дошло до промене.

У колони D.4. Дан подношења последње пореске пријаве у којој је утврђен порез за 20__ годину – уноси се дан на који је поднета последња пореска пријава у којој је утврђен порез на имовину за непокретност из Подприлога. Ако за ту непокретност није поднета пореска пријава, за земљиште се ова колона не попуњава а за објекат се уноси дан када је поднета последња пореска пријава у којој је утврђен порез за земљиште на коме се објекат налази.

7) У Делу Ђ. Пореска основица – уносе се подаци, и то:

(1) под Бројем Ђ.1. Фер вредност непокретности исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у 20__ години – податке уноси само обвезник који је вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године у години која претходи години за коју се утврђује порез (у даљем тексту: текућа година) исказао по методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама (у даљем тексту: фер вредност), тако што уноси број текуће године и фер вредност непокретности.

Обвезник из става 1. ове подтачке не уноси податке под Бр. Ђ.2. (укључујући и Ђ.2.2.), Ђ.3. (укључујући и Ђ.3.1. и Ђ.3.2.) и Ђ.4. до Ђ.8.

(2) Под Бројем Ђ.2. Вредност непокретности процењена према просечној цени 1 м2 у зони у којој се налази – уносе се подаци за непокретност (осим објеката из члана 7. став 8. Закона) обвезника који вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године у текућој години није исказао по фер вредности, а пореска обавеза за ту непокретност је постојала на дан 1. јануара пореске године а јединица локалне самоуправе на чијој територији се та непокретност налази је у складу са законом утврдила просечну цену 1 м2 одговарајуће непокретности у зони у којој се налази.

Обвезник из става 1. ове подтачке за исту непокретност не уноси податке под Бр. Ђ.1, Ђ.3. (укључујући и Ђ.3.2.) и Ђ.4. до Ђ.8.

Подаци из става 1. ове подтачке уносе се на следећи начин:

– под Бројем Ђ.2. уноси се податак о вредности непокретности која је производ корисне површине непокретности са Броја Ђ.2.1. и просечне цене 1 м2 одговарајуће непокретности у зони у којој се налази са Броја Ђ.2.2;

– под Бројем Ђ.2.1. Корисна површина непокретности – уноси се податак о укупној површини земљишта, односно о корисној површини објекта из члана 6. став 2. Закона;

– под Бројем Ђ.2.2. Просечна цена 1 м2 одговарајуће непокретности у зони у којој се налази – уноси се податак о просечној цени 1 м2 одговарајуће непокретности у зони у којој се непокретност налази, према акту јединице локалне самоуправе објављеном у складу са Законом.

(3) Под Бројем Ђ.3. Вредност непокретности када ни у зони, и у граничној зони, није било најмање три промета одговарајућих непокретности – уносе се подаци за непокретност (осим објеката из члана 7. став 8. Закона) обвезника који вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године у текућој години није исказао по фер вредности, а пореска обавеза за ту непокретност је постојала на дан 1. јануара пореске године, при чему ни у зони у којој се непокретност налази, ни у граничним зонама, није било најмање три промета одговарајућих непокретности.

Обвезник који податке уноси у овој подтачки, за исту непокретност не уноси податке под Бр. Ђ.1, Ђ.2. (укључујући Ђ.2.2.) и Ђ.4. до Ђ.8.

Подаци из става 1. ове подтачке уносе се на следећи начин:

– под Бројем Ђ.3. уноси се податак о вредности непокретности која је производ корисне површине непокретности са Броја Ђ.2.1, просечне цене са Броја Ђ.3.1. и коефицијента непокретности са Броја Ђ.3.2;

– под Бројем Ђ.3.1. Просечна цена 1 м2 одговарајуће непокретности на основу које је за 20__ годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони – уноси се број текуће године и податак о просечној цени 1 м2 одговарајуће непокретности на основу које је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони, према акту јединице локалне самоуправе;

– под Бројем Ђ.3.2. Коефицијент непокретности у зони у којој се она налази – уноси се коефицијент непокретности у зони у којој се она налази према акту јединице локалне самоуправе, односно према одредбама члана 7а ст. 3. и 5. Закона.

(4) Под Бројем Ђ.4. Вредност објекта из члана 7. став 4. Закона исказана посебно од вредности припадајућег земљишта у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у 20__ години – уносе се подаци само за објекте из члана 7. став 4. Закона чија је вредност у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години исказана посебно од вредности припадајућег земљишта, тако што се уноси број текуће године и вредност објекта у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години, која је исказана одвојено од вредности припадајућег земљишта.

У случају из става 1. ове подтачке за објекат не уносе се подаци под Бр. Ђ.1, Ђ.2. (укључујући Ђ.2.2.), Ђ.3. и Бр. Ђ.5. до Ђ.8.

(5) Под Бројем Ђ.5. Грађевинска вредност објекта из члана 7. став 4. Закона процењена од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у 20__ години – уносе се подаци само за објекте из члана 7. став 4. Закона чија вредност у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години није исказана посебно од вредности припадајућег земљишта, тако што се уноси број текуће године и грађевинска вредност објекта из члана 7. став 4. Закона процењена од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

У случају из става 1. ове подтачке за објекат се не уносе подаци под Бр. Ђ.1, Ђ.2. (укључујући Ђ.2.2.), Ђ.3, Ђ.4. и Бр. Ђ.6. до Ђ.8.

(6) Под Бројем Ђ.6. Набавна вредност у пословним књигама обвезника у пореској години – уноси се набавна вредност непокретности у пословним књигама обвезника у пореској години, за непокретности које је обвезник изградио, стекао, или му је по другом основу настала пореска обавеза у току пореске године. За непокретност за коју се уносе подаци под овим бројем, не уносе се подаци под Бр. Ђ.1, Ђ.2. (укључујући Ђ.2.2.), Ђ.3, Ђ.4, Ђ.5, Ђ.7. и Ђ.8.

(7) Под Бројем Ђ.7. Вредност непокретности исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у 20__ години – уноси се број текуће године и вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години, за:

– објекте из члана 7. став 8. Закона;

– експлоатациона поља,

– остале непокретности обвезника који вредност непокретности у пословним књигама на последњи дан пословне године у текућој години није исказао по фер вредности а пореска обавеза за непокретност која се налази на територији јединице локалне самоуправе која није донела и објавила акте из члана 7а став 6. Закона у складу са Законом, је постојала на дан 1. јануара пореске године.

За непокретност за коју се уносе подаци под овим бројем, не уносе се подаци под Бр. Ђ.1. до Ђ.6. и Бројем Ђ.8.

(8) Под Бројем Ђ.8. Утврђена основица пореза на имовину за текућу годину за непокретност за коју је обвезник држалац у случају из члана 6. став 8. Закона – уноси се податак за непокретност на којој је предмет опорезивања државина, ако ни у зони у којој се непокретност налази, ни у граничним зонама, није било најмање три промета одговарајућих непокретности.

Под Бројем Ђ.8. уноси се утврђена основица пореза на имовину за ту непокретност за текућу годину, односно утврђена основица пореза на имовину за одговарајућу непокретност у истој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.

(9) Под Бројем Ђ.9. Вредност непокретности – уноси се вредност непокретности из Подприлога (из једног од одговарајућих Бр. Ђ.1. до Ђ.8.) која чини основицу пореза на имовину.

Подносилац пријаве на крају Подприлога уноси место и датум попуњавања Подприлога и потписује га.

Члан 8.

Прилог-2 садржи податке о свим непокретностима обвезника на територији исте јединице локалне самоуправе за које обвезник није обрачунао порез због остваривања права на пореско ослобођење.

Када је број непокретности за које се остварује право на пореско ослобођење већи од седам, обвезник подноси одговарајући број Прилога-2 за непокретности које нису обухваћене у претходном примерку Прилога-2.

Када обвезник нема право на пореско ослобођење, уз пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 не подноси Прилог-2.

Члан 9.

У Прилог-2 подаци се уносе на следећи начин:

1) са леве стране у односу на назив обрасца Прилог-2 уз Образац ППИ-1, подносилац пријаве уноси редни број Прилога, тако што први примерак тог обрасца, у коме су попуњени подаци за до седам непокретности које су ослобођене плаћања пореза, означава бројем један, наредни примерак обрасца у коме су попуњени подаци од осме до највише четрнаест непокретности које су ослобођене плаћања пореза, означава бројем два и тако редом док за све непокретности на територији исте јединице локалне самоуправе на које се порез на имовину не плаћа због остваривања права на пореско ослобођење, не буду унети подаци у Прилогу-2.

2) Испод Дела Р. бр. – уноси се редни број непокретности за коју се уносе подаци, а која је ослобођена плаћања пореза.

3) Испод Дела Подаци о непокретности, у колони после Р. бр. – уноси се предмет опорезивања, врста непокретности, зона, корисна површина непокретности из члана 6. став 2. Закона, као и други подаци зависно од врсте непокретности (место, улица, број и слово – ако постоји словна ознака уз број, спрат, број посебног дела непокретности и слово – ако постоји словна ознака уз број посебног дела, катастарска општина и др.), дан од којег се за ту непокретност утврђује порез за 20__ годину и дан до којег се за ту непокретност утврђује порез за 20__ годину.

Податак о предмету опорезивања уноси се тако што се у поље изнад предмета опорезивања уноси један од бројева који одговара праву, коришћењу или државини на непокретности која је предмет опорезивања а која је ослобођена плаћања пореза, и то:

– 1 – за право својине, односно за право својине на земљишту површине преко 10 ари;

– 2 – за право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

– 3 – за право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

– 4 – за право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

– 5 – за коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

– 6 – за државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

– 7 – за државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

– 8 – за државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

Податак о врсти непокретности уноси се тако што се у поље изнад врсте непокретности уноси један од бројева који одговара врсти непокретности која је ослобођена плаћања пореза, и то:

– 1 – за грађевинско земљиште;

– 2 – за пољопривредно земљиште;

– 3 – за шумско земљиште;

– 4 – за стан;

– 5 – за кућу за становање;

– 6 – за пословну зграду и други (надземни и подземни) грађевински објекат који служи за обављање делатности;

– 7 – за гаражу, односно за гаражно место.

У истој колони уноси се податак о зони у којој се налази непокретност и корисна површина непокретности утврђена у складу са чланом 6. став 2. Закона изражена у метрима квадратним.

У колони после Дан од којег се утврђује порез за 20__ год. – уноси се дан од којег се утврђује порез за пореску годину за непокретност за коју се уносе подаци.

У истој колони (после уношења дана од којег се утврђује порез за пореску годину) у поље Основ уноси се један од бројева од један до три, и то:

– 1 – када је пореска обавеза настала пре 1. јануара пореске године или када је дан од када се утврђује порез – дан настанка пореске обавезе у току пореске године;

– 2 – када је дан од којег се утврђује порез – дан евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника-предузетника;

– 3 – када је дан од којег се утврђује порез – 184-и дан од дана уступања непокретности за коју је остварено право на пореско ослобођење, другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци (непрекидно или са прекидима) траје дуже од 183 дана.

У колони Дан до којег се утврђује порез за 20__ год. – уноси се дан до којег се утврђује порез за пореску годину за непокретност за коју се уносе подаци.

У истој колони (после уношења дана до којег се утврђује порез за пореску годину) у поље Основ уноси се број један или два, и то:

– 1 – када је дан до којег се утврђује порез за пореску годину – дан престанка пореске обавезе у току пореске године а пре утврђивања пореза;

– 2 – када је дан до којег се утврђује порез – дан престанка евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника – предузетника у току пореске године (укључујући и престанак евидентирања због престанка обављања делатности предузетника) а пре утврђивања пореза.

Испод Дела Законски основ за пореско ослобођење – уноси се одредба (члан, став и тачка) Закона која је основ за пореско ослобођење непокретности за коју се уносе подаци.

Подносилац пријаве на крају Прилога-2 уноси место и датум попуњавања Прилога-2 и потписује га.

Члан 10.

Пореску пријаву на Обрасцу ППИ-2 подноси обвезник пореза на имовину који не води пословне књиге, из члана 4. став 4. Закона, и то:

1) предузетник који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;

2) предузетник који води пословне књиге – за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама;

3) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије.

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се за сваку непокретност посебно.

Када се на земљишту налази објекат за који је (за цео објекат, за његов идеални део или за посебни део објекта: стан, гаража и сл.) обвезник исто лице, подноси се једна пореска пријава за земљиште а друга пореска пријава за сваки објекат (односно за идеални или посебни део објекта) који се налази на том земљишту.

Члан 11.

У Образац ППИ-2 подаци се уносе на следећи начин:

1) подносилац пријаве са леве стране уноси назив јединице локалне самоуправе и њене организационе јединице којој подноси пореску пријаву, а са десне стране испод назива обрасца Образац ППИ-2 у одговарајућој кућици означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. ЗПППА.

Измењена пореска пријава, у односу на податке у поднетој пореској пријави, садржи промењене податке и податке који остају исти.

2) У Део 1. Подаци о пореском обвезнику – уносе се:

(1) под Бројем 1.1. Пословно име, односно име и презиме – уноси се пословно име или име и презиме обвезника;

(2) под Бројем 1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) – уноси се ПИБ или ЈМБГ у зависности од врсте обвезника;

(3) под Бројем 1.3. Матични број – уноси се матични број обвезника добијен од Агенције за привредне регистре, односно другог прописаног регистра – за обвезнике којима се издаје матични број;

(4) под Бројем 1.4. Подаци о седишту/пребивалишту-боравишту – уносе се подаци о седишту, односно о пребивалишту или боравишту обвезника: општина, место, назив улице, кућни број (број и слово – ако постоји словна ознака уз број), спрат, број стана и слово (ако постоји словна ознака уз број стана), број телефона и е-маил-податак о електронској адреси обвезника.

3) У Делу 2. Порески обвезник је: – заокружује се један од бројева испред колоне која садржи врсту права, коришћење или државину обвезника на непокретности за коју се подноси пореска пријава.

4) У Делу 3. Врста непокретности за коју се подноси пореска пријава – заокружује се један од бројева који се налази испред одговарајуће врсте непокретности за коју се подноси пореска пријава.

5) У Део 4. Место непокретности за коју се подноси пореска пријава – уносе се одговарајући подаци о месту непокретности за коју се подноси пореска пријава, зависно од њене врсте: место, назив улице, број и слово (ако постоји словна ознака уз број), спрат, број и слово посебног дела објекта (стана, гараже и сл.) – ако постоји словна ознака уз број посебног дела објекта, катастарска општина, број катастарске парцеле и број листа непокретности.

6) У Део 5. Други подаци од значаја за утврђивање пореза – уносе се подаци који опредељују настанак пореске обавезе, подаци о површини непокретности и други подаци од значаја за постојање и висину пореске обавезе и начин утврђивања пореза.

Подносилац пријаве уноси податак или под Бројем 5.2. или под Бројем 5.3, зависно од чињенице да ли обвезник станује у стану или згради за коју се подноси пореска пријава, у складу са доказом издатим од надлежног органа.

Подносилац пријаве под Бројем 5.4. уноси податак о дану од када у згради или стану за који се подноси пореска пријава, који је површине до 60 м2 и који није на градском грађевинском земљишту односно на земљишту у грађевинском подручју и не даје се у закуп, станују (према доказу издатом од надлежног органа) само лица старија од 65 година.

Под Бројем 5.4. не уносе се подаци ако је површина зграде или стана за који се подноси пореска пријава већа од 60 м2, или ако се та зграда или стан налази на градском грађевинском земљишту односно на земљишту у грађевинском подручју, или ако се та зграда или стан даје у закуп, или ако у тој згради или стану станује само лице-а млађе од 65 година, односно ако (поред лица старијих од 65 година) станује и лице млађе од 65 година.

Ако се пореска пријава подноси за земљиште или за објекат који није стан или стамбена зграда – под Бр. 5.2, 5.3, 5.4. и 5.5. не уносе се подаци.

Подносилац пријаве уноси податак под Бр. 5.6, 5.7, 5.8. и 5.9. само када се пријављује престанак пореске обавезе, евидентирање или престанак евидентирања непокретности у пословним књигама обвезника који води пословне књиге, односно уступање непокретности која је ослобођена плаћања пореза другом лицу уз накнаду које у току 12 месеци (непрекидно или са прекидима) траје дуже од 183 дана (у којем случају се уноси 184-и дан од дана уступања).

7) У Део 6. Подаци од значаја за остваривање права на пореско ослобођење – уноси се основ за пореско ослобођење из члана 12. Закона и површина непокретности за коју се захтева право на пореско ослобођење по том основу.

8) У Део 7. Површина непокретности за коју се пореском обвезнику утврђује порез – орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину уноси податак о површини непокретности за коју обвезник има право на пореско ослобођење.

9) У Део 8. Попис приложених доказа – уноси се списак приложених докумената који су од значаја за утврђивање пореза на имовину.

10) У Део 9. Напомена подносиоца пријаве – уноси се, ако је потребна, напомена подносиоца пореске пријаве везана за подношење пореске пријаве.

Подносилац пријаве на крају пријаве означава једну од кућица која одговара својству у коме подноси пријаву, свој ПИБ и ЈМБГ, пословно име, односно име и презиме, као и адресу, уноси место и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.

Члан 12.

Обвезник пореза на наслеђе и поклон подноси пореску пријаву за утврђивање пореза на наслеђе и поклон на Обрасцу ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон (у даљем тексту: Образац ППИ-3), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13.

У Образац ППИ-3 подаци се уносе на следећи начин:

1) испод назива обрасца Образац ППИ-3 подносилац пријаве са леве стране уноси место организационе јединице Министарства финансија – Пореске управе којој подноси пореску пријаву, а са десне стране у одговарајућој кућици означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. ЗПППА.

Измењена пореска пријава у односу на податке у пореској пријави садржи промењене податке и податке који остају исти.

2) У Део 1. Подаци о пореском обвезнику – уносе се:

(1) под Бројем 1.1. Пословно име, односно име и презиме – уноси се пословно име или име и презиме обвезника;

(2) под Бројем 1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) – уноси се ПИБ или ЈМБГ у зависности од врсте обвезника;

(3) под Бројем 1.3. Матични број (правног лица, односно предузетника) – уноси се матични број обвезника – правног лица, односно предузетника, који је добијен од Агенције за привредне регистре, односно другог прописаног регистра;

(4) под Бројем 1.4. Подаци о седишту/пребивалишту-боравишту – уносе се подаци о седишту, односно о пребивалишту или боравишту обвезника: општина, место, назив улице, кућни број (број и слово – ако постоји словна ознака уз број), спрат, број стана и слово (ако постоји словна ознака уз број стана), број телефона и е-маил-податак о електронској адреси обвезника.

3) У Део 2. Подаци о рачуну пореског обвезника – уносе се подаци о месту пословања банке у којој обвезник има отворен рачун, називу банке и броју рачуна у банци.

4) У Део 3. Подаци о наслеђеној, односно на поклон примљеној имовини – уносе се:

(1) под Бројем 3.1. Правни основ стицања имовине – уносе се подаци о броју, датуму доношења и датуму правоснажности решења о наслеђивању, односно о броју акта (уговора, решења и сл.) о поклону и датуму његовог закључења, а ако уговор није закључен у писаној форми – о датуму пријема поклона;

(2) под Бројем 3.2. Подаци о предмету наслеђене, односно на поклон примљене имовине – уносе се подаци о врсти наслеђених, односно на поклон примљених ствари и права: о врсти, месту, површини и идеалном делу наслеђене или на поклон примљене непокретности; о износу и валути наслеђеног или на поклон примљеног новца, штедног улога, депозита у банци, односно новчаног потраживања; о врсти права интелектуалне својине; о врсти и години производње наслеђеног, односно на поклон примљеног возила, пловила, односно ваздухоплова; односно о врсти других покретних ствари.

5) У Део 4. Подаци за умањење пореске основице, односно за порески кредит – уносе се:

(1) под Бројем 4.1. Износ дугова, трошкова и других терета које је обвезник дужан да исплати или на други начин измири из наслеђене имовине – подаци се уносе само ако се пореска пријава подноси за наслеђе, и то: подаци о врсти и износу дугова, трошкова и других терета које је обвезник дужан да исплати или на други начин измири из наслеђене имовине;

(2) под Бројем 4.2. Подаци о претходним наслеђима новца, права, односно ствари које су предмет опорезивања (осим непокретности), од истог оставиоца, у истој календарској години у којој је остварено наслеђе за које се подноси пореска пријава – уносе се подаци о броју, датуму доношења и датуму правоснажности решења о наслеђивању – за претходно остварена наслеђа од истог оставиоца у истој календарској години; о броју и датуму доношења решења о утврђеном порезу на претходно наслеђе (ако је то решење донето);

(3) под Бројем 4.3. Подаци о претходним поклонима новца, права, односно ствари које су предмет опорезивања (осим непокретности), од истог поклонодавца, у истој календарској години у којој је примљен поклон за који се подноси пореска пријава – уносе се подаци о броју и датуму уговора о поклону, односно другом основу пријема поклона од истог поклонодавца у истој календарској години; о броју и датуму доношења решења о утврђеном порезу на претходни поклон (ако је то решење донето);

(4) под Бројем 4.4. Подаци о плаћеном порезу у иностранству, на наслеђе и поклон за које се подноси пореска пријава – уносе се подаци само ако је на исто наслеђе, односно поклон, плаћен порез у иностранству, и то: назив државе у којој је остварено наслеђе или поклон; број и датум акта о утврђивању пореза на наслеђе, односно на поклон остварен у тој држави; датум када је порез плаћен; износ плаћеног пореза; валута у којој је порез плаћен; предмет наслеђа, односно поклона на који је порез утврђен и плаћен у иностранству.

6) У Део 5. Подаци за остваривање права на пореско ослобођење – уноси се основ за пореско ослобођење из члана 21. Закона и назив приложеног документа којим се доказује право на пореско ослобођење по том основу.

7) У Део 6. Попис приложених доказа – уноси се списак приложених докумената које је подносилац пријаве поднео, а који су од значаја за утврђивање пореза на наслеђе и поклон.

8) У Део 7. Напомена подносиоца пријаве – уноси се, ако је потребна, напомена подносиоца пореске пријаве везана за подношење пореске пријаве.

Подносилац пријаве на крају пријаве означава једну од кућица која одговара својству у коме подноси пријаву, свој ПИБ и ЈМБГ, пословно име, односно име и презиме, као и своју адресу, уноси место и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.

Члан 14.

Обвезник пореза на пренос апсолутних права подноси пореску пријаву за утврђивање пореза на пренос апсолутних права на Обрасцу ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права (у даљем тексту: Образац ППИ-4), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 15.

У Образац ППИ-4 подаци се уносе на следећи начин:

1) испод назива обрасца Образац ППИ-4 подносилац пријаве са леве стране уноси место организационе јединице Министарства финансија – Пореске управе којој подноси пријаву, а са десне стране у одговарајућој кућици означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву, у складу са чланом 40. ЗПППА.

Измењена пореска пријава у односу на податке у пореској пријави садржи промењене податке и податке који остају исти.

2) У Део 1. Подаци о пореском обвезнику – уносе се:

(1) под Бројем 1.1. Пословно име, односно име и презиме – уноси се пословно име или име и презиме обвезника;

(2) под Бројем 1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) – уноси се ПИБ или ЈМБГ у зависности од врсте обвезника;

(3) под Бројем 1.3. Матични број (правног лица, односно предузетника) – уноси се матични број обвезника – правног лица, односно предузетника, који је добијен од Агенције за привредне регистре, односно другог прописаног регистра;

(4) под Бројем 1.4. Подаци о седишту/пребивалишту – боравишту – уносе се подаци о седишту, односно о пребивалишту или боравишту обвезника: општина, место, назив улице, кућни број (број и слово – ако постоји словна ознака уз број), спрат, број стана и слово (ако постоји словна ознака уз број стана), број телефона и е-маил-податак о електронској адреси обвезника.

3) У Део 2. Подаци о рачуну пореског обвезника – уносе се подаци о месту пословања банке у којој обвезник има отворен рачун, називу банке и броју рачуна у банци.

4) У Део 3. Подаци о апсолутним правима која су предмет преноса, односно о грађевинском земљишту у јавној својини датом у закуп – уносе се:

(1) под Бројем 3.1. Правни основ преноса, односно стицања апсолутних права, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини – заокружује се један од Бр. 3.1.1. до 3.1.4. после кога је наведен основ преноса апсолутних права који одговара основу преноса у конкретном случају и уносе подаци о том основу: ако је правни основ уговор – под Бројем 3.1.1. уноси се број и датум закључења уговора и датум ступања стицаоца у посед; ако је правни основ судска одлука или други акт државног органа, односно другог органа са јавним овлашћењем – под Бројем 3.1.2. уносе се број одлуке или акта, датум доношења и датум правоснажности судске одлуке, односно датум коначности акта органа; ако се врши пренос уз накнаду целокупне имовине правног лица – под Бројем 3.1.3. уносе се врста акта о преносу и датум његовог доношења, односно његове правоснажности; ако је основ преноса уговор или акт који није побројан под Бр. 3.1.1. до 3.1.3. – под Бројем 3.1.4. уносе се врста акта о преносу и датум његовог доношења, односно његове правоснажности;

(2) под Бројем 3.2. Подаци о пренетим апсолутним правима, односно о грађевинском земљишту у јавној својини датом у закуп – заокружује се један од Бр. 3.2.1. до 3.2.10. иза кога је наведено апсолутно право које се преноси, односно стиче и за које се подноси пореска пријава и уносе подаци о врсти тих права на непокретности; о врсти, месту, површини и идеалном делу непокретности на којој је то право конституисано; о врсти права интелектуалне својине; о врсти и години производње моторног возила, пловила, односно ваздухоплова на коме се право својине преноси; о месту, катастарској општини и површини грађевинског земљишта на коме се преноси право коришћења, односно које се даје у закуп ради изградње објекта.

5) У Део 4. Подаци од значаја за утврђивање пореза – уносе се:

(1) под Бројем 4.1. Уговорена накнада – заокружује се Број 4.1. – осим ако је купљен стечајни дужник као правно лице, као и Бр. 4.1.1. до 4.1.3. иза кога/којих је наведен облик накнаде који је уговорен за апсолутно право које се преноси, односно стиче и уносе подаци о тој накнади:

– под Бројем 4.1.1. у новцу – када се уговорена накнада даје у новцу уносе се подаци о износу уговорене накнаде (без децимала) и о валути у којој је уговорена;

– под Бројем 4.1.2. у другој непокретности – када се уговорена накнада даје у другој непокретности уносе се подаци о врсти непокретности, врсти права на непокретности, идеалном делу непокретности, адреси и површини те непокретности;

– под Бројем 4.1.3. у другом апсолутном праву – када се уговорена накнада даје у другом апсолутном праву уносе се подаци о врсти тог апсолутног права;

(2) под Бројем 4.2. Износ обавеза стечајног дужника који је продат као правно лице, које је преузео купац – попуњава се само код продаје стечајног дужника као правног лица при којој купац није преузео обавезе правног лица које је купио или је преузео само део тих обавеза, тако што се уносе подаци о износу преузетих обавеза (без децимала) и о валути у којој су преузете.

6) У Део 5. Подаци за остваривање права на пореско ослобођење – уноси се основ за пореско ослобођење из чл. 31, 31а и 31б Закона и назив приложеног документа којим се доказује право на пореско ослобођење по том основу.

7) У Део 6. Попис приложених доказа – уноси се списак приложених докумената који су од значаја за утврђивање пореза на пренос апсолутних права.

8) У Део 7. Напомена подносиоца пријаве – уноси се, ако је потребна, напомена подносиоца пореске пријаве везана за подношење пореске пријаве.

Подносилац пријаве на крају пријаве означава једну од кућица која одговара својству у коме подноси пријаву, свој ПИБ и ЈМБГ, пословно име, односно име и презиме, као и своју адресу, уноси место и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 и 59/13).

Изузетно, за утврђивање пореза на имовину за 2013. годину и за раније године, на непокретности за које је пореска обавеза настала а пореска пријава није поднета до 31. децембра 2013. године, пореска пријава за утврђивање пореза на имовину подноси се на одговарајућем обрасцу прописаном Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 и 59/13) и на обрасцу прописаном овим правилником.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2014. године.

Образац ППИ-1 – Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__ годину
Прилог -1 уз Образац ППИ-1
Подприлог уз Прилог-1
Прилог -2 уз Образац ППИ-1
Образац ППИ-2 – Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
Образац ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон
Образац ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

Поделите: