Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ
(важи до 31.12.2017.)

Службени гласник РС“, број 120/2012

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ, која обезбеђује вршење контроле правилног обрачунавања и плаћања ПДВ.

Члан 2.

Обвезник је дужан да, сагласно члану 46. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, води евиденцију на начин који омогућава контролу обрачунавања и плаћања ПДВ у сваком пореском периоду.

Обвезник је дужан да у евиденцији из става 1. овог члана (у даљем тексту: евиденција) обезбеди нарочито податке о:

1) издатим рачунима, укључујући и документе који се издају при измени пореске основице, односно накнаде за извршени промет;

2) примљеним рачунима, укључујући и документе који се издају при измени пореске основице, односно накнаде за извршени промет;

3) износу накнаде за опорезиви промет по општој стопи ПДВ, без ПДВ;

4) износу обрачунатог ПДВ за промет по општој стопи ПДВ;

5) износу авансних средстава за промет који се опорезује по општој стопи ПДВ, без ПДВ;

6) износу обрачунатог ПДВ по основу примљених, односно датих авансних средстава за промет који се опорезује по општој стопи ПДВ;

7) износу накнаде за опорезиви промет по посебној стопи ПДВ, без ПДВ;

8) износу обрачунатог ПДВ за промет по посебној стопи ПДВ;

9) износу авансних средстава за промет који се опорезује по посебној стопи ПДВ, без ПДВ;

10) износу обрачунатог ПДВ по основу примљених, односно датих авансних средстава за промет који се опорезује по посебној стопи ПДВ;

11) износу накнаде за извршени промет за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

12) износу авансних средстава за промет за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

13) износу накнаде за извршени промет за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

14) износу авансних средстава за промет за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

15) износу накнаде за промет извршен у иностранству ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици Србији;

16) износу накнаде за промет извршен у иностранству ако за тај промет не би постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици Србији;

17) износу накнаде за промет добара која се уносе у слободну зону и за промет добара у слободној зони, за које је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

18) износу накнаде за промет превозних и других услуга које су повезане са уносом добара у слободну зону и за промет услуга у слободној зони, за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

19) износу накнаде за промет добара која су у поступку царинског складиштења, за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

20) износу накнаде за промет добара отпремљених у слободне царинске продавнице и за промет добара испоручених из ових продавница;

21) вредности промета добара и услуга без накнаде који се опорезује по општој стопи ПДВ;

22) износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга без накнаде који се опорезује по општој стопи ПДВ;

23) вредности промета добара и услуга без накнаде који се опорезује по посебној стопи ПДВ;

24) износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга без накнаде који се опорезује по посебној стопи ПДВ;

25) вредности целокупне или дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) Закона;

26) вредности добара чија се замена врши у гарантном року из члана 6. став 1. тачка 2) Закона;

27) добрима која се дају као пословни узорци из члана 6. став 1. тачка 3) Закона, њиховој појединачној вредности и укупној вредности тих пословних узорака датих у пореском периоду;

28) добрима која се дају као рекламни материјал и као други поклони мање вредности из члана 6. став 1. тачка 4) Закона, њиховој појединачној вредности и укупној вредности тих добара датих у пореском периоду;

29) износу накнаде за промет према територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

30) набавној цени добара, односно услуга, на чији је промет обрачунат ПДВ, без ПДВ;

31) износу обрачунатог ПДВ по рачунима и другој документацији за набављена добра и услуге;

32) износу ПДВ из тачке 31) овог става који се може одбити као претходни порез;

33) набавној цени добара, односно услуга чији је промет ослобођен ПДВ;

34) набавној цени добара, односно услуга извршених од лица која нису обвезници ПДВ, осим пољопривредника из члана 34. Закона;

35) вредности примљених добара и услуга плаћених пољопривреднику из члана 34. Закона;

36) издатим признаницама и износу ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику у складу са чланом 34. став 3. Закона;

37) износу ПДВ надокнаде који се може одбити као претходни порез;

38) вредности увезених добара из царинског документа на чији је увоз обрачунат ПДВ;

39) износу ПДВ који је плаћен на увоз добара;

40) износу ПДВ који је плаћен на увоз добара који се може одбити као претходни порез;

41) износу ПДВ који се не може одбити као претходни порез;

42) моменту прве употребе опреме и објеката за вршење делатности, односно завршетка улагања у објекте;

43) износу исправке одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте;

44) износу исправке сразмерног пореског одбитка;

45) износу одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте код накнадног стицања права на одбитак;

46) износу рефакције извршене страном држављанину – иностраном примаоцу из члана 24. став 1. тачка 4) Закона;

47) износу укупног промета извршеног у Републици Србији и иностранству, са правом и без права на одбитак претходног пореза;

48) износу укупног промета из члана 33. став 6. Закона;

49) износу пореске обавезе.

Податке о промету добара и услуга за који је обвезник, као прималац добара и услуга, порески дужник у складу са Законом, обвезник одвојено обезбеђује у својој евиденцији.

Обвезник је дужан да, на основу података из става 2. овог члана, за сваки порески период сачини преглед обрачуна ПДВ на основу којег уноси податке у пореску пријаву.

Члан 3.

Обвезник који врши промет добара и услуга лицима из члана 24. став 1. тачка 16) Закона, а који је за тај промет порески дужник, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ дипломатског или конзуларног представништва, односно међународне организације;

2) име и презиме лица из члана 24. став 1. тачка 16) подтач. (3) и (4) Закона;

3) број и датум примљеног налога за набавку добара и услуга без ПДВ, у складу са прописом којим се уређује поступак и начин остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза;

4) врсту и количину добара, односно врсту и обим услуга;

5) износ накнаде за испоручена добра, односно пружене услуге.

Члан 4.

Обвезник који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум уговора о донацији;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за донације;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 5.

Обвезник који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум уговора о кредиту, односно зајму;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 6.

Обвезник који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум међународног уговора;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за међународни уговор;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 7.

Обвезник ПДВ који стиче право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 32б Закона дужан је да води посебну евиденцију о промету добара о којима је исказао податке у пописној листи, односно о промету добара произведених или састављених од тих добара и износу ПДВ који има право да одбије као претходни порез по основу промета тих добара.

Евиденција из става 1. овог члана нарочито садржи податке о:

1) називу, врсти и количини добара;

2) датуму промета добара:

3) издатим рачунима за промет добара;

4) износу пореске основице;

5) износу обрачунатог ПДВ;

6) износу ПДВ који има право да одбије као претходни порез по основу промета добара из става 1. овог члана.

Члан 8.

Обвезник који врши промет услуга у складу са чланом 35. Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) износ укупне накнаде коју плаћа путник;

2) износ накнаде који обвезник плаћа за претходне туристичке услуге;

3) пореску основицу;

4) обрачунати ПДВ.

Ако обвезник, поред промета услуга у складу са чланом 35. Закона, врши и други промет, дужан је да у евиденцији обезбеди податке из члана 2. овог правилника одвојено од података из става 2. овог члана.

Члан 9.

Обвезник који врши промет добара у складу са чланом 36. Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) износ набавне цене добра;

2) износ продајне цене добра;

3) пореску основицу;

4) обрачунати ПДВ.

Ако обвезник, поред промета добара у складу са чланом 36. Закона, врши и други промет, дужан је да у евиденцији обезбеди податке из члана 2. овог правилника одвојено од података из става 2. овог члана.

Члан 10.

Обвезник који примењује систем наплате у складу са чланом 36а Закона, дужан је да води евиденцију за промете код којих примењује систем наплате одвојено од евиденције за промете код којих не примењује овај систем.

Евиденција за промете код којих обвезник ПДВ примењује систем наплате из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:

1) датуму промета за који обвезник ПДВ примењује систем наплате;

2) моменту наплаћеног потраживања;

3) износу наплаћеног потраживања;

4) промету на који се односи наплаћено потраживање;

5) промету за који није наплаћено потраживање у року од шест месеци од дана извршеног промета;

6) моменту настанка обавезе по основу ПДВ за промет из тачке 5) овог става;

7) моменту плаћања обавезе;

8) износу плаћене обавезе;

9) промету на који се односи плаћена обавеза;

10) повезаним лицима у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

Обвезник који престаје да примењује систем наплате дужан је да у евиденцији обезбеди податке о:

1) промету на који се односи потраживање које није наплаћено у периоду примене система наплате;

2) обрачунатом ПДВ који се односи на потраживање које није наплаћено у периоду примене система наплате;

3) промету који му је извршен у периоду у којем је примењивао систем наплате, а за који није платио обавезу;

4) износу ПДВ који му је обрачунат за промет из тачке 3) овог става.

Члан 11.

Обвезник коме је извршен промет секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици Србији, од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том лицу и промету добара и услуга који му је то лице извршило.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ испоручиоца секундарних сировина, односно пружаоца услуга непосредно повезаних са тим добрима;

2) датум промета и вредност испоручених секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима.

Секундарним сировинама и услугама непосредно повезаним са тим добрима сматрају се добра и услуге утврђени Правилником о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, број 107/12).

Члан 12.

Обвезник коме је извршен промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, у Републици Србији, од пољопривредника из члана 34. став 1. Закона који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том пољопривреднику и промету добара и услуга који му је тај пољопривредник извршио.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) име и презиме, адресу и ПИБ пољопривредника;

2) датум промета и вредност испоручених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга;

3) датум плаћања и износ ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику.

Члан 13.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 107/04 и 67/05).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Поделите: