Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
(важи до 03.08.2018.)

Службени гласник РС“, број 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015 и 11/2016

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се облик и садржина пријаве за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (у даљем тексту: евиденциона пријава), поступак евидентирања и брисања из евиденције обвезника ПДВ, облик и садржина пореске пријаве пореза на додату вредност (у даљем тексту: пореска пријава), као и садржина пописне листе о извршеном попису добара коју сачињава обвезник који је поднео захтев за брисање из евиденције за ПДВ (у даљем тексту: пописна листа).

Члан 2.

Евиденциона пријава подноси се надлежној организационој јединици Пореске управе (у даљем тексту: надлежни порески орган).

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је:

1) за обвезника – правно лице или предузетника – организациона јединица на чијем подручју има седиште;

2) за обвезника – пољопривредника и друго физичко лице – организациона јединица на чијем подручју има пребивалиште;

3) за обвезника – правно лице које је, према обиму својих пореских обавеза, сврстано у великог пореског обвезника – Центар за велике пореске обвезнике;

4) за обвезника – сталну пословну јединицу страног лица регистровану у складу са законом којим се уређује регистрација привредних друштава (огранак и др.) – организациона јединица на чијем подручју има место пословања или седиште.

Изузетно од става 2. тач. 1)-3) овог члана, за обвезника – страно лице, надлежни порески орган је Пореска управа – Централа.

Лице које се региструје за обављање делатности код Агенције за привредне регистре може да, приликом подношења регистрационе пријаве за регистрацију оснивања субјеката и регистрацију субјеката у јединствени регистар пореских обвезника у складу са правилником којим се уређује додела пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, поднесе евиденциону пријаву надлежном пореском органу преко Агенције за привредне регистре.

Списак организационих јединица Пореске управе из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Евиденциона пријава подноси се на Обрасцу ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изузетно од става 1. овог члана, лице из члана 2. став 4. овог правилника подноси евиденциону пријаву на Обрасцу ЈРППС – Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника који је прописан правилником којим се уређује додела пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре.

Члан 4.

Образац ЕППДВ садржи податке о лицу које се евидентира за обавезу плаћања ПДВ (у даљем тексту: подносилац евиденционе пријаве), и то:

1) за идентификацију;

2) о обављању делатности;

3) о рачуну у банци;

4) о пореском пуномоћнику.

Члан 5.

У делу 1. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке за идентификацију подносиоца евиденционе пријаве, уноси се:

1) под редним бројем 1.1. – порески идентификациони број (ПИБ) из потврде о додељеном ПИБ-у и извршеној регистрацији, односно из Обрасца РЕГ – Потврда о извршеној регистрацији – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица;

2) под редним бројем 1.2. – јединствени матични број грађана (ЈМБГ) из Обрасца – Лична карта, издатог од надлежног органа, односно евиденциони број за странце (ЕБС) који је доделио надлежни орган Републике Србије – попуњавају пољопривредници и друга физичка лица;

3) под редним бројем 1.3. – матични број лица (правног лица, радње, односно сталне пословне јединице страног лица) из Регистра јединица разврставања – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица;

4) под редним бројем 1.4. – фирма (пуна ознака), у облику у коме је наведена у статуту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица;

5) под редним бројем 1.5. – фирма (скраћена ознака), у облику у коме је наведена у статуту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица;

6) под редним бројем 1.6. – име и презиме подносиоца евиденционе пријаве – попуњавају пољопривредници и друга физичка лица;

7) под редним бројем 1.7. – подаци о седишту, односно пребивалишту – попуњава подносилац евиденционе пријаве, и то:

(1) под редним бројем 1.7.1. – држава у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(2) под редним бројем 1.7.2. – општина у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(3) под редним бројем 1.7.3. – место у којем је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(4) под редним бројем 1.7.4. – назив улице у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(5) под редним бројем 1.7.5. – кућни број (број и слово, уколико постоји словна ознака уз број) у улици у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(6) под редним бројем 1.7.6. – спрат, број стана и слово (уколико постоји словна ознака уз број) стана у којем је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(7) под редним бројем 1.7.7. – број телефона у седишту, односно пребивалишту подносиоца евиденционе пријаве,

(8) под редним бројем 1.7.8. – електронска адреса подносиоца евиденционе пријаве.

Подаци под ред. бр. 1.3, 1.4. и 1.5. нису обавезни за подносиоца евиденционе пријаве који тим подацима у складу са законом не располаже.

У делу 2. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о обављању делатности, уноси се:

1) под редним бројем 2.1. – шифре и називи делатности за које подносилац евиденционе пријаве процењује да ће у наредном периоду по основу обављања тих делатности остварити највећи промет и проценат учешћа тих делатности у промету добара и услуга који ће бити извршен у Републици Србији и иностранству, са правом и без права на одбитак претходног пореза;

2) под редним бројем 2.2. – датум почетка обављања делатности која подлеже ПДВ (ПДВ активности);

3) под редним бројем 2.3. – износ укупног промета, без ПДВ, у претходних 12 месеци – попуњавају подносиоци евиденционе пријаве који су обављали делатност у том периоду;

4) под редним бројем 2.4. – износ очекиваног укупног промета, без ПДВ, у наредних 12 месеци.

Укупним прометом, без ПДВ, из става 3. тач. 3) и 4) овог члана сматра се укупан промет утврђен у складу са чланом 33. став 6. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 83/15 – у даљем тексту: Закон).

У делу 3. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о рачуну у банци, уносе се подаци о месту у коме се налази банка, називу банке код које подносилац евиденционе пријаве има рачун и броју рачуна у тој банци, на који ће надлежни порески орган вршити повраћај ПДВ.

Изузетно од става 5. овог члана, ако се подносилац евиденционе пријаве – страно лице определи да му се повраћај ПДВ врши на рачун у банци његовог пореског пуномоћника, у делу 3. Обрасца ЕППДВ уносе се подаци о рачуну у банци пореског пуномоћника.

Поље – рачун обвезника ПДВ, односно поље – рачун пореског пуномоћника означава се ознаком „x“ у зависности од опредељења подносиоца евиденционе пријаве на који ће се рачун вршити повраћај ПДВ.

У делу 4. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о пореском пуномоћнику страног лица, уносе се:

1) под редним бројем 4.1. – порески идентификациони број (ПИБ), односно јединствени матични број грађана (ЈМБГ) пореског пуномоћника;

2) под редним бројем 4.2. – назив пореског пуномоћника;

3) под редним бројем 4.3. – име и презиме пореског пуномоћника;

4) под редним бројем 4.4. – број фиксног телефона пореског пуномоћника;

5) под редним бројем 4.5. – електронска адреса пореског пуномоћника.

Члан 6.

Надлежни порески орган издаје потврду о извршеном евидентирању за ПДВ на Обрасцу ПЕПДВ – Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Ако се након подношења евиденционе пријаве промене подаци исказани у евиденционој пријави, а који су од значаја за опорезивање, обвезник обавештава надлежни порески орган о насталим променама.

Подацима од значаја за опорезивање из става 1. овог члана сматрају се подаци о идентификацији подносиоца евиденционе пријаве, износу укупног промета, без ПДВ, као и подаци о пореском пуномоћнику.

Обвезник обавештава надлежни порески орган о промени износа укупног промета, без ПДВ, у случају када због промене тог износа долази до промене пореског периода.

Члан 8.

Обвезник из члана 38а ст. 1. и 2. Закона подноси надлежном пореском органу захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ у календарском месецу у којем је престао да обавља ПДВ активност.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу ЗБПДВ – Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Уз захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ обвезник подноси пописну листу и пореску пријаву за период од дана почетка пореског периода у којем је поднет захтев за брисање до дана престанка обављања ПДВ активности.

Пописна листа из става 1. овог члана садржи податке о:

1) опреми за вршење делатности коју обвезник поседује на дан престанка ПДВ активности, а за коју постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза;

2) објектима за вршење делатности, које обвезник поседује на дан престанка ПДВ активности, а за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза;

3) другим добрима које обвезник поседује на дан престанка ПДВ активности, а по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза, односно по основу којих има обавезу обрачунавања ПДВ као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 6) Закона;

4) улагањима у објекте за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза на дан престанка ПДВ активности;

5) улагањима у објекте за која би постојала обавеза исправке одбитка претходног пореза да су завршена до дана престанка ПДВ активности;

6) датим авансним средствима по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза.

Подаци о опреми и објектима из става 2. тач. 1) и 2) овог члана су подаци о:

1) називу и опису опреме, односно врсти, опису и локацији објеката;

2) набавној цени, односно цени коштања опреме, односно објеката, без ПДВ;

3) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије по основу набавке, односно производње опреме, односно објеката;

4) моменту прве употребе опреме, односно објеката;

5) износу исправљеног одбитка претходног пореза за опрему, односно објекте.

Подаци о другим добрима из става 2. тачка 3) овог члана су подаци о:

1) називу и врсти добара;

2) количини добара;

3) набавној цени, односно цени коштања добара, без ПДВ;

4) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије по основу набавке, односно производње добара, односно по основу којих има обавезу обрачунавања ПДВ као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 6) Закона.

Подаци о улагањима у објекте из става 2. тачка 4) овог члана су подаци о:

1) врсти, опису и локацији објекта у који је извршено улагање;

2) вредности извршеног улагања у објекте, без ПДВ;

3) датуму завршетка улагања у објекте;

4) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије по основу улагања у објекте;

5) износу исправљеног одбитка претходног пореза за улагања у објекте.

Подаци о улагањима у објекте из става 2. тачка 5) овог члана су подаци о:

1) врсти, опису и локацији објекта у који је извршено улагање;

2) вредности извршеног улагања у објекте, без ПДВ;

3) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије као претходни порез по основу улагања у објекте.

Подаци о датим авансима из става 2. тачка 6) овог члана су подаци о:

1) износу авансне уплате, без ПДВ;

2) износу ПДВ обрачунатог по основу авансне уплате;

3) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије као претходни порез по основу авансне уплате.

Члан 10.

Надлежни порески орган спроводи поступак по захтеву за брисање из евиденције обвезника ПДВ у оквиру којег врши контролу података из пописне листе.

Приликом спровођења поступка из става 1. овог члана, надлежни порески орган води рачуна да не дође до двоструког опорезивања промета добара и услуга ПДВ, односно до неопорезивања промета добара и услуга на који треба да се плати ПДВ.

Ако су испуњени услови за брисање из евиденције обвезника ПДВ, а по измирењу обавеза по основу ПДВ, надлежни порески орган издаје потврду о брисању из евиденције обвезника ПДВ.

Потврда из става 3. овог члана издаје се на Обрасцу ПБПДВ – Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 11.

Лица из члана 50. Закона подносе надлежном пореском органу пореску пријаву на Обрасцу ПППДВ – Пореска пријава пореза на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пореску пријаву из става 1. овог члана обвезник – страно лице подноси надлежној организационој јединици Пореске управе одређеној у списку из члана 2. став 4. овог правилника, према месту седишта, односно пребивалишта пореског пуномоћника страног лица.

Члан 11а.

Пореска пријава, као и измењена пореска пријава подносе се у електронском облику, и то:

1) као јединствени запис исказан XML језиком, електронским путем преко портала Пореске управе; или

2) попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

Члан 11б.

Ако пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца пријаве о тим недостацима.

Пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се поднетом.

Обавештење из става 1. овог члана садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима.

По добијању обавештења из става 1. овог члана, подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе тако исправљену пореску пријаву.

Исправљена пореска пријава из става 4. овог члана не сматра се измењеном пореском пријавом.

Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве и у електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу пријаве.

Члан 12.

Образац ПППДВ садржи податке о:

1) пореској пријави;

2) подносиоцу пријаве;

3) промету добара и услуга;

4) претходном порезу;

5) пореској обавези.

Члан 13.

У делу И Обрасца ПП ПДВ исказују се подаци о пореској пријави, и то:

1) у поље 1.1. – Порески период, уписује се датум почетка и завршетка пореског периода;

2) у поље 1.2. – Измена пријаве, уписује се број 1 ако се подноси измењена пореска пријава у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у ком случају се у поље 1.2.а уписује идентификациони број пореске пријаве која се мења.

Идентификациони број пореске пријаве из става 1. тачка 2) овог члана је:

1) идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику;

2) број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.

У делу II Обрасца ПП ПДВ исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве, и то:

1) у поље 2.1. – Тип подносиоца, уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ;

2) у поље 2.2. – Ознака пореског периода, уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје;

3) поља 2.3. – Порески идентификациони број и 2.4. – Назив, односно име и презиме и адреса, попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве;

4) у поље 2.5. – Електронска пошта, уписује се податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.

У делу III Обрасца ПП ПДВ исказују се подаци о износима накнада за промет добара и услуга, износима ПДВ и други подаци, и то:

1) под редним бројем 1. – Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, у поље 001 уноси се податак о износу накнаде за извршени промет;

2) под редним бројем 2. – Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног пореза, у поље 002 уноси се податак о износу накнаде за извршени промет;

3) под редним бројем 3. – Промет добара и услуга по општој стопи, у поље 003 уноси се податак о износу накнаде за извршени промет, без ПДВ, а у поље 103 податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет, увећаном за износ ПДВ који се дугује по другом основу;

4) под редним бројем 4. – Промет добара и услуга по посебној стопи, у поље 004 уноси се податак о износу накнаде за извршени промет, без ПДВ, а у поље 104 податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет, увећаном за износ ПДВ који се дугује по другом основу;

5) под редним бројем 5. – Збир, у поље 005 уноси се збир износа накнада из поља 001, 002, 003 и 004, а у поље 105 збир износа ПДВ из поља 103 и 104.

Под редним бројем 3. – у пољу 103, односно под редним бројем 4. – у пољу 104 исказују се подаци о износу обрачунатог ПДВ по основу накнаде која је наплаћена, односно плаћена пре извршеног опорезивог промета.

Ако је за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона пореска обавеза настала у складу са чланом 16. тачка 2а) Закона, под редним бројем 3. – у поље 003 уноси се податак о износу накнаде за те услуге, без ПДВ, а у поље 103 податак о износу обрачунатог ПДВ по том основу.

За промет добара и услуга без накнаде, подаци о износу пореске основице исказују се под редним бројем 3. – у пољу 003, односно под редним бројем 4. – у пољу 004, а подаци о износу обрачунатог ПДВ под редним бројем 3. – у пољу 103, односно под редним бројем 4. – у пољу 104.

Обвезник ПДВ који утврђује основицу за обрачун ПДВ у складу са чл. 35. и 36. Закона, под редним бројем 3. – у поље 003 уноси податке о накнади за извршени промет, а у поље 103 износ обрачунатог ПДВ за тај промет.

Ако је у једном пореском периоду извршен промет, а у другом настала обавеза по основу ПДВ за тај промет у складу са чланом 36а Закона, податак о износу накнаде за извршени промет исказује се у делу III Обрасца ПП ПДВ који се подноси за порески период у којем је извршен промет, и то: под редним бројем 3. – у пољу 003, односно под редним бројем 4. – у пољу 004, док се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет исказује у делу III Обрасца ПП ПДВ који се подноси за порески период у којем је настала обавеза по основу ПДВ, и то: под редним бројем 3. – у пољу 103, односно под редним бројем 4. – у пољу 104.

У делу III Обрасца ПП ПДВ не исказују се подаци о активностима код којих се сматра да промет добара и услуга није извршен у складу са чланом 6. Закона, о промету добара и услуга за који се у складу са Законом сматра да је извршен у иностранству и о другим активностима које нису предмет опорезивања ПДВ у складу са Законом.

У делу IV Обрасца ПП ПДВ исказују се подаци о претходном порезу, и то:

1) под редним бројем 6. – Претходни порез плаћен приликом увоза, у поље 006 уноси се вредност увезених добара исказана у царинском документу, без ПДВ, а у поље 106 уноси се износ ПДВ који је обрачунат од стране надлежног царинског органа и плаћен приликом увоза, а који се може одбити као претходни порез у пореском периоду;

2) под редним бројем 7. – ПДВ накнада плаћена пољопривреднику, у поље 007 уноси се износ накнаде за добра набављена од пољопривредника, односно услуге извршене од стране пољопривредника, без ПДВ надокнаде, а у поље 107 уноси се износ ПДВ надокнаде која је плаћена пољопривреднику, а који се може одбити као претходни порез у пореском периоду;

3) под редним бројем 8. – Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7, у поље 008 уноси се укупан износ накнада за набављена добра и примљене услуге, независно од тога да ли су добра и услуге набављени са или без обрачунатог ПДВ, без ПДВ, осим накнада под ред. бр. 6. и 7, а у поље 108 уноси се износ ПДВ који се може одбити као претходни порез у пореском периоду, осим претходног пореза под ред. бр. 6. и 7;

4) под редним бројем 9. – Збир, у поље 009 уноси се збир износа накнада из поља 006, 007 и 008, а у поље 109 збир износа ПДВ из поља 106, 107 и 108.

Под редним бројем 6 – у поље 006 уноси се вредност добара која се уносе са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, исказана у одговарајућем документу, без ПДВ, а у поље 106 уноси се износ ПДВ који је обрачунат од стране надлежног органа и који је плаћен приликом уноса, а који се може одбити као претходни порез у пореском периоду.

Под редним бројем 8. – у пољу 108 исказују се подаци о износу обрачунатог ПДВ по основу накнаде која је плаћена пре извршеног опорезивог промета о којем се исказују подаци под овим редним бројем, а који се може одбити као претходни порез у пореском периоду.

Ако је за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, пореска обавеза настала у складу са чланом 16. тачка 2а) Закона, под редним бројем 8. – у поље 008 уноси се износ накнаде за те услуге, без ПДВ, а у поље 108 износ ПДВ који се може одбити као претходни порез у пореском периоду у којем је настала пореска обавеза по том основу.

Обвезници који утврђују претходни порез у складу са чланом 30. Закона, у поља 106, 107 и 108 уписују износ, односно део износа ПДВ који се може одбити као претходни порез.

Ако је у једном пореском периоду извршена набавка добара, односно услуга, а у другом стечено право на одбитак претходног пореза по основу набавке тих добара, односно услуга, податак о износу накнаде за набављена добра, односно услуге исказује се у делу IV Обрасца ПП ПДВ који се подноси за порески период у којем је извршена набавка добара, односно услуга, и то: под редним бројем 6. – у пољу 006, под редним бројем 7. – у пољу 007, односно под редним бројем 8. – у пољу 008, док се податак о износу ПДВ који се може одбити као претходни порез по основу набавке тих добара, односно услуга исказује у делу IV Обрасца ПП ПДВ који се подноси за порески период у којем је стечено право на одбитак претходног пореза, и то: под редним бројем 6. – у пољу 106, под редним бројем 7. – у пољу 107, односно под редним бројем 8. – у пољу 108.

У делу V Обрасца ПП ПДВ, исказују се подаци о пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 10. – Износ ПДВ у пореском периоду (5-9), у поље 110 уноси се износ ПДВ за уплату или за повраћај. Ако је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе, износ ПДВ исказан у пољу 110, уписује се са предзнаком „минус“;

2) под редним бројем 11. – Повраћај, подносилац пријаве који је исказао износ пореза за повраћај уписује ознаку 1 ако се определио за повраћај исказаног износа, односно уписује ознаку 0 ако се определио да исказани износ пореза користи као кредит за наредни период.

Члан 14.

Ако је порески дужник из члана 10. став 1. тачка 3) Закона и обвезник ПДВ, податке о промету страног лица и о обрачунатом ПДВ по том основу, исказује за порески период у којем је настала пореска обавеза у складу са чланом 16. Закона, на основу интерног рачуна сачињеног у складу са правилником којим се одређују случајеви у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, и то:

1) под редним бројем 3. – у пољу 103, односно под редним бројем 4. – у пољу 104 – износ ПДВ обрачунатог на накнаду за промет страног лица;

2) под редним бројем 8. – у пољу 008 износ накнаде за промет страног лица, а у пољу 108 износ ПДВ обрачунатог на ту накнаду ако обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза.

Ако је за промет из става 1. овог члана порески дужник обвезник ПДВ који нема право на одбитак претходног пореза, податке о промету страног лица и о обрачунатом ПДВ по том основу исказује:

1) под редним бројем 3. – у пољу 103, односно под редним бројем 4. – у пољу 104 – износ ПДВ обрачунатог на накнаду за промет страног лица;

2) под редним бројем 8. – у пољу 008 износ накнаде за промет страног лица.

Ако је за промет из става 1. овог члана порески дужник лице које није обвезник ПДВ, податке о ПДВ обрачунатог на накнаду за промет страног лица исказује под редним бројем 3. – у пољу 103, односно под редним бројем 4. – у пољу 104.

Ако је страно лице у рачуну за свој промет исказало износ на име обрачунатог ПДВ, тај износ урачунава се у износ накнаде из ст. 1-3. овог члана.

За промет страног лица, који се врши без накнаде, уместо податка о накнади из ст. 1-3. овог члана уноси се податак о процењеној набавној цени, односно цени коштања у смислу члана 18. ст. 1. и 2. Закона.

Члан 15.

Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга за који је, у складу са чланом 10. став 2. Закона, прималац добара и услуга порески дужник, податак о том промету исказује под редним бројем 3. – у пољу 003, односно под редним бројем 4. – у пољу 004.

Члан 16.

Обвезник ПДВ који је порески дужник из члана 10. став 2. Закона исказује податке о промету који му је извршен, и то:

1) под редним бројем 3. – у пољу 103, односно под редним бројем 4. – у пољу 104 – износ обрачунатог ПДВ по основу промета добара и услуга претходног учесника у промету – обвезника ПДВ;

2) под редним бројем 8. – у пољу 008 износ накнаде исказан у рачуну претходног учесника у промету – обвезника ПДВ, а у пољу 108 износ обрачунатог ПДВ за промет претходног учесника у промету – обвезника ПДВ ако има право на одбитак претходног пореза.

Ако је порески дужник обвезник ПДВ који нема право на одбитак претходног пореза, не исказује податак о износу обрачунатог ПДВ из става 1. тачка 2) овог члана.

Ако је за промет добара или услуга из члана 10. став 2. тачка 3) порески дужник лице из члана 9. став 1. Закона које није обвезник ПДВ, податке о обрачунатом ПДВ по основу тог промета исказује под редним бројем 3. – у пољу 103.

Члан 17.

Обвезник ПДВ који прими авансну уплату за промет добара и услуга из члана 24. Закона и промет добара из члана 3. Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени гласник РС“, број 111/13), а који не поседује прописане доказе за пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, уноси податке о износу обрачунатог ПДВ под редним бројем 3. – у поље 103, односно под редним бројем 4. – у поље 104.

У пореској пријави за порески период у којем је обвезник ПДВ обезбедио прописане доказе за пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, под редним бројем 1. – у пољу 001 исказује податке о износу накнаде за извршени промет добара са правом на одбитак претходног пореза, а износ обрачунатог ПДВ из поља 103, односно 104 смањује за износ обрачунатог ПДВ из става 1. овог члана.

Ако износ обрачунатог ПДВ из поља 103, односно 104 није довољан да би се извршило смањење обрачунатог ПДВ из става 2. овог члана, обвезник ПДВ у том случају, за износ ПДВ за који није могао да изврши смањење, повећава износ претходног пореза под редним бројем 8. – у пољу 108.

Члан 18.

Обвезник ПДВ који врши смањење накнаде за промет за који је прописано пореско ослобођење у складу са Законом, односно смањење пореске основице и износа обрачунатог ПДВ у складу са чланом 21. Закона, под ред. бр. 1, 2, 3. и 4. – у пољима 001, 002, 003 и 004 смањује износ накнаде, односно пореске основице за износ за који је смањена накнада, односно пореска основица, а у пољу 103, односно 104 смањује износ обрачунатог ПДВ за износ за који је смањен обрачунати ПДВ.

Ако износ обрачунатог ПДВ из поља 103, односно 104 није довољан да би се извршило смањење износа обрачунатог ПДВ, обвезник ПДВ под редним бројем 8. – у пољу 108 повећава износ ПДВ који се може одбити као претходни порез.

Обвезник ПДВ који врши повећање накнаде за промет за који је прописано пореско ослобођење у складу са Законом, односно повећање пореске основице и износа обрачунатог ПДВ у складу са чланом 21. Закона, под ред. бр. 1, 2, 3. и 4. – у пољима 001, 002, 003 и 004 повећава износ накнаде за износ за који је повећана накнада, односно пореска основица, а у пољу 103, односно 104 повећава износ обрачунатог ПДВ за износ за који је повећан ПДВ.

Ако се смањи, односно повећа пореска основица и износ обрачунатог ПДВ за промет за који је прималац добара или услуга порески дужник у складу са Законом, обвезник ПДВ који је извршио промет добара или услуга под ред. бр. 3. и 4. – у пољима 003 и 004 смањује, односно повећава износ пореске основице за износ за који је смањена пореска основица, а обвезник ПДВ који је порески дужник за тај промет под ред. бр. 3. и 4. – у пољима 103 и 104 смањује, односно повећава износ обрачунатог ПДВ.

Члан 19.

Ако је износ исправљеног сразмерног пореског одбитка већи од збира износа сразмерних пореских одбитака утврђених у току календарске године, односно до престанка обављања ПДВ активности, под редним бројем 8. – у пољу 108 износ претходног пореза у последњем пореском периоду увећава се за износ те разлике.

Ако је износ исправљеног пореског одбитка мањи од збира износа сразмерних пореских одбитака утврђених у току календарске године, односно до престанка обављања ПДВ активности, под редним бројем 8. – у пољу 108 износ претходног пореза у последњем пореском периоду умањује се за износ те разлике.

Ако износ претходног пореза из става 2. овог члана није довољан да би се извршило смањење претходног пореза, обвезник ПДВ повећава износ обрачунатог ПДВ под редним бројем 3. – у пољу 103 за износ за који није могао да изврши смањење претходног пореза.

Члан 20.

Обвезник ПДВ који врши смањење претходног пореза у складу са чланом 31. ст. 1-3. Закона, под редним бројем 8. – у пољу 008 смањује износ накнаде за износ за који је смањена пореска основица, а у пољу 108 смањује износ ПДВ који се може одбити као претходни порез за износ ПДВ за који се смањује износ претходног пореза.

Ако износ ПДВ из става 1. овог члана није довољан да би се извршило смањење претходног пореза, обвезник ПДВ повећава износ обрачунатог ПДВ под редним бројем 3. – у пољу 103 за износ за који није могао да изврши смањење претходног пореза.

Обвезник ПДВ који врши повећање претходног пореза у складу са чланом 31. ст. 1-3. Закона, под редним бројем 8. – у пољу 008 повећава износ накнаде за износ за који је повећана пореска основица, а у пољу 108 повећава износ ПДВ који се може одбити као претходни порез за износ ПДВ за који се повећава износ претходног пореза.

Члан 21.

Обвезник ПДВ који врши повећање претходног пореза у складу са чланом 31а ст. 1. и 4. Закона, под редним бројем 8. – у пољу 108 повећава износ ПДВ који се може одбити као претходни порез за износ ПДВ за који се повећао износ претходног пореза.

Обвезник ПДВ који врши смањење претходног пореза у складу са чланом 31а ст. 3. и 5. Закона, под редним бројем 8. – у пољу 108 смањује износ ПДВ који се може одбити као претходни порез за износ ПДВ за који се смањује износ претходног пореза.

Ако износ ПДВ из става 2. овог члана није довољан да би се извршило смањење претходног пореза, обвезник ПДВ повећава износ обрачунатог ПДВ под редним бројем 3. – у пољу 103 за износ за који није могао да изврши смањење претходног пореза.

Члан 22.

Обвезник ПДВ који врши повећање претходног пореза у складу са чланом 31а став 6. Закона, под редним бројем 6. – у пољу 106 повећава износ ПДВ који се може одбити као претходни порез за износ ПДВ за који се повећава износ претходног пореза.

Обвезник ПДВ који врши смањење претходног пореза у складу са чланом 31а став 6. Закона, у пољу 106 смањује износ ПДВ који се може одбити као претходни порез за износ ПДВ за који се смањује износ претходног пореза.

Ако износ ПДВ из става 2. овог члана није довољан да би се извршило смањење претходног пореза, обвезник ПДВ повећава износ обрачунатог ПДВ под редним бројем 3. – у пољу 103 за износ за који није могао да изврши смањење претходног пореза.

Члан 23.

Обвезник ПДВ који врши исправку одбитка претходног пореза у складу са чланом 32. Закона, под редним бројем 8. – у пољу 108 смањује износ ПДВ који се може одбити као претходни порез за износ исправљеног одбитка претходног пореза.

Ако износ ПДВ из става 1. овог члана није довољан да би се извршило смањење претходног пореза, обвезник ПДВ повећава износ обрачунатог ПДВ под редним бројем 3. – у пољу 103 за износ за који није могао да изврши смањење претходног пореза.

Члан 24.

Обвезник ПДВ који је накнадно стекао право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 32а Закона, под редним бројем 8. – у пољу 108 повећава износ ПДВ који се може одбити као претходни порез за износ ПДВ који је накнадно стекао право да одбије као претходни порез.

Члан 25.

Обвезник ПДВ који изврши рефакцију ПДВ страном држављанину, у пољу 003, односно 004 смањује износ накнаде за извршени промет за износ накнаде по основу промета извршеног страном држављанину, а у пољу 103, односно 104 смањује износ обрачунатог ПДВ за износ извршене рефакције ПДВ.

Ако износ обрачунатог ПДВ из става 1. овог члана није довољан да би се извршило смањење ПДВ за износ извршене рефакције ПДВ, обвезник ПДВ у пољу 108 повећава износ ПДВ за износ ПДВ за који није могао да изврши смањење обрачунатог ПДВ.

Износ накнаде без ПДВ, за добра испоручена страном држављанину, а за која је извршена рефакција ПДВ, обвезник ПДВ исказује као пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у пољу 001.

Члан 26.

У обрасце ЕППДВ и ПППДВ износи се уписују у динарима, без децимала.

Члан 27.

Обрасци ЕППДВ и ЗБПДВ морају бити попуњени читко, штампаним словима и у пољима предвиђеним за попуњавање.

Обрасци из става 1. овог члана морају бити потписани лично од стране одговорног лица подносиоца пријаве.

Ако је Образац ЕППДВ, односно његов део, припремио порески саветник, обавезан је да га потпише, уз уношење свог пореског идентификационог броја.

Члан 28.

Обвезник ПДВ код којег на дан 1. јануара 2013. године долази до промене пореског периода због промене износа укупног промета на основу којег се одређује порески период у складу са Законом, није дужан да надлежном пореском органу достави обавештење о тој промени.

Члан 29.

У пореској пријави ПДВ која се подноси за последњи порески период у 2012. години, исказују се подаци у складу са Правилником о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 94/04, 108/05 и 120/08).

Члан 30.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 94/04, 108/05 и 120/08).

Члан 31.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ: „Сл. гласник РС“, бр. 115/2013

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ: „Сл. гласник РС“, бр. 66/2014

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2014. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ: „Сл. гласник РС“, бр. 86/2015

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу 15. октобра 2015. године.

Правилник о допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ: „Сл. гласник РС“, бр. 11/2016

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. марта 2016. године.

Списак организационих јединица Пореске управе
Ред. бр. Назив организационе јединице Адреса организационе јединице Општине које обухвата
1 2 3 4
1. Филијала А Нови Сад 1*) Нови Сад, Модена 7 Нови Сад, Тител, Жабаљ, Бачки Петровац, Петроварадин, Беочин, Сремски Карловци, Темерин, Врбас и Србобран
2. Филијала А Нови Сад 2**) Нови Сад, Михаила Пупина 14 Нови Сад, Тител, Жабаљ, Бачки Петровац, Петроварадин, Беочин, Сремски Карловци, Темерин, Врбас и Србобран
3. Филијала А Суботица Суботица, Корзо 5 Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Кањижа и Нови Кнежевац
4. Филијала А Зрењанин Зрењанин, Трг Слободе 10 Зрењанин, Житиште и Сечањ
5. Филијала А Панчево Панчево, Трг Краља Петра 4 Панчево, Ковин, Ковачица и Опово
6. Филијала Б Бачка Паланка Бачка Паланка, Краља Петра И 14 Бачка Паланка, Оџаци и Бач
7. Филијала Б Вршац Вршац, Трг Победе 1 Вршац, Алибунар, Бела Црква и Пландиште
8. Филијала Б Сомбор Сомбор, Стапарски пут 2 Сомбор, Кула и Апатин
9. Филијала Б Сремска Митровица Сремска Митровица, Светог Димитрија 8 Сремска Митровица и Шид
10. Филијала Б Стара Пазова Стара Пазова, Светосавска 11 Стара Пазова и Инђија
11. Филијала Б Рума Рума, Железничка 5-7 Рума, Пећинци и Ириг
12. Филијала Б Кикинда Кикинда, Српских Добровољаца 34 Кикинда, Сента, Ада, Чока и Нова Црња
13. Филијала C Бечеј Бечеј, Данила Киша 6 Бечеј и Нови Бечеј
14. Филијала А Нови Београд 1*) Београд, Тошин Бунар 159 Нови Београд
15. Филијала А Нови Београд 2**) Београд, Михаила Пупина 167 Нови Београд
16. Филијала А Чукарица Београд, Љешка 11 Чукарица, Обреновац и Барајево
17. Филијала А Вождовац Београд, Устаничка 130 Вождовац и Сопот
18. Филијала А Земун Земун, Главна 30 Земун
19. Филијала А Палилула Београд, Илије Гарашанина 5 Палилула
20. Филијала А Звездара Београд, Булевар краља Александра 77 Звездара и Гроцка
21. Филијала А Савски венац Београд, Кнеза Милоша 47 Савски венац
22. Филијала А Врачар Београд, Његошева 77 Врачар
23. Филијала А Стари град Београд, Македонска 42 Стари град
24. Филијала А Шабац Шабац, Лазе Лазаревића Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева
25. Филијала А Ваљево Ваљево, Карађорђева 64 Ваљево, Лајковац, Мионица, Љиг, Осечина и Уб
26. Филијала Б Раковица Београд, Мишка Крањца 12 Раковица
27. Филијала Б Смедерево Смедерево, Омладинска 1 Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана
28. Филијала Б Лозница Лозница, Јована Цвијића 20 Лозница, Мали Зворник, Крупањ и Љубовија
29. Филијала Б Пожаревац Пожаревац, Пречка 4 Пожаревац, Велико Градиште, Мало Црниће и Жабари
30. Филијала C Лазаревац Лазаревац, Карађорђева 42 Лазаревац
31. Филијала C Младеновац Младеновац, Космајска 3 Младеновац
32. Филијала C Петровац Петровац, Српских Владара 165 Петровац, Голубац, Жагубица и Кучево
33. Филијала А Крагујевац Крагујевац, 27. марта 14 Крагујевац, Аранђеловац, Топола, Рача, Баточина, Кнић и Страгари
34. Филијала А Крушевац Крушевац, Стевана Високог 2 Крушевац, Трстеник, Александровац, Брус, Варварин и Ћићевац
35. Филијала А Краљево Краљево, Трг Јована Сарића 1 Краљево, Врњачка Бања и Рашка
36. Филијала А Ужице Ужице, Трг партизана 8 Ужице, Пожега, Лучани, Ариље, Бајина Башта, Косјерић и Чајетина
37. Филијала А Чачак Чачак, Жупана Страцимира 2 Чачак
38. Филијала Б Нови Пазар Нови Пазар, 28. новембра 80 Нови Пазар и Тутин
39. Филијала Б Јагодина Јагодина, Краља Петра првог бр. 1 Јагодина, Свилајнац, Лапово, Деспотовац и Рековац
40. Филијала Б Параћин Параћин, Т. Живановића 10 Параћин и Ћуприја
41. Филијала C Нова Варош Нова Варош, Карађорђева 32 Нова Варош, Прибој и Сјеница
42. Филијала C Пријепоље Пријепоље, Валтерова 11 Пријепоље
43. Филијала C Горњи Милановац Горњи Милановац, Таковска 2 Горњи Милановац
44. Филијала C Ивањица Ивањица, V. Маринковића 2 Ивањица
45. Филијала А Ниш Ниш, Николе Пашића 24 Ниш, Нишка Бања, Дољевац, Мерошина и Гаџин Хан
46. Филијала А Лесковац Лесковац, Дом привреде бб Лесковац, Власотинце, Црна Трава, Бојник, Лебане и Медвеђа
47. Филијала Б Пирот Пирот, Српских Владара 106 Пирот, Бела Паланка, Димитровград и Бабушница
48. Филијала Б Зајечар Зајечар, Крфска бб Зајечар и Бољевац
49. Филијала Б Врање Врање, Пети конгрес 1 Врање, Бујановац, Трговиште, Прешево, Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград
50. Филијала C Алексинац Алексинац, Кнеза Милоша 169 Алексинац, Ражањ и Сокобања
51. Филијала C Књажевац Књажевац, Његошева 2 Књажевац и Сврљиг
52. Филијала C Прокупље Прокупље, Таткова 2 Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа
53. Филијала C Бор Бор, Трг ослобођења 1 Бор и Мајданпек
54. Филијала C Неготин Неготин, Ђорђа Станојевића бб Неготин и Кладово
55. Центар за велике пореске обвезнике Београд, Краља Милана 5

*) Организациона јединица надлежна за правна лица са седиштем на територији општина које покрива.
**) Организациона јединица надлежна за предузетнике и физичка лица са седиштем, односно пребивалиштем на територији општина које покрива.

Образац ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност

obrazac-eppdv

Образац ПЕПДВ – Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ

obrazac-pepdv

Образац ЗБПДВ – Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ

obrazac-zbpdv

Образац ПБПДВ – Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ

obrazac-pbpdv

Образац ПП ПДВ – Пореска пријава пореза на додату вредност

obrazac-pp-pdv

Поделите: