Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani prevoznik

„Službeni glasnik RS“, broj 105/2004

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje poreska osnovica za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši lice koje nema mesto stvarne uprave u Republici Srbiji (u daljem tekstu: strani obveznik).

Član 2.

Poreska osnovica iz člana 1 ovog pravilnika utvrđuje se kao prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz autobusom, saglasno članu 18 stav 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004 i 86/2004), u skladu sa ovim pravilnikom.

Autobusom, u smislu ovog pravilnika, smatra se autobus, minibus i kombi vozilo.

Član 3.

Prosečna naknada prevoza iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika utvrđuje se tako što se prosečan iznos vrednosti km/putnik od 0,045 EUR pomnoži sa brojem putnika koji putuju autobusom i brojem kilometara koji autobus prelazi preko teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: teritorija Republike).

Član 4.

Prosečnu naknadu prevoza utvrđuje nadležni carinski organ prilikom ulaska autobusa na teritoriju Republike.

Prosečna naknada iz stava 1 ovog člana utvrđuje se prilikom napuštanja autobusa teritorije Republike ako strani obveznik nadležnom carinskom organu ne stavi na uvid original potvrde iz člana 5 stav 1 ovog pravilnika izdate za prevoz u toku.

Član 5.

Nadležni carinski organ izdaje potvrdu stranom obvezniku koja sadrži podatke o nazivu stranog obveznika, zemlji registracije i registarskoj oznaci, broju putnika, broju kilometara koje autobus prelazi na teritoriji Republike, iznosu naknade, kao i iznosu obračunatog i plaćenog PDV.

Kopiju potvrde iz stava 1 ovog člana nadležni carinski organ zadržava za svoje potrebe.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

Podelite: