Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши страни превозник
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 105/2004

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује пореска основица за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши лице које нема место стварне управе у Републици Србији (у даљем тексту: страни обвезник).

Члан 2.

Пореска основица из члана 1 овог правилника утврђује се као просечна накнада превоза за сваки појединачни превоз аутобусом, сагласно члану 18 став 3 Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 и 86/2004), у складу са овим правилником.

Аутобусом, у смислу овог правилника, сматра се аутобус, минибус и комби возило.

Члан 3.

Просечна накнада превоза из члана 2 став 1 овог правилника утврђује се тако што се просечан износ вредности км/путник од 0,045 ЕУР помножи са бројем путника који путују аутобусом и бројем километара који аутобус прелази преко територије Републике Србије (у даљем тексту: територија Републике).

Члан 4.

Просечну накнаду превоза утврђује надлежни царински орган приликом уласка аутобуса на територију Републике.

Просечна накнада из става 1 овог члана утврђује се приликом напуштања аутобуса територије Републике ако страни обвезник надлежном царинском органу не стави на увид оригинал потврде из члана 5 став 1 овог правилника издате за превоз у току.

Члан 5.

Надлежни царински орган издаје потврду страном обвезнику која садржи податке о називу страног обвезника, земљи регистрације и регистарској ознаци, броју путника, броју километара које аутобус прелази на територији Републике, износу накнаде, као и износу обрачунатог и плаћеног ПДВ.

Копију потврде из става 1 овог члана надлежни царински орган задржава за своје потребе.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

Поделите: