Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка
(важи до 31.12.2019.)

„Службени гласник РС“, број 122/2012

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин утврђивања сразмерног пореског одбитка и начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка.

1. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка
Члан 2.

Сразмерни порески одбитак из члана 30. став 2. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон) утврђује се применом процента сразмерног пореског одбитка на износ ПДВ који чини збир износа ПДВ обрачунатог за промет добара и услуга који је извршио претходни учесник у промету, укључујући и ПДВ обрачунат по основу авансних средстава, ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику и ПДВ плаћеног при увозу добара у пореском периоду (у даљем тексту: укупан износ претходног ПДВ), умањен за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у том пореском периоду.

Обвезник ПДВ утврђује проценат сразмерног пореског одбитка стављањем у однос износа накнаде за промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза, извршен на територији Републике Србије и у иностранству (у даљем тексту: промет са правом на одбитак претходног пореза) и износа накнаде за укупан промет добара и услуга са и без права на одбитак претходног пореза, извршен на територији Републике Србије и у иностранству (у даљем тексту: укупан промет), од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Накнаде из става 2. овог члана не садрже ПДВ.

Проценат сразмерног пореског одбитка утврђује се по следећој формули:

 

У промет из става 2. овог члана не урачунава се промет добара и услуга из члана 6. Закона.

Изузетно од одредаба ст. 2-4. овог члана, обвезник који отпочиње ПДВ активност утврђује проценат сразмерног пореског одбитка узимајући у обзир износ накнаде за промет са правом на одбитак претходног пореза и износ накнаде за укупан промет, од дана почетка обављања ПДВ активности у текућој години до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате утврђује износ промета из става 2. овог члана, независно од тога када за тај промет настаје обавеза по основу ПДВ.

Члан 3.

Након утврђивања процента сразмерног пореског одбитка, обвезник ПДВ утврђује износ сразмерног пореског одбитка.

Износ сразмерног пореског одбитка добија се применом процента сразмерног пореског одбитка на износ ПДВ који је у пореском периоду утврђен на начин из члана 2. став 1. овог правилника.

2. Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка
Члан 4.

У последњем пореском периоду календарске године, обвезник ПДВ врши исправку сразмерног пореског одбитка из члана 2. став 1. овог правилника.

Исправка сразмерног пореског одбитка из става 1. овог члана врши се применом процента сразмерног пореског одбитка из члана 2. став 4. овог правилника, на укупан износ претходног ПДВ у свим пореским периодима календарске године, умањеног за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у тим пореским периодима.

Члан 5.

Изузетно од члана 4. овог правилника, обвезник ПДВ који престаје са обављањем ПДВ активности утврђује износ исправке сразмерног пореског одбитка у пореском периоду у којем је престао са обављањем ПДВ активности.

Исправка сразмерног пореског одбитка из става 1. овог члана врши се применом процента сразмерног пореског одбитка из члана 2. став 4. овог правилника, на укупан износ претходног ПДВ у пореским периодима у којима је обављао ПДВ активност у календарској години, умањеног за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у тим пореским периодима.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Службени гласник РС“, број 67/05).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Поделите: