Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна
(важи до 31.10.2021.)

„Службени гласник РС“, број 31/2021

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин провере пријављених фискалних рачуна из члана 10. став 1. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Купци, односно примаоци фискалних рачуна могу да провере да ли је њихов фискални рачун издат у складу са одредбама Закона одмах по издавању фискалног рачуна, и то:

1) независно од начина издавања фискалног рачуна;

2) независно од врсте електронског фискалног уређаја коју користи обвезник фискализације који је издао фискални рачун, у смислу члана 6. став 3. Закона;

3) независно од тога да ли су Пореској управи достављени подаци о издатим фискалним рачунима, у смислу члана 8. ст. 1. и 2. Закона.

Члан 3.

Проверу фискалног рачуна купци, односно примаоци фискалних рачуна могу спровести преко система за проверу фискалних рачуна Пореске управе (у даљем тексту: систем за проверу фискалних рачуна), и то:

1) скенирањем QR кода за верификацију који се налази на фискалном рачуну издатом у штампаној форми;

2) приступањем хиперлинку за верификацију који се налази на фискалном рачуну издатом у електронској форми.

Провера фискалног рачуна из става 1. овог члана могућа је искључиво путем интернет везе и са одговарајућим уређајем који омогућава скенирање QR кода и/или приступање хиперлинку.

Проверу фискалног рачуна из става 1. овог члана је могуће спровести више од једном и на више од једног начина.

Члан 4.

Приликом провере фискалног рачуна, купац, односно прималац фискалног рачуна добија једно од следећих обавештења преко система за проверу фискалних рачуна:

1) ако систем за проверу фискалних рачуна није доступан, купац и прималац рачуна добија обавештење о недоступности система за проверу фискалних рачуна;

2) ако провера фискалног рачуна није успешна услед неисправности фискалног рачуна, добија обавештење о неисправности фискалног рачуна;

3) ако је провера фискалног рачуна успешна, добија обавештење о исправности фискалног рачуна.

У случају обавештења из ставa 1. тачка 3) овог члана, купац и прималац фискалног рачуна ће имати увид у податке из рачуна, у смислу члана 5. став 2. Закона, опцију да преузме копију фискалног рачуна у електронској форми, као и опцију да учествује у фискалној лутрији или сличној наградној игри или промотивној акцији, уколико је таква наградна игра, односно промотивна акција у току у тренутку провере фискалног рачуна.

Члан 5.

Провера фискалног рачуна преко система за проверу фискалних рачуна је могућа 10 година након датума издавања фискалног рачуна.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Поделите: