Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 86/2015

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 83/15 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Ако се основица за опорезиви промет добара и услуга накнадно смањи, обвезник ПДВ којем је извршен промет добара и услуга, дужан је да смањи одбитак претходног пореза који је по том основу остварио.

Члан 3.

Ако се основица за опорезиви промет добара и услуга накнадно повећа, обвезник ПДВ којем је извршен промет добара и услуга, може да повећа одбитак претходног пореза који је по том основу остварио, ако су испуњени услови за одбитак претходног пореза у складу са Законом.

Члан 4.

Ако је ПДВ за увоз добара, који је одбијен као претходни порез, смањен, рефундиран или је обвезник ПДВ ослобођен обавезе плаћања, обвезник ПДВ је дужан да у пореском периоду у којем је решење надлежног царинског органа, у којем је наведен износ више плаћеног ПДВ за увоз добара, постало правоснажно, смањи износ претходног пореза који је остварио по основу увоза тих добара.

На основу правоснажног решења надлежног царинског органа из става 1. овог члана, обвезник ПДВ има право да надлежном пореском органу поднесе захтев за повраћај више плаћеног пореза у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 5.

Ако је ПДВ за увоз добара, који је одбијен као претходни порез, повећан, обвезник ПДВ може да повећа одбитак претходног пореза који је по том основу остварио, ако су испуњени услови за одбитак претходног пореза у складу са Законом.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу 15. октобра 2015. године.

Поделите: