Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formatu elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura
(važi do 16.07.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 87/2020

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak registrovanja elektronskih faktura izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u sistemu elektronskih faktura koji vodi Ministarstvo finansija, dostavljanje i prosleđivanje elektronskih faktura dužnicima, kao i format elektronskih faktura.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak evidentiranja elektronskih faktura iz stava 1. ovog člana u centralnom registru faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način, postupak i druga pitanja u vezi sa prihvatanjem i odbijanjem elektronskih faktura iz stava 1. ovog člana od strane dužnika.

Član 2.

Sistem elektronskih faktura je sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, u kojem se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, dostavljaju dužnicima elektronske fakture.

Pristup sistemu elektronskih faktura se vrši preko odgovarajuće veb aplikacije Ministarstva finansija.

Sistem elektronskih faktura sadrži podatke o:

1) fakturama;

2) datumu i iznosu izmirenja fakture;

3) poveriocu;

4) dužniku;

5) pregledu istorije aktivnosti na fakturi;

6) izmeni vrednosti fakture;

7) asignaciji fakture;

8) obaveštenjima;

9) fizičkim licima;

10) podešavanjima fakture;

11) naplati;

12) registrima;

13) API menadžmentu;

14) odeljku za primljene fakture – nabavke.

Član 3.

Pristup sistemu elektronskih faktura poverioci, odnosno dužnici koji nisu registrovani u centralnom registru faktura ostvaruju elektronskim putem, unošenjem identifikacionih podataka u sistem elektronskih faktura, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Ministarstva finansija za rad u tom sistemu.

Nakon provere identifikacionih podataka iz stava 1. ovog člana, putem elektronskog identiteta, sistem elektronskih faktura potvrđuje ili odbija zahtev za pristup sistemu.

Nakon potvrde zahteva za pristup sistemu elektronskih faktura ovlašćeno lice poverioca, odnosno dužnika, daje ovlašćenje za fizičko lice poverioca, odnosno dužnika, za pravo pristupa i rad u sistemu elektronskih faktura.

Poverioci i dužnici koji su već registrovani u centralnom registru faktura, pristupaju sistemu elektronskih faktura iz stava 1. ovog člana unošenjem u taj sistem korisničkog imena i lozinke za pristup centralnom registru faktura.

Član 4.

Poverioci elektronske fakture u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, registruju u sistemu elektronskih faktura pristupom odgovarajućoj veb aplikaciji Ministarstva finansija iz člana 2. ovog pravilnika, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Ministarstva finansija za rad u sistemu elektronskih faktura.

Elektronska faktura je, u smislu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, faktura, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom.

Član 5.

Registraciju elektronskih faktura vrši lice ovlašćeno za rad u sistemu elektronskih faktura iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika, obaveznim unošenjem sledećih podataka:

1) broj fakture (broj fakture, u smislu ovog pravilnika, je poziv na broj odobrenja iz instrukcije za plaćanje ili broj fakture ako poverilac nije naveo instrukciju za plaćanje);

2) datum fakture;

3) datum dospeća;

4) podatke o poveriocu (broj računa za uplatu i poštansku adresu);

5) podatke o dužniku (naziv ili jedinstveni broj korisnika javnih sredstava);

6) naziv;

7) količinu;

8) jedinicu mere;

9) cenu (bez poreza).

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, prilikom registracije elektronskih faktura unose se i ostali podaci koji nisu obavezni (broj reference, šifra, popust, stopa poreza, iznos bez poreza, iznos sa porezom, iznos penala po danu, broj naloga, ID klijenta, komentar).

Poverilac prilikom registracije elektronske fakture obavezno označava polje za evidentiranje elektronske fakture u centralnom registru faktura.

Poverilac može da prati izmirenje registrovane fakture u sistemu elektronskih faktura.

Član 6.

Danom registrovanja elektronskih faktura iz člana 5. ovog pravilnika smatra se da su te fakture dostavljene dužniku.

Član 7.

Registrovana faktura iz člana 5. ovog pravilnika u sistemu elektronskih faktura, automatski se evidentira u centralnom registru faktura koji dodeljuje toj fakturi jedinstveni identifikacioni broj i aktivan status.

Član 8.

Subjekti javnog sektora, dužnici u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, vrše proveru dostavljenih elektronskih faktura u sistemu elektronskih faktura, i u roku od osam dana od dana dostavljanja fakture potvrđuju prihvatanje, odnosno odbijaju elektronsku fakturu.

Ukoliko dužnik u roku od osam dana utvrdi da je faktura ispravno registrovana u sistemu elektronskih faktura prihvata elektronsku fakturu. Tako prihvaćena elektronska faktura ima odobren status u sistemu elektronskih faktura.

Ukoliko dužnik u roku od osam dana utvrdi da faktura nije ispravno registrovana u sistemu elektronskih faktura, odbija elektronsku fakturu. Tako odbijena elektronska faktura ima status odbijene fakture u sistemu elektronskih faktura, a u centralnom registru faktura prestaje da teče zakonski rok za izmirenje te fakture, a elektronska faktura se evidentira kao nevladina, a poverilac dobija obaveštenje o statusu fakture uz obrazloženje.

Ukoliko dužnik ne prihvati niti odbije elektronsku fakturu u roku od osam dana, elektronska faktura se automatski smatra prihvaćenom u sistemu elektronskih faktura.

Dužnici izmiruju novčane obaveze po elektronskim fakturama iz člana 5. ovog pravilnika, samo ako su one ispravno registrovane i dostavljene preko sistema elektronskih faktura, što utvrđuju proverom u tom sistemu.

Član 9.

Format elektronske fakture, odnosno podaci koje sadrži elektronska faktura i struktura tih podataka, propisani su UBL 2.1 formatom u skladu sa direktivom Evropske unije broj 2014/55/.

Upotreba UBL 2.1 formata za razmenu elektronske fakture na teritoriji Republike Srbije propisana je standardom broj (SRPS CEN/TS 16931-3-3:2017) kod Instituta za standardizaciju Srbije.

Član 10.

Ovaj pravilnik primenjuje se po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova za registrovanje, evidentiranje, dostavljanje, prosleđivanje, prihvatanje i odbijanje elektronskih faktura, a obavezno od 1. jula 2021. godine.

Do uspostavljanja tehničko-tehnoloških uslova za registrovanje, evidentiranje, dostavljanje, prosleđivanje, prihvatanje i odbijanje elektronskih faktura, a najkasnije do 30. juna 2021. godine, registrovanje faktura se vrši u centralnom registru faktura u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Službeni glasnik RS”, br. 7/18, 59/18 i 8/19).

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: