Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи
(важи до 31.10.2021.)

„Службени гласник РС“, бр. 31/2021

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се које податке о издатим фискалним рачунима је обвезник фискализације дужан да достави Пореској управи из члана 8. став 1. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20 – у даљем тексту: Закон), облик и начин достављања ових података, услови под којима се ови подаци могу достављати Пореској управи периодично, протоколи и безбедносни механизми за достављање ових података, стандардне поруке о грешкама и протоколи о поступању у случају грешака из члана 8. Закона.

Члан 2.

Обвезник фискализације је дужан да Пореској управи доставља податке о издатим фискалним рачунима (у даљем тексту: фискални подаци) у складу са одредбом члана 8. ст. 1. и 2. Закона.

Обвезник фискализације је дужан да чува фискалне податке у интерној меморији електронског фискалног уређаја, у случају и на начин предвиђен чланом 8. став 5. Закона.

Фискалним подацима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се нарочито:

1) подаци које садржи сваки фискални рачун из члана 5. став 2. Закона;

2) подаци које прате бројачи у оквиру безбедносног елемента из члана 7. Закона.

Члан 3.

Фискални подаци из члана 2. став 1. овог правилника се достављају Пореској управи аутоматски, путем сталне интернет везе између електронског фискалног уређаја и Система за управљање фискализацијом Пореске управе (у даљем тексту: СУФ), и то:

1) у реалном времену у тренутку промета на мало;

2) одмах по успостављању интернет везе, а најкасније у року од пет дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна на који се фискални подаци односе, у случају привременог прекида интернет везе.

Изузетно од става 1. овог члана, фискални подаци из члана 2. став 1. овог правилника се достављају Пореској управи од стране обвезника фискализације преко портала Пореске управе, у складу са Техничким водичем, који се објављује на порталу Пореске управе, најкасније у року од пет дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна на који се фискални подаци односе у случају:

1) да интернет веза није доступна на месту промета;

2) привременог прекида интернет везе до којег је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, фискални подаци из члана 2. став 1. овог правилника се могу достављати Пореској управи и:

1) од стране инспектора Пореске управе у оквиру поступка инспекцијског надзора, ишчитавањем безбедносног елемента, када обвезник фискализације није самостално доставио податке;

2) од стране купца, односно примаоца фискалног рачуна у оквиру провере фискалног рачуна, у складу са чланом 10. Закона.

Члан 4.

Форматирање фискалних података који се достављају на начин из члана 3. мора бити извршено у складу са Техничким водичем кога објављује и ажурира Пореска управа на порталу Пореске управе.

Члан 5.

Достављање фискалних података на начин из члана 3. став 1. овог правилника подразумева комуникацију и размену података између електронског фискалног уређаја и СУФ-а, која подразумева заштиту поверљивости, интегритета, извора и аутентичности, уз безбедност података која се заснива на безбедној шифрованој размени кључева.

Достављање фискалних података из става 1. овог члана спроводи се посредством комуникационог протокола и применом безбедносних механизама чије појединости су утврђене Техничким водичем из члана 4. овог правилника.

Члан 6.

Достављање фискалних података на начин из члана 3. став 2. овог правилника подразумева ишчитавање електронског фискалног уређаја и унос фискалних података у СУФ, и то уносом података у СУФ електронским путем, преко портала Пореске управе.

Члан 7.

Ишчитавање фискалих рачуна које генерише електронски фискални уређај са локалним ПФР елементом врши се интернет или локалним ишчитавањем.

Интернет ишчитавање је процес преноса података у СУФ помоћу било које доступне интернет везе. То је најчешћи начин ишчитавања за било који електронски фискални уређај са локалним ПФР елементом. Локални ПФР проверава да ли је СУФ доступан преко интернет мреже. Ако јесте на мрежи, локални ПФР се аутентификује на СУФ помоћ дигиталног сертификата издатог на БЕ елементу. ПФР започиње слање ишчитавањем података, обављајући низ ишчитавања све док више нема неишчитаних података на његовој интерној меморији.

Локално ишчитавање које покреће порески обвезник и/или порески инспектор је уобичајени начин за уређаје који немају могућност повезивања на Интернет због техничких ограничења уређаја или ограничене инфраструктуре. Ишчитавање се покреће уношењем меморијске картице или УСБ меморијског стика у локални ПФР елемент који копира криптоване, непослате, фискалне рачуне које порески обвезник и/или порески инспектор преносе путем посебног портала Пореске управе у СУФ.

Независно од начина достављања фискалних података, одмах по пријему података СУФ декриптује пакете и врши верификацију, обавља основне провере и уколико је верификација успешна, генерише доказ о ишчитавању који ће преузети БЕ. ПФР елемент прослеђује доказ о ишчитавању користећи исти канал за комуникацију са СУФ, ка повезаном БE обвезника фискализације. БЕ води рачуна о испуњености законске обавезе о правовременом достављању сваког појединачног фискалног рачуна према члану 8. став 2. Закона.

У случају постојања грешака у достављеним фискалним подацима, обвезник фискализације је дужан да квар, његов узрок (ако је познат) или злоупотребу пријави Пореској управи одмах након сазнања о истима, путем посебног портала Пореске управе (eng. service desk).

Поруке о грешкама из става 5. овог члана, начин исправљања грешака и остали протоколи за поступање у случају грешака утврђени су Техничким водичем из члана 4. овог правилника.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Поделите: