Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja
(važi do 31.10.2021.)

„Službeni glasnik RS“, br. 31/2021

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 8. stav 5. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

U slučaju dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima (u daljem tekstu: fiskalni podaci) na način iz člana 8. stav 2. Zakona, obveznik fiskalizacije je dužan da fiskalne podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa fiskalnih podataka Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (u daljem tekstu: SUF) Poreske uprave.

Formatiranje i zaštita fiskalnih podataka iz stava 1. ovog člana mora biti izvršeno u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.

Tehničke pojedinosti interne memorije iz stava 1. ovog člana moraju biti u skladu sa Tehničkim vodičem iz stava 2. ovog člana.

Član 3.

Nakon izvršenog uspešnog prenosa fiskalnih podataka iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika Poreskoj upravi, u skladu sa članom 8. Zakona, obveznik fiskalizacije nema obavezu daljeg čuvanja fiskalnih podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.

Uspešnim prenosom fiskalnih podataka iz stava 1. ovog člana smatra se prenos u okviru koga je SUF izvršio verifikaciju, obavio osnovne provere i generisao dokaz o iščitavanju poslatih podataka.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Podelite: