Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја
(важи до 31.10.2021.)

„Службени гласник РС“, бр. 31/2021

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја из члана 8. став 5. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

У случају достављања података о издатим фискалним рачунима (у даљем тексту: фискални подаци) на начин из члана 8. став 2. Закона, обвезник фискализације је дужан да фискалне податке чува у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса фискалних података Систему за управљање фискализацијом (у даљем тексту: СУФ) Пореске управе.

Форматирање и заштита фискалних података из става 1. овог члана мора бити извршено у складу са Tехничким водичем кога објављује и ажурира Пореска управа на порталу Пореске управе.

Техничке појединости интерне меморије из става 1. овог члана морају бити у складу са Tехничким водичем из става 2. овог члана.

Члан 3.

Након извршеног успешног преноса фискалних података из члана 2. став 1. овог правилника Пореској управи, у складу са чланом 8. Закона, обвезник фискализације нема обавезу даљег чувања фискалних података у интерној меморији електронског фискалног уређаја.

Успешним преносом фискалних података из става 1. овог члана сматра се пренос у оквиру кога је СУФ извршио верификацију, обавио основне провере и генерисао доказ о ишчитавању послатих података.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Поделите: