Правилник о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 122/2012

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују критеријуми на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04 и 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра прометом добара.

Члан 2.

Предаја добара на основу уговора о лизингу или закупу (у даљем тексту: уговор о лизингу), закљученог на одређени период, за покретне или непокретне ствари, када ниједна од уговорних страна не може једнострано раскинути уговор или одустати од даљег извршења уговора ако се стране придржавају уговорних обавеза, сматра се прометом добара из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона ако се предаја добара врши на основу уговора који се, у смислу овог правилника, сматра уговором о лизингу.

Непокретним стварима из става 1. овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се објекти и економски дељиве целине у оквиру објеката.

Члан 3.

Уговор о лизингу, у смислу члана 2. овог правилника, је:

1) уговор о лизингу покретних, односно непокретних ствари којим је уговорена потпуна исплата;

2) уговор о лизингу покретних ствари којим је уговорена делимична исплата, ако је у моменту закључења тог уговора испуњен најмање један од следећих услова:

(1) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

(2) да је основни период трајања уговора једнак или мањи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга, а прималац лизинга има право откупа предмета лизинга по цени нижој од неотписаног дела вредности предмета лизинга,

(3) да прималац лизинга има право да продужи уговор, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

3) уговор о лизингу непокретних ствари којим је уговорена делимична исплата ако је у моменту закључења тог уговора испуњен најмање један од следећих услова:

(1) да прималац лизинга има могућност да откупи предмет лизинга, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

(2) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга, а цена по којој би се откупио предмет лизинга је нижа од неотписаног дела вредности предмета лизинга;

(3) да прималац лизинга има право да продужи уговор, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

(4) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга или право да продужи трајање уговора, ако је испуњен најмање један од следећих услова:

– да се ризик од пропасти предмета лизинга преноси на примаоца лизинга и да ће, у случају пропасти предмета лизинга, прималац лизинга наставити са плаћањем у складу са уговором о лизингу;

– да у случају квара, односно оштећења предмета лизинга за који, у смислу овог правилника, није одговоран прималац лизинга, прималац лизинга има обавезу довођења предмета лизинга у пређашње стање о сопственом трошку, као и да ће наставити са плаћањем у складу са уговором о лизингу;

– да прималац лизинга наставља са плаћањем у складу са уговором о лизингу иако предмет уговора не може да се користи, без обзира да ли је за то одговоран.

Прималац лизинга из става 1. тачка 3) подтачка (4) алинеја друга овог члана одговоран је за квар, односно оштећење предмета лизинга ако је до квара, односно оштећења предмета лизинга дошло употребом предмета лизинга противно уговору или његовој намени, без обзира на то да ли је предмет лизинга употребљавао прималац лизинга или друго лице коме је прималац лизинга омогућио употребу предмета лизинга.

Члан 4.

Уговор о лизингу којим је уговорена потпуна исплата из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника је уговор код којег је на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг већа или једнака укупној фер вредности предмета лизинга.

Уговор о лизингу којим је уговорена делимична исплата из члана 3. став 1. тач. 2) и 3) овог правилника је уговор код којег је на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг мања од укупне фер вредности предмета лизинга.

Укупном фер вредношћу предмета лизинга из ст. 1. и 2. овог члана сматра се вредност која би се постигла у трансакцији између лица која се не сматрају повезаним лицима у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

Ако су у вредност минималних плаћања за лизинг урачунати и додатни трошкови (нпр. по основу осигурања, сервиса, регистрације и др), износ тих трошкова не узима се у обзир при одређивању да ли је реч о уговору о лизингу којим је уговорена потпуна исплата или о уговору о лизингу којим је уговорена делимична исплата.

Члан 5.

Право откупа предмета лизинга, у смислу овог правилника, је право примаоца лизинга да након истека основног периода трајања уговора стекне право располагања на предмету лизинга.

Основни период трајања уговора, у смислу овог правилника, је период у којем ниједна од уговорних страна не може једнострано раскинути уговор или одустати од даљег извршења уговора ако се стране придржавају уговорних обавеза.

Право на продужење уговора, у смислу овог правилника, је право примаоца лизинга да након истека основног периода трајања уговора продужи трајање уговора на одређено или неодређено време.

Члан 6.

Неотписани део вредности предмета лизинга, у смислу овог правилника, је део вредности предмета лизинга утврђен применом линеарног метода амортизације на вредност предмета лизинга.

Вредност предмета лизинга, у смислу овог правилника, је износ трошкова које има давалац лизинга по основу набавке предмета лизинга (набавна цена предмета лизинга, укључујући и све споредне трошкове набавке предмета лизинга).

Члан 7.

Уобичајени век трајања предмета лизинга, у смислу овог правилника, је:

1) 50 година – за пословне зграде;

2) 50 година – за стамбене зграде;

3) 40 година – за зграде хотела;

4) 25 година – за друге објекте (нпр. фабрике, гараже);

5) 25 година – за локал, стан и гаражу у објекту;

6) 6 година – за камионе, аутобусе, тракторе, комбајне, жетелице, вршалице, производне и грађевинске машине и другу опрему, осим за електронску опрему;

7) 5 година – за путничке аутомобиле и друга путничка возила;

8) 4 године – за телевизоре, компјутере и другу електронску опрему.

Члан 8.

Одредбе овог правилника примењују се на уговоре из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона, односно члана 2. став 1. овог правилника закључене од 1. јануара 2013. године.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Поделите: