Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku

„Službeni glasnik RS“, broj 91/2016

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i način uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, način uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) organizator putovanja je turistička agencija, organizator turističkog putovanja koja je utvrdila ili pripremila turističko putovanje;

2) posrednik je turistička agencija posrednik u prodaji turističkog putovanja;

3) putnik je fizičko lice koje je kupilo turističko putovanje, odnosno lice koje je naznačeno u ugovoru o putovanju ili potvrdi o putovanju, kao korisnik tog putovanja;

4) ugovor o posredovanju je posrednički ugovor o putovanju koji se zaključuje između organizatora putovanja i posrednika.

Član 3.

Turističko putovanje pripremljeno od strane organizatora putovanja prodaje se preko organizatora putovanja ili posrednika.

Na osnovu zaključenog ugovora o turističkom putovanju, putnik uplaćuje sredstva u visini cene ugovorenog turističkog putovanja.

Prilikom prodaje turističkog putovanja turistička agencija naplaćuje od putnika ukupnu cenu usluga koja obuhvata i troškove turističke agencije na ime najave, rezervacije, kao i druge administrativne troškove.

Član 4.

Ako se turističko putovanje prodaje kod posrednika putnik može da izvrši uplatu direktnim plaćanjem na račun organizatora putovanja koji je naveden u programu putovanja.

Ukoliko se uplata za turističko putovanje vrši preko računa posrednika, posrednik u roku od 48 sati, od trenutka uplate, uplaćena sredstva prenosi na račun organizatora putovanja.

Član 5.

Ako je cena turističkog putovanja, koje se u celosti realizuje na teritoriji Republike Srbije, izražena u stranoj valuti obračun uplate vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 6.

Po prijemu uplate odnosno akontacije za turističko putovanje posrednik na kraju radnog dana organizatoru putovanja elektronskim putem dostavlja obaveštenje o prodatom turističkom putovanju.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime i prezime putnika;

2) adresu putnika;

3) kontakt telefon, e-mail adresu putnika i dr.;

4) broj garancije putovanja;

5) datum izdavanja garancije putovanja;

6) broj potvrde o putovanju;

7) datum izdavanja potvrde o putovanju;

8) mesto polaska;

9) datum i vreme početka i završetka putovanja;

10) odredište (zemlja, mesto);

11) podatke o smeštajnom objektu;

12) periode boravka sa datumima, ako je boravak u delovima;

13) ukupnu cenu turističkog putovanja;

14) iznos uplate odnosno akontacije, ako cena putovanja nije plaćena u celosti.

Pored podataka iz stava 2. ovog člana, posrednik dostavlja elektronskim putem skeniran dokaz o uplati naplaćenih sredstava potpisan od strane putnika (račun, potvrdu ili drugi dokument kojim se potvrđuje prijem uplate).

Član 7.

Ako se turističko putovanje nudi i prodaje preko posrednika, organizator putovanja i posrednik zaključuju ugovor o posredovanju.

Visinu, rokove i način uplate provizije organizator putovanja i posrednik bliže uređuju ugovorom o posredovanju.

Posrednik ne može ustupati pravo prodaje turističkog putovanja drugoj turističkoj agenciji.

Član 8.

Ako organizator putovanja otkaže putovanje o tome obaveštava posrednika, preko koga je vršena prodaja, kao i sve putnike koji su uplatili ili rezervisali to turističko putovanje, najkasnije do kraja narednog radnog dana od dana otkaza.

Ako putnik otkaže putovanje preko posrednika, posrednik najkasnije do kraja narednog radnog dana od dana otkaza, o tome elektronskim putem obaveštava organizatora putovanja.

Datumom otkaza putovanja od strane putnika smatra se datum predaje pisanog dokumenta ili e-maila organizatoru putovanja, odnosno posredniku preko koga je kupljeno turističko putovanje.

Član 9.

Nakon završetka turističkog putovanja putnik može podneti reklamaciju i posredniku, preko koga je kupljeno turističko putovanje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana posrednik najkasnije do kraja narednog radnog dana od dana prijema reklamacije, istu prosleđuje organizatoru putovanja.

Datumom podnošenja reklamacije od strane putnika smatra se datum predaje pisanog dokumenta ili e-maila organizatoru putovanja, odnosno posredniku preko koga je kupljeno turističko putovanje.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: