Поверавање вођења пословних књига искључиво правним лицима са дозволом за пружање рачуноводствених услуга

Министарство финансија је објавило обавештење о поверавању вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја, у којем се подсећају правна лица и предузетници да могу поверити те послове искључиво правним лицима и предузетницима који имају дозволу за пружање рачуноводствених услуга и која су уписана у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга код АПР.

За непоступање у складу са претходно наведеним прописане су новчане казне:

  • од 100.000 до 3.000.000 динара привредни преступ за правно лице,
  • од 20.000 до 150.000 динара привредни преступ за одговорно лице у правном лицу и
  • од 100.000 до 500.000 динара прекршај за предузетника.

Правна лица, односно предузетници који немају дозволу за пружање рачуноводствених услуга и нису уписани у Регистар који води АПР, не могу заинтересованим правним лицима и предузетницима нудити услуге вођења пословних књига и састављањa финансијских извештаја, упркос томе што имају регистровану претежну делатност 69.20. Такво поступање санкционисано је Кривичним закоником, с обзиром на то да се ради о превари у обављању привредне делатности што се сматра кривичним делом за које је прописана казна затвора од шест месеци до пет година и новчана казна.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

„Министарство финансија обавештава сва правна лица и предузетнике који желе да повере вођење својих пословних књига и састављање финансијских извештаја у смислу Закона о рачуноводству, да то могу учинити тако што ће наведене послове искључиво поверити правним лицима, односно предузетницима који имају дозволу за пружање рачуноводствених услуга издату од стране Коморе овлашћених ревизора и уписани су у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга (Регистар) који води Агенција за привредне регистре (АПР). https://www.apr.gov.rs/  

Подсећамо да су правна лица, односно предузетници који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга, били дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона о рачуноводству, најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона, односно до 1. јануара 2023. године. 

Према актуелним подацима из АПР-а, на дан 31. август 2023. године, укупно је 5.476 правних лица и предузетника уписано у Регистар. 

За непоступање у складу са одредбама Закона о рачуноводству, овим законом су прописане новчане казне и то: 1) од 100.000 до 3.000.000 динара привредни преступ за правно лице, 2) од 20.000 до 150.000 динара привредни преступ за одговорно лице у правном лицу и 3) од 100.000 до 500.000 динара прекршај за предузетника.

Подсећамо и да је сагласно Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, који је донет на основу Закона, прописано да се почев од 1. јануара 2023. године финансијски извештај неће објављивати (није састављен у складу са Законом) на интернет страници АПР-а, ако је састављен од стране правног лица, односно предузетника које није уписано у Регистар у случају када је вођење пословних књига поверено.

Додатно указујемо да правна лица, односно предузетници који немају дозволу за пружање рачуноводствених услуга издату од стране Коморе овлашћених ревизора и нису уписани у Регистар који води АПР, не могу заинтересованим правним лицима и предузетницима нудити услуге вођења пословних књига и састављањa финансијских извештаја у смислу Закона о рачуноводству, упркос томе што имају регистровану претежну делатност: 69.20 – Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање.

Такво поступање санкционисано је Кривичним закоником, с обзиром на то да се ради о превари у обављању привредне делатности што се сматра кривичним делом за које је прописана казна затвора од шест месеци до пет година и новчана казна.“

Поделите: