Поступак извоза робе мањег значаја која се извози у поштанском саобраћају

(Мишљење Министарства финансија, бр. 07-00-00602/2016-17 од 19.9.2016. год)

Овом приликом Министарство финансија жели да укаже на постојање поступка извоза робе мањег значаја која се извози у поштанском саобраћају. Овај поступак уведен је ради рационализације поступања са одређеним поштанским пошиљкама и смањења трошкова пословања предузетника и привредних друштва која извозе робу у поштанском саобраћају. Овај поступак се спроводи од 15.11.2011. године.

На основу члана 255. Царинског закона и у складу са чланом 179. став 1. тачка 4) Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, предузетницима и привредним друштвима са седиштем у Републици Србији може се одобрити да усмено декларишу за извоз поштанске пошиљке које садрже робу мањег економског значаја. То значи да у свакој јединици поштанске мреже на територији РС могу се предати наведене поштанске пошиљке ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ без обавезе подношења царинске декларације ЈЦИ.

Овај поступак се односи искључиво на поштанске пошиљке (писмосне и пакете) које се, без ограничења у погледу учесталости, отпремају од стране предузетника и привредних друштава ради извоза и које прати фактура чија вредност не прелази износ од 1.000 ЕУР. Наведеним поступком не могу бити обухваћене поштанске пошиљке за чији извоз је потребна претходна сагласност, као и роба чији је извоз забрањен.

Што се тиче пошиљки које се враћају из иностранства, односно неуручених пошиљки, а над којима је спроведен поступак извоза по претходно прописаној процедури, не подноси се увозна ЈЦИ.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: