Порески третман промета услуге посредовања који страно лице пружа обвезнику ПДВ за промет добара која тај обвезник ПДВ или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1101/2016-04 од 29.11.2016. год.)

За промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство, прописано је пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, уз испуњење одређених услова. Такође, пореско ослобођење прописано је и за промет услуга посредовања код промета добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство.

Сагласно наведеном, када страно лице, које у Републици Србији нема седиште, односно пребивалиште пружа услугу посредовања обвезнику ПДВ за промет добара која тај обвезник ПДВ или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство, ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

***

Одредбама члана 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон) прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет добара, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 4. став 1. Закона, је пренос права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено.

Промет услуга, у смислу овог закона, су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. овог закона (члан 5. став 1. Закона).

Порески дужник, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 10. став 1. тачка 1) Закона, је обвезник који врши опорезиви промет добара и услуга, осим када обавезу плаћања ПДВ у складу са овим чланом има друго лице.

Сагласно члану 10. став 1. тачка 3) Закона, порески дужник је прималац добара и услуга ако страно лице није одредило пореског пуномоћника.

Место промета добара, сагласно одредби члана 11. став 1. тачка 1) Закона, је место у којем се добро налази у тренутку слања или превоза до примаоца или, по његовом налогу, до трећег лица, ако добро шаље или превози испоручилац, прималац или треће лице, по његовом налогу.

Према одредби члана 12. став 4. Закона, место промета услуга посредовања, осим услуга посредовања из става 3. тачка 4) подтачка (11) овог члана (услуге посредовања приликом пружања услуга за које се место промета утврђује према месту примаоца услуга), одређује се према месту промета добара и услуга који је предмет посредовања.

Одредбом члана 24. став 1. тачка 2) Закона прописано је пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство.

Према одредби члана 24. став 1. тачка 2) Закона, ПДВ се не плаћа на услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из тач. 1)—16) овог става.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија) 

Поделите: