Порески третман промета услуга у случају када обвезник ПДВ – привредно друштво пружа услуге чувања деце у просторијама корисника услуга

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00239/2016-04 од 6.10.2016. год.)

У складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон), када обвезник ПДВ – привредно друштво пружа услуге чувања деце у просторијама корисника услуга, предметне услуге опорезују се ПДВ по пореској стопи од 20%.

Министарство финансија напомиње да ако наведене услуге пружа лице које није обвезник ПДВ, у том случају ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

***

Одредбама члана 3. Закона прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга (у даљем тексту: промет добара и услуга) које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет услуга, у смислу овог закона, су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. овог закона (члан 5. став 1. Закона).

Општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара износи 20% (члан 23. став 1. Закона).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: