Порески третман промета добара и услуга који се врши у оквиру реализације пројекта „Пројектовање и изградња постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода Златибор” у складу са Споразумом о донацији између Општине Чајетина и ЈКП Водовод Златибор, с једне стране и Центра за међународну сарадњу и развој Републике Словеније, с друге стране

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00328/2016-04 од 26.9.2016. год.)

Промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, ослобођен је ПДВ ако је тим уговором предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима осим ако ратификованим међународним уговором није друкчије предвиђено. С тим у вези, наведено пореско ослобођење не може се применити на промет добара и услуга који се врши у складу са уговором о донацији који није закључила државна заједница Србија и Црна Гора, односно Република Србија. Према томе, на промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације пројекта „Пројектовање и изградња постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода Златибор” у складу са Споразумом о донацији закљученим 8.4.2016. године између Општине Чајетина и ЈКП Водовод Златибор, са једне стране и Центра за међународну сарадњу и развој Републике Словеније, са друге стране, ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон).

***

Одредбом члана 24. став 1. тачка 16а) Закона прописано је да се ПДВ не плаћа на промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, ако је тим уговором предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима осим ако ратификованим међународним уговором није друкчије предвиђено.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Повезани текстови

Поделите: