Poreski tretman primljenih usluga preko posredničkih platformi (Upwork i slično)

Pitanje

U slučaju nabavke usluga preko platforme Upwork, koga smatramo pružaocem usluga?

Ako je preko platforme angažovano domaće fizičko lice, da li isplata ima poreski tretman ugovora o delu, bez obzira što novac naplaćuje posrednik?

 

Odgovor

Pružalac usluge je fizičko lice koje angažujete. Upwork ili neka druga platforma je samo posrednik koji naplaćuje proviziju od tog fizičkog lica i ne može biti smatran pružaocem usluge.

Znači, za firmu iz Srbije je poreski aspekt tog angažovanja isti kao da ste angažovali neko fizičko lice direktno, i zavisi od mnoštva faktora (da li se radi o rezidentu ili nerezidentu, ako se radi o rezidentu – da li postoji drugi osnov osiguranja ili ne, ako se radi o nerezidentu – gde se obavlja posao i da li sa tom državom postoji UOIDO i sporazum o socijalnom osiguranju itd).

Da, ako firma iz Srbije angažuje fizičko lice rezidenta, isplata ima poreski tretman ugovora o delu.

Podelite: