Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o radu sa stranim pravnim licem kao poslodavcem, a po osnovu rada na teritoriji Srbije

Poreski tretman prihoda koji od stranog pravnog lica ostvari fizičko lice – državljanin i poreski rezident Republike Srbije po osnovu svog rada na teritoriji Republike Srbije, saglasno ugovoru o radu koji je zaključio sa tim stranim pravnim licem kao poslodavcem (nerezidentno pravno lice koje nema registrovan ni ogranak, ni predstavništvo, kao ni povezano pravno lice u Republici Srbiji) prema propisima strane države gde se nalazi sedište tog pravnog lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-511/2022-04 od 11.7.2022. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: