Порески третман накнаде трошкова смештаја и исхране радника за рад и боравак на терену

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-35/2017-04 од 28.2.2017. год.)

Према одредби члана 13. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласникРС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12—УС, 47/13, 48/13-исправка, 10.8/13, 57/14, 68/14-др. закон и 112/15, у даљем тексту: Закон), под зарадом, у смислу овог закона, сматра се зарада која се остварује по основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга примања запосленог.

Одредбом члана 13. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон и 112/15) прописано је да је основица доприноса за запослене и за послодавце зарада, односно плата и накнада зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне односе, општим актом и уговором о раду, односно решењем надлежног органа.

Сагласно одредби члана 105. став 3. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), под зарадом се сматрају сва примања из радног односа, осим примања из члана 14, члана 42. став 3. тач. 4) и 5), члана 118. тач. 1) до4), члана 119, члана 120. тачка 1) и члана 158. овог закона.

Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, за смештај и исхрану за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде (члан 118. став 1. тачка 4) Закона о раду).

Имајући у виду наведено, накнада трошкова смештаја и исхране запосленом (који у оквиру пословне делатности послодавца послове свог радног места обавља на терену) за рад и боравак на терену, у случају када послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану за време рада и боравка на терену, не подлеже плаћању пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зараде, при чему напомињемо да је потребна адекватна документација о висини стварних трошкова.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: