Порески третман накнаде трошкова рекреације коју послодавац плаћа запосленима

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1041/2016-04 од 28.2.2017. год.)

Према наводима из захтева, општим актом код послодавца уређено је да је у циљу побољшања психофизичких способности свих запослених, послодавац у обавези да омогући различите видове „непосредне“ рекреације запослених. С тим у вези, послодавац узима у закуп спортску халу, тениски терен, базен и слично, ради рекреације запослених, а све у циљу побољшања њиховог психофизичког стања с обзиром да већина запослених радно време проводи у континуитету пред рачунаром. Послодавац би обезбедио рекреацију за све запослене закупом наведених објекта на терет својих средстава.

Сагласно одредби члана 13. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласникРС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон и 112/15, у даљем тексту: Закон), под зарадом, у смислу овог закона, сматра се зарада која се остварује по основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга примања запосленог.

Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања у облику бонова, хартија од вредности, осим акција стечених у поступку својинске трансформације, новчаних потврда, робе, као и примања остварена чињењем или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем (члан 14. став 1. Закона).

Одредбом члана 15. прописано је да је обвезник пореза на зараде физичко лице које остварује зараду.

Зарада из чл. 13. до 146 овог закона опорезује се по стопи од 10% (члан 16. Закона).

Према одредби члана 13. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 и 112/15), основица доприноса за запослене и за послодавце је зарада, односно плата и накнада зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне односе, општим актом и уговором о раду, односно решењем надлежног органа.

Сагласно одредби члана 105. став 3. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), под зарадом сматрају се сва примања из радног односа, осим примања из члана 14, члана 42. став 3. тач. 4) и 5), члана 118. тач. 1) до 4), члана 119, члана 120. тачка 1) и члана 158. овог закона.

Имајући у виду наведене законске одредбе, као и наводе из дописа, у случају када послодавац у циљу побољшања психофизичких способности свих запослених организује различите видове рекреације за запослене тако што на терет својих средстава плаћа закуп спортске хале, базена и слично, сматрамо да такво примање запослених представља чињење и пружање погодности и подлеже плаћању пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зараде.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: