Пореске категорије за еФактуре – додатно објашњење за трансакције лица из члана 9. став 1. ЗПДВ

Министарство финансија је на сајту еФактура објавило објашњење у вези коришћења пореских категорија у СЕФ за трансакције лица из члана 9. став 1. Закона о ПДВ.

У наставку преносимо у целости објашњење Министарства финансија:

„Према одредби члана 9. став 1. ЗПДВ, Република и њени органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и правна лица основана законом, односно актом органа Републике, територијалне аутономије или локалне самоуправе (у даљем тексту: Република, органи и правна лица), у циљу обављања послова државне управе или локалне самоуправе, нису обвезници у смислу овог закона ако обављају промет добара и услуга из делокруга органа, односно у циљу обављања послова државне управе или локалне самоуправе.

На наведене трансакције лица из члана 9. став 1. ЗПДВ не примењује се ЗПДВ.

Наиме, за те трансакције лица из члана 9. став 1. ЗПДВ нису порески обвезници, што у суштини значи да предметне трансакције за та лица нису предмет опорезивања ПДВ.

С тим у вези, приликом издавања фактура за наведене трансакције лица из члана 9. став 1. ЗПДВ уносе категорију ОЕ.

Међутим, ако би изузимање Републике, органа и правних лица од обавеза прописаних ЗПДВ за трансакције наведене у члану 9. став 1. ЗПДВ могло да доведе до нарушавања конкуренције у складу са ЗПДВ, за трансакције наведене у члану 9. став 1. ЗПДВ и остале трансакције унос категорије зависи од тога да ли су ова лица обвезници ПДВ или не.

Ако јесу обвезници ПДВ, унос категорије за конкретну трансакцију врши се у складу са општим правилима, на основу одређивања пореског третмана те трансакције у складу са ЗПДВ. Ако лица из члана 9. став 1. ЗПДВ нису обвезници ПДВ, приликом издавања фактура за наведене трансакције уноси се категорија SS.“

Поделите: