Пореска стопа ПДВ по којој се опорезује промет исецкане, односно самлевене стабљике кукуруза која се користи за исхрану стоке или у друге сврхе

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-711/2016-04 од 22.9.2016. год.)

На промет кукуруза у зрну, независно од тога да ли је зрно кукуруза неољуштено, ољуштено или на други начин обрађено, ПДВ се обрачунава и плаћа по посебној стопи ПДВ од 10%. Међутим, када је реч о промету исецкане, односно самлевене стабљике кукуруза (која се користи за исхрану стоке или у друге сврхе), предметни промет опорезује се по општој стопи ПДВ од 20%.

***

Сагласно одредби члана 23. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон), општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара износи 20%.

Одредбом става 2. тачка 2а) истог члана Закона прописано је да се по посебној стопи ПДВ од 10% опорезује промет житарица, сунцокрета, соје, шећерне репе и уљане репице.

Према одредби члана 23. став 2. тачка 6) Закона, по посебној стопи ПДВ од 10% опорезује се промет ђубрива, средстава за заштиту биља, семена за репродукцију, садног материјала, компоста са мицелијумом, комплетне крмне смеше за исхрану стоке и живе стоке.

Правилником о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 108/04, 130/04-исправка, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12 113/13 и 86/15, у даљем тексту: Правилник) у члану 2б став 1. прописано је да се житарицама, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматрају пшеница и наполница, раж, јечам, овас, кукуруз, пиринач, хељда и просо, у зрну, независно од тога да ли је зрно ових житарица неољуштено, ољуштено или на други начин обрађено.

Сагласно одредби члана 5а став 4. Правилника, комплетном крмном смешом за исхрану стоке, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматрају се потпуне смеше које служе за подмирење потреба стоке у хранљивим материјама, у складу са прописима којима се уређује квалитет и други захтеви за храну за животиње.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: