Погрешно тумачење појма „порески обвезник“ у смислу прописа о ПДВ

У прописима о ПДВ у Србији постоје два појма која многи поистовећују. Ради се о појмовима „порески обвезник“ и „обвезник ПДВ“.

У смислу прописа о ПДВ, појмови „порески обвезник“ и „обвезник ПДВ“ су врло различити појмови и велика је грешка изједначавати их.

Необично је да ту грешку чине и поједини стручни часописи па чак и Пореска управа, чиме још више доприносе неразумевању ових појмова, али такође утичу на привредне субјекте да у појединим ситуацијама плаћају већи износ пореза него што би требало.

У наставку текста ћемо објаснити разлику између појмова „порески обвезник“ и „обвезник ПДВ“ у смислу прописа о ПДВ и дати наше виђење како је дошло до честог поистовећивања ових појмова.

1. Порески обвезник

Појам „порески обвезник“ дефинисан је чланом 8. ст. 1. и 2. Закона о ПДВ:

„Порески обвезник (у даљем тексту: обвезник) је лице, укључујући и лице које у Републици нема седиште, односно пребивалиште (у даљем тексту: страно лице), које самостално обавља промет добара и услуга, у оквиру обављања делатности.

Делатност из става 1. овог члана је трајна активност произвођача, трговца или пружаоца услуга у циљу остваривања прихода, укључујући и делатности експлоатације природних богатстава, пољопривреде, шумарства и самосталних занимања.      

Према томе, када у прописима о ПДВ пише „порески обвезник“ или само „обвезник“, ради се о појму који означава лице које самостално обавља промет добара и услуга, у оквиру обављања делатности, а у циљу остваривања прихода.

2. Обвезник ПДВ

Појам „обвезник ПДВ“ није дефинисан прописима о ПДВ и то би могао бити један од разлога зашто се тај појам погрешно изједначава са појмом „порески обвезник“ (односно „обвезник“).

„Обвезник ПДВ“ је појам који се малтене уопште ни не појављује у првој верзији Закона о ПДВ 2005. године, осим на три места – у члану 44. став 3. и још на два места у прелазним и завршним одредбама.

Члан 44. став 3. Закона о ПДВ из 2005. године:

„Лице које искаже ПДВ у рачуну или неком другом документу, а није обвезник ПДВ или није извршило промет добара и услуга или нема право да искаже ПДВ, дугује исказани ПДВ.“

На основу ове одредбе произлази да појам „обвезник ПДВ“ подразумева обвезника који се евидентирао у евиденцију за ПДВ.

Каснијим изменама и допунама Закона о ПДВ појам „обвезник ПДВ“ је још много пута уврштен у текст закона, а те одредбе потврђују претходни закључак у вези са дефиницијом тог појма.

Према томе, када у прописима о ПДВ пише „обвезник ПДВ“, ради се о појму који означава пореског обвезника (види крај тачке 1) који се евидентирао у евиденцију ПДВ.

3. Разлика између појмова

Сви обвезници ПДВ су и порески обвезници, али нису сви порески обвезници и обвезници ПДВ.

Пример је мали порески обвезник из члана 33. Закона о ПДВ.

Мали порески обвезник јесте „порески обвезник“, али није „обвезник ПДВ“ (осим ако се добровољно определи за евидентирање у евиденцију ПДВ).

4. Како је дошло до тога?

Како се десило да се често не прави разлика између појмова „порески обвезник“ и „обвезник ПДВ“?

Као што смо рекли у претходном делу текста, један од разлога је вероватно то што не постоји дефиниција појма „обвезник ПДВ“ у Закону о ПДВ.

Ипак, анализирали смо ово питање детаљније како бисмо установили да ли постоји додатни разлог за честим поистовећивањем ова два појма.

Проблем смо пронашли у Упутству за примену Закона о порезу на додату вредност, који је приређен и објављен од стране Пореске управе.

Наиме, у делу упутства у којем се објашњава појам „порески обвезник“ из члана 8. Закона о ПДВ погрешно се користи термин „обвезник ПДВ“:

Слика 1.

Слика 2.

Имајући у види чињеницу да је Упутство за примену Закона о ПДВ објавила Пореска управа и да је приликом увођења ПДВ у Србији то био најважнији документ за објашњење одредби Закона о ПДВ, може се закључити да је ипак ово вероватнији разлог зашто се појмови „порески обвезник“ и „обвезник ПДВ“ често мешају.

5. Пример грешке

Типичан пример грешке због поистовећивања појмова „порески обвезник“ и „обвезник ПДВ“ смо описали у следећем коментару:

Обвезник ПДВ продаје возило које је набављено са обрачунатим ПДВ у време када није био обвезник ПДВ

Наиме, у члану 25. став 2. тачка 3а) пише:

„ПДВ се не плаћа и на промет:
3а) добара и услуга за које при набавци обвезник није имао право на одбитак претходног пореза;“

Термин који се користи у овој одредби је „обвезник“, а не „обвезник ПДВ“. Као што смо објаснили претходно, то су различити појмови.

Погрешно тумачење ове одредбе доводи до следеће ситуације: обвезник ПДВ који продаје возило које је набављено са обрачунатим ПДВ у време када није био обвезник ПДВ, уместо да се позове на члан 25. став 2. тачка 3а) и плати порез на пренос апсолутних права, обрачунава ПДВ и плаћа много већи износ пореза него што треба (због поистовећивања појма „обвезник ПДВ“ са појмом „обвезник“).

Исправно тумачење је следеће: иако приликом набавке возила није био „обвезник ПДВ“, привредни субјект је био „обвезник“ из члана 8. Закона о ПДВ и као такав није имао право на одбитак претходног пореза. Треба у тој ситуацији да користи ослобођење ПДВ из члана 25. став 2. тачка 3а) и да на тај промет плати порез на пренос апсолутних права.

Поделите: