Подношење поднесака Пореској управи без печата

Од 30.4.2018. године, приликом подношења поднесака Пореској управи (захтева, предлога, образаца, молби, жалби, представки, приговора, обавештења, саопштења и друге врсте писаног обраћања) порески обвезници нису у обавези да примене печат, осим ако то није прописано законским или подзаконским актом.

Поднесак мора бити потписан од стране лица које је овлашћено за потписивање и то: законског заступника, лица које је овлашћени представник по општем акту правног лица и пуномоћника.

Званично саопштење у вези са овим питањем је објављено од стране Центра за велике пореске обвезнике, па смо се обратили Пореској управи са питањем и добили одговор да се то односи на све пореске обвезнике:

„Сходно „Закључку о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица привредног права“ („Службени гласник РС“ бр.28/18), укидање обавезне употребе печата важи за све пореске обвезнике.“

Поделите: